Każ­da oso­ba pro­wa­dzą­ca wła­sną dzia­łal­ność go­spo­dar­czą chce, by wie­dza na te­mat ich dzia­łal­no­ści by­ła moż­li­wie jak naj­le­piej pro­mo­wa­na. Po­ma­ga w tym re­kla­ma, bę­dą­ca dla wie­lu Po­la­ków cen­nym źró­dłem in­for­ma­cji na te­mat przed­się­bior­ców oraz pro­wa­dzo­nej przez nich dzia­łal­no­ści. Z ja­kich form re­kla­my mo­gą obec­nie ko­rzy­stać oso­by pro­wa­dzą­ce wła­sną dzia­łal­ność go­spo­dar­czą? Dziś przed­się­bior­cy ma­ją wie­le cie­ka­wych moż­li­wo­ści pro­mo­wa­nia swej dzia­łal­no­ści. Ulot­ki, pla­ka­ty, stro­ny in­ter­ne­to­we czy wiel­kie ba­ne­ry – te środ­ki wciąż cie­szą się wiel­ką po­pu­lar­no­ścią, choć w świe­cie re­kla­my co­raz więk­szą ro­lę od­gry­wa­ją nie­wiel­kie do­dat­ki. Re­kla­mo­we ga­dże­ty i drob­ne upo­min­ki, wrę­cza­ne w róż­nych oko­licz­no­ściach, mo­gą się prze­cież oka­zać re­we­la­cyj­nym i sku­tecz­nym spo­so­bem upo­wszech­nia­nia wie­dzy na te­mat dzia­łal­no­ści da­ne­go przed­się­bior­stwa. Wśród wie­lu ga­dże­tów, z któ­rych spe­cja­li­ści od pro­mo­cji ko­rzy­sta­ją co­raz chęt­niej, miej­sce bar­dzo waż­ne zaj­mu­ją przy­pin­ki re­kla­mo­we. Za ich po­mo­cą moż­na w pro­sty i sku­tecz­ny spo­sób utrwa­lić wi­ze­ru­nek fir­my i spra­wić, że jej lo­go bę­dzie ko­ja­rzo­ne wśród po­ten­cjal­nych klien­tów. Nie­wiel­kie przy­pin­ki z na­dru­kiem są prak­tycz­nym oraz sym­pa­tycz­nym do­dat­kiem, po któ­ry po­ten­cjal­ni klien­ci się­ga­ją bar­dzo chęt­nie. Trwa­łe i es­te­tycz­ne, mo­gą stać się cie­ka­wą ozdo­ba dla tych, któ­rzy chcą ozdo­bić swą tor­bę lub ple­cak. Ich pro­duk­cja nie wy­ma­ga więk­sze­go wy­sił­ku, a kosz­ty zwią­za­ne z ich stwo­rze­niem nie są zbyt wiel­kie. By ta­kie przy­pin­ki do­brze ra­dzi­ły so­bie ja­ko śro­dek re­kla­mo­wy, mu­szą być jed­nak es­te­tycz­ne. Cie­ka­we lo­go, in­te­re­su­ją­ca gra­fi­ka oraz na­pis, któ­ry bę­dzie przy­cią­gać uwa­gę – oto kwe­stie, o któ­re war­to szcze­gól­nie za­dbać na eta­pie pro­jek­to­wa­nia. Tro­ska o te szcze­gó­ły mo­że spra­wić, że nie­wiel­kie przy­pin­ki z lo­go fir­my sta­ną się wspa­nia­łym no­śni­kiem re­kla­my. Dzię­ki nim wi­ze­ru­nek fir­mo­we­go lo­go mo­że się sku­tecz­nie utrwa­lić w świa­do­mo­ści po­ten­cjal­nych klien­tów, któ­ry – no­sząc przy­pin­ki na swych tor­bach – bę­dą sku­tecz­nie re­kla­mo­wać fir­mę w swym naj­bliż­szym oto­cze­niu.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­nież z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl