Pro­mo­cja fir­my jest spra­wą, któ­rej nie moż­na zba­ga­te­li­zo­wać. Je­śli jed­nak wczu­je­my się w ro­lę użyt­kow­ni­ka, oso­by, do któ­rej kie­ro­wa­na jest re­kla­ma, na przy­kład po­sta­ci prze­chod­nia al­bo uczest­ni­ka spo­tka­nia, zda­my so­bie spra­wę jak wie­le jest firm, któ­re pró­bu­ją zro­bić do­kład­nie to sa­mo, co my. Prze­cież każ­dy chce, że­by je­go fir­ma czy przed­się­bior­stwo sta­ło się po­pu­lar­ne, a fakt, ja­kie jest du­że zna­cze­nie re­kla­my i do­bre­go pro­mo­wa­nia w tym pro­ce­sie jest czymś, co przy­zna każ­dy, na­wet la­ik. Każ­dy pra­gnie przy­cią­gnąć wzrok po­ten­cjal­nych klien­tów, każ­dy chce po­zo­stać za­pa­mię­ta­ny. Jak jed­nak to zro­bić, je­że­li re­kla­ma bom­bar­du­je nas ze wszyst­kich stron? Jak wy­bić się mię­dzy prze­krzy­ku­ją­cy­mi się szyl­da­mi i wi­try­na­mi, jak spra­wić, że­by wśród ty­się­cy re­kla­mo­wych dłu­go­pi­sów aku­rat nasz był tym, któ­ry po­zo­sta­nie w dło­ni pi­szą­ce­go na dłu­żej, na ty­le dłu­go, aby na­zwa fir­my i jej lo­go zo­sta­ła w je­go pa­mię­ci? Cóż, dłu­go­pi­sy ro­bi każ­dy. My wca­le nie mu­si­my po­wie­lać te­go sa­me­go sche­ma­tu.

Ge­nial­nym po­my­słem na pew­no bę­dzie uży­cie cze­goś, cze­go nie uży­wał ja­ko re­kla­my jesz­cze nikt – lub bar­dzo nie­wie­lu. Dla­te­go strza­łem w dzie­siąt­kę mo­gą się stać… skrzyn­ki na wi­no z lo­go. Jest to oczy­wi­sty wy­bór dla pro­du­cen­tów wi­na, oczy­wi­ście oraz dla tych, któ­re to wi­no roz­pro­wa­dza­ją i sprze­da­ją. Przy prze­wo­że­niu ta­kiej skrzyn­ki lo­go, tym bar­dziej je­śli zo­sta­ło zro­bio­ne w spo­sób in­te­re­su­ją­cy bar­dzo przy­cią­ga wzrok. Wte­dy na­zwa na­sze­go pro­duk­tu ca­ły czas po­zo­sta­je wi­docz­na przed ocza­mi wie­lu osób – tych, któ­rzy trans­por­tu­ją nasz al­ko­hol w in­ne krań­ce Pol­ski al­bo na­wet za­gra­ni­cę. W mo­men­cie roz­ła­do­wy­wa­nia ła­dun­ku z lo­go spo­ty­ka­ją się też in­ni. Zde­cy­do­wa­nie się na skrzyn­ki na wi­no z na­dru­kiem bę­dzie czymś, cze­go z pew­no­ścią nie po­ża­łu­je­my.

In­ną opcją jest oczy­wi­ście two­rze­nie róż­no­rod­nych ze­sta­wów, któ­re po­sze­rzą na­szą ofer­tę i bę­dą świet­nym wa­bi­kiem na oso­by, któ­re pra­gną ku­pić pre­zent ko­muś bli­skie­mu. Ze­sta­wy po­zwa­la­ją na wpro­wa­dze­nie no­wych po­łą­czeń oraz na sprze­da­nie kil­ku pro­duk­tów ra­zem. Po­nad­to wpro­wa­dzić mo­że­my róż­ne ko­lek­cje, na przy­kład edy­cję wa­len­tyn­ko­wą, do któ­rej po­dejść moż­na na róż­ne spo­so­by – okle­pa­ny­mi, ale ni­gdy nie tra­cą­cym na po­pu­lar­no­ści na­dru­ka­mi z ser­du­szek lub, dla tro­chę doj­rzal­szych klien­tów, łą­cząc wi­na w ten spo­sób, aby otrzy­mać do­sko­na­łe afro­dy­zja­ki. Moż­na wy­pu­ścić rów­nież se­rię win, któ­rą klient mo­że sper­so­na­li­zo­wać – na przy­kład wi­no plus kie­lisz­ki, na któ­rych na­pi­sać moż­na de­dy­ka­cję czy ży­cze­nia „dla ko­cha­nej żo­ny” al­bo „dla mło­dej pa­ry”. Świet­nym po­my­słem bę­dzie edy­cja świą­tecz­na, gdzie opa­ku­je­my na­sze wi­na w śnież­ne koł­der­ki, pu­cha­te sza­licz­ki lub do­łą­czy­my nie­wiel­kie bomb­ki al­bo re­ni­fer­ki-plu­sza­ki. Kie­lisz­ki mo­gą zo­stać opa­trzo­ne śnie­żyn­ka­mi al­bo cho­in­ka­mi. Waż­ne, aby być na cza­sie i do­sto­so­wy­wać do ryn­ko­wych zmian, na­dą­żać za zmien­ny­mi gu­sta­mi po­ten­cjal­nych klien­tów.
Je­śli za­tem za­in­we­stu­je­my w ze­sta­wy do wi­na z na­dru­kiem, mo­że­my też na tych na­dru­kach prze­my­cać do­dat­ko­wą re­kla­mę al­bo róż­ne in­for­ma­cje dla ku­pu­ją­cych. Bę­dzie to wspa­nia­ła opcja, któ­ra po­zwo­li nam się wy­róż­nić.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl