Nie pod­le­ga wąt­pli­wo­ści, że każ­dy wie, jak wy­glą­da dłu­go­pis a jak wiecz­ne pió­ro. Ostat­ni­mi la­ty ten dru­gi ga­dżet wy­szedł z mo­dy. Naj­czę­ściej uży­wa­nym stał się dłu­go­pis, za­pew­ne z ra­cji te­go, że jest du­żo tań­szy. Pió­ra wiecz­ne sta­ły się po­nie­kąd luk­su­sem. Ko­ja­rzy mi się ono je­dy­nie z pro­fe­so­rem na uczel­ni, któ­ry uzu­peł­niał mój in­deks pió­rem. Dziś pro­du­cen­ci ofe­ru­ją nam w sprze­da­ży ze­sta­wy pi­śmien­ne. Pió­ro wraz z dłu­go­pi­sem za­pa­ko­wa­ne w es­te­tycz­ne drew­nia­ne bądź skó­rza­ne pu­deł­ka. Ta­kie ze­sta­wy do pi­sa­nia są świet­nym pre­zen­tem. Ele­gan­cja, pre­stiż za­war­te w ma­łym pu­de­łecz­ku. Pro­du­cen­ci ofe­ru­ją mar­ko­we ze­sta­wy pi­śmien­ni­cze o sze­ro­kiej ko­lo­ry­sty­ce i róż­no­rod­no­ści. Speł­nia­ją wy­ma­ga­nia naj­bar­dziej in­dy­wi­du­al­nych ocze­ki­wań. Moż­na za­mó­wić rów­nież ze­sta­wy do pi­sa­nia ze spe­cjal­ną wy­gra­we­ro­wa­ną de­dy­ka­cją lub ży­cze­nia­mi. Nie­kie­dy fir­my, za­ma­wia­ją w for­mie ga­dże­tu z lo­go swo­jej fir­my dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we, są one wów­czas hoj­nie roz­da­wa­ne, w ce­lach mar­ke­tin­go­wych.
Na ryn­ku są rów­nież do­stęp­ne ze­sta­wy pi­śmien­ni­cze, któ­ry­mi mo­że­my pi­sać po ekra­nach do­ty­ko­wych.
Je­śli pod­ję­li­śmy de­cy­zję o za­ku­pie pió­ra, to ja­kie wy­brać, na co zwró­cić uwa­gę? Po­win­ni­śmy za­sta­no­wić się przede wszyst­kim, jak czę­sto bę­dzie­my go uży­wać i ja­kie po­win­no ono być. Je­śli je­steś stu­den­tem, bę­dziesz go czę­sto uży­wać pro­po­nu­ję wy­brać lek­kie pió­ro, wów­czas dłoń się nie bę­dzie prze­mę­czać pod­czas dłu­gie­go i in­ten­syw­ne­go pi­sa­nia. Ko­lej­nym waż­nym eta­pem był­by do­bór sta­lów­ki. Za­chę­ca­my udać się do fir­mo­we­go skle­pu, tak aby spraw­dzić, ja­ką sta­lów­ką bę­dzie nam się naj­le­piej pi­sa­ło. Za­pew­ne zo­sta­nie nam jesz­cze za­da­ne kil­ka py­tań przede wszyst­kim ja­kie na­peł­nie­nie pre­fe­ru­je­my, ja­ki styl ma mieć na­sze pió­ro oraz czy ma być du­że i cięż­kie czy ma­łe i de­li­kat­ne. Wy­da­wać by się mo­gło, że za­kup pió­ra jest pro­stą spra­wą, ale nie­ste­ty nie. Je­śli chce­my do­prać od­po­wied­nie do swo­ich upodo­bań, to mu­si­my być przy­go­to­wa­ni na stos z tym zwią­za­nych py­tań.
Mniej­szy wy­da­wać by się mo­gło pro­blem bę­dzie z za­ku­pem dłu­go­pi­su. Na ryn­ku jest ich bo­ga­ty wy­bór róż­nych ko­lo­rów i wzo­rów. Ży­czę uda­nych wy­bo­rów i de­cy­zję po­zo­sta­wiam Pa

https://promoshop.pl/pl/zestawy-do-pisania-pismiennicze-reklamowe

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl