Stro­na głów­na Mar­ke­ting Biz­nes Ze­ro Wa­ste – eko­lo­gicz­na konsumpcja

Zero Waste – ekologiczna konsumpcja

Trend zero waste dotyczy rozważnego, świadomego kupowania towarów, by generować jak najmniej odpadów, takich jak np plastikowe opakowania, zbędne wypełniacze pudełek, przeterminowane jedzenie. Klienci domagają się proekologciznych rozwiązań, które oszczędzą planetę. A przedsiębiorcy powinni efektywnie realizować swoją sprzedaż i rozwój nie szkodząc planecie. Staje się to powoli wymóg rynkowy i standard. Świadome społeczeństwo coraz mocniej zwraca na to uwagę i szuka na ten temat informacji.

Zero waste to trend, który zyskuje obecnie coraz większą popularność. Najprościej ujmując polega on na świadomym podchodzeniu do używanych produktów, w taki sposób, by generować jak najmniej odpadów. Popularność tego zjawiska dyktowana jest coraz większą troską o stan środowiska naturalnego. W ciągu ostatnich lat przekonanie o tym, że dzięki naszym indywidualnym decyzjom możemy mieć faktyczny wpływ na świat wokół nas. Jednym z rozwiązań jest tu właśnie przejście na rozwiązania zero waste.

Zero waste blog – skąd czerpać wiedzę na temat zero waste?

Jed­nym z naj­waż­niej­szych za­gad­nień, ja­kie zwią­za­ne są z ze­ro wa­ste jest kwe­stia opa­ko­wań. W dzi­siej­szym świe­cie na­wet naj­drob­niej­sze pro­duk­ty (nie tyl­ko pro­duk­ty spo­żyw­cze, ale rów­nież ko­sme­ty­ki, che­mia i wie­le in­nych) pro­du­ko­wa­ne są w du­żą ilość, naj­czę­ściej wy­ko­na­nych z two­rzyw sztucz­nych opa­ko­wań. Moż­na na­wet po­wie­dzieć, że ilość pla­sti­ko­wych opa­ko­wań, któ­re są uży­wa­ne jest wręcz ab­sur­dal­na. Nie­raz się prze­cież zda­rza, że za­nim uda nam się do­trzeć do wła­ści­we­go, ku­pio­ne­go przez nas pro­duk­tu zmu­sze­ni je­ste­śmy prze­drzeć się przez wie­le warstw kar­to­nu, fo­lii, czy aluminium. 

War­to rów­nież pa­mię­tać, że wie­le dzi­siej­szych pro­duk­tów pa­ko­wa­nych jest tak, by opa­ko­wa­nie by­ło jak naj­więk­sze (mu­si się na nich zmie­ścić mar­ke­tin­go­wy kon­tent pro­du­cen­ta), a du­ża część wnę­trza wy­peł­nia­na jest przez sztucz­ne wy­peł­nia­cze. Pro­duk­ty ze­ro wa­ste wy­ko­ny­wa­ne są w ta­ki spo­sób, że­by opa­ko­wa­nie ogra­ni­czo­ne by­ło do ko­niecz­ne­go mi­ni­mum. W przy­pad­ku pro­duk­tów ta­kich jak ko­sme­ty­ki, czy che­mia do­mo­wa, bar­dzo czę­sto sta­wia się na wie­lo­ra­zo­we opa­ko­wa­nia, a sa­me pro­duk­ty sprze­da­wa­ne są z dys­po­zy­to­rów. Pro­duk­ty spo­żyw­cze z ko­lei co­raz czę­ściej cał­ko­wi­cie po­zba­wio­ne są opa­ko­wań. O tym wszyst­kim, a tak­że o tym gdzie szu­kać pro­duk­tów ze­ro wa­ste war­to szu­kać w in­ter­ne­cie, mię­dzy in­ny­mi na po­świę­co­nych te­ma­to­wi blogach.

Zero waste sklep – produkty zero waste.

Skle­py ze­ro wa­ste po­ja­wia­ją się w ostat­nich la­tach co­raz czę­ściej. W na­szym kra­ju są to wciąż przede wszyst­kim skle­py in­ter­ne­to­we. W ta­kich skle­pach, bar­dzo czę­sto dzia­ła­ją­cych rów­nież za po­śred­nic­twem po­pu­lar­nych ser­wi­sów au­kcyj­nych zna­leźć mo­że­my pro­duk­ty ze­ro wa­ste wszyst­kich ka­te­go­rii. Naj­bar­dziej po­pu­lar­ne są w Pol­sce pro­duk­ty spo­żyw­cze, ko­sme­ty­ki i róż­ne­go ro­dza­ju środ­ki czy­sto­ści. W nie­któ­rych mia­stach po­ja­wia­ją się już rów­nież skle­py ze­ro wa­ste sta­cjo­nar­ne. Pó­ki co są one jed­nak do­stęp­ne dla miesz­kań­ców naj­więk­szych ośrod­ków miejskich.

Dlaczego zero waste?

Przede wszyst­kim ze wzglę­du na tro­skę o śro­do­wi­sko na­tu­ral­ne. Jak kie­dyś wy­li­czo­no, zde­cy­do­wa­na więk­szość su­row­ców, któ­re uży­wa­ne są do wy­two­rze­nia pro­duk­tów, któ­re zna­leźć moż­na na skle­po­wych pół­kach to od­pa­dy pro­duk­cyj­ne. Du­ża część z te­go co zo­sta­je to opa­ko­wa­nie, któ­re rów­nież lą­du­je w śmie­ciach. De­cy­du­jąc się na za­kup pro­duk­tów ze­ro wa­ste w znacz­nym stop­niu ogra­nicz­my swój udział w ge­ne­ro­wa­niu nie­prze­twa­rzal­nych od­pa­dów. Dru­gim ar­gu­men­tem jest tu ce­na. Pro­duk­ty ze­ro wa­ste, ze wzglę­du na niż­szy koszt pro­duk­cji są po pro­stu tań­sze od in­nych produktów.

Po­przed­ni ar­ty­kułFo­to­gra­fia reklamowa
Na­stęp­ny ar­ty­kułCzym wła­ści­we jest mar­ke­ting b2b?

Przeczytaj koniecznie