Każ­dy z nas po­trze­bu­je orien­to­wa­nia się w tym, któ­ra jest go­dzi­na, W dzi­siej­szych cza­sach jest to nie­zbęd­ne – cy­wi­li­za­cja wy­mu­sza nam funk­cjo­no­wa­nie z ze­gar­kiem w rę­ku, wsta­wa­nie o okre­ślo­nej go­dzi­nie, pil­no­wa­nie, o któ­rej otwo­rzą sklep, a o któ­rej zo­sta­nie za­mknię­ty we­szło nam już w krew. Nie­któ­rzy cza­sem przej­mu­ją się mniej, czę­sto się spóź­nia­ją, nie od­li­cza­ją se­kund, in­ni co chwi­la spo­glą­da­ją na mi­nu­to­wą lub go­dzin­ną wska­zów­kę, aby okre­ślić swo­je po­ło­że­nie w mi­ja­ją­cym dniu.

Moż­na więc być prze­ko­na­nym, że ze­gar­ków się uży­wa i to uży­wa ma­so­wo. Co praw­da wie­lu z nas re­zy­gnu­je z no­sze­nia ich na rę­ku lub wie­sza­nia na ścia­nie i ko­rzy­sta je­dy­nie ze smart­fo­na, nie moż­na jed­nak za­prze­czyć, że po­sia­da­nie ze­gar­ka na rę­ce bar­dzo uła­twia ży­cie. Po­za tym wie­lu no­si go ra­czej ja­ko ozdo­bę, któ­ra jest do­dat­ko­wo funk­cjo­nal­na.

Tar­cza ze­ga­ra lub ze­gar­ka jest więc ide­al­nym miej­scem, że­by coś na niej prze­my­cić. Spo­glą­da­my na nią wie­le ra­zy, re­gu­lar­nie co ja­kiś czas i to, co w tle ni­gdy nie po­zo­sta­je w za­po­mnie­niu – na­wet je­śli przy­zwy­cza­ili­śmy się do wi­do­ku ja­kie­goś ha­sła lub ob­raz­ka i nie zwra­ca­my na nie­go uwa­gi, to wciąż po­zo­sta­je on przed na­szy­mi ocza­mi.

Jest to coś, co z ła­two­ścią mo­gą wy­ko­rzy­stać fir­my. Ze­ga­ry re­kla­mo­we nie są co praw­da tak ta­nie w pro­duk­cji jak dłu­go­pi­sy al­bo bre­locz­ki, ale są in­we­sty­cją na­wet na la­ta – i bar­dzo sku­tecz­ną, po­nie­waż przy­cią­ga­ją spoj­rze­nia jak nic in­ne­go. Są zu­peł­nie czymś in­nym niż fir­mo­we ołów­ki lub in­na drob­ni­ca. Ma­lut­kie ele­men­ty re­kla­mo­we wy­pro­du­ko­wać moż­na za nie­wiel­kie kwo­ty i w ilo­ści ma­so­wej, dla­te­go na­da­ją się one na roz­da­wa­nie w wiel­kich ilo­ściach. Więk­sze na­to­miast, ta­kie jak ze­ga­ry czy skrzyn­ki lub na­wet na­dru­ki na au­ta al­bo szyl­dy do­mi­nu­ją ze wzglę­du na wiel­kość i dłu­gość użyt­ko­wa­nia. Ze­ga­ry re­kla­mo­we mo­gą być wrę­cza­ne sta­łym klien­tom bądź zna­jo­mym, któ­rzy za ich po­mo­cą mo­gą pro­mo­wać fir­mę w róż­nych miej­scach. Mo­gą też wi­sieć na ścia­nie w sie­dzi­bie fir­my, do­da­jąc jej przy tym po­wa­gi i waż­no­ści. Z pew­no­ścią są czymś, w co war­to za­in­we­sto­wać raz na ja­kiś czas i na spe­cjal­ne oka­zje.

Jed­nak nie tyl­ko fir­my mo­gą ko­rzy­stać z tych świet­nych moż­li­wo­ści. Ze­gar­ki z na­dru­kiem nie mu­szą od ra­zu cze­goś re­kla­mo­wać. Jest to ge­nial­na opcja na pre­zent – któ­ra ko­bie­ta nie chcia­ła­by so­bie przy­po­mi­nać kil­ka­na­ście ra­zy w cią­gu dnia, że jest su­per ma­mą? Je­że­li in­spi­ru­je nas ja­kieś ha­sło, ob­raz al­bo zdję­cie, wy­eks­po­no­wa­nie go na tar­czy ze­ga­ra bę­dzie świet­nym po­my­słem, bo spra­wi, że mo­ty­wu­ją­ce „je­steś pięk­na” bę­dzie nam to­wa­rzy­szy­ło wręcz non stop. Dla osób ma­rzą­cych o dom­ku na wsi, ale nie ma­ją­cych zbyt du­żo cier­pli­wo­ści dla swo­jej pra­cy, zdję­cie wy­ma­rzo­nej chat­ki bę­dzie ide­al­nym mo­ty­wa­to­rem na dłu­gie go­dzi­ny spę­dzo­ne w biu­rze al­bo za biur­kiem.
Ze­gar­ki z na­dru­kiem po­tra­fią też być świet­ną ozdo­bą, je­że­li zwy­kłe, bia­łe cy­fer­bla­ty nu­dzą nas swo­ją mo­no­to­nią. Geo­me­trycz­ny wzór wy­bi­je się na bla­dej dło­ni, a neo­no­wy ko­lor zwró­ci uwa­gę i do­da szny­tu na­szej sty­li­za­cji. Dla dziec­ka moż­na ku­pić ze­ga­rek z mo­tyl­kiem al­bo sa­mo­cho­dzi­kiem. Opcji jest peł­no!

https://promoshop.pl/pl/zegary-zegarki-reklamowe-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl