Roz­pa­lą emo­cje

Za­pal­nicz­ki re­kla­mo­we – mi­mo mo­dy na nie­pa­le­nie, za­wsze bę­dą nam to­wa­rzy­szyć. Do­bra za­pal­nicz­ka to coś wię­cej niż do­da­tek do pa­pie­ro­sów.

Za­pal­nicz­ki by­ły, są i bę­dą nam po­trzeb­ne. Dla­te­go są tak atrak­cyj­nym no­śni­kiem re­kla­my.

Z jed­nej stro­ny – pro­sta re­kla­mo­wa za­pal­nicz­ka z lo­go to ga­dżet po­trzeb­ny cho­ciaż­by przy gril­lu czy pod­czas roz­pa­la­nia świec. Przy­da się też na ogni­sku – to na­praw­dę uży­tecz­ny ga­dżet fir­mo­wy. Wy­cią­ga­jąc za­pal­nicz­kę z na­dru­kiem bę­dzie­my ko­ja­rzyć lo­go mar­ki z po­mo­cą i np. roz­pa­le­niem roz­grze­wa­ją­ce­go ogni­ska, wte­dy, gdy by­ło naj­bar­dziej po­trzeb­ne. Da­jąc klien­to­wi ta­ki upo­mi­nek, mo­że­my od ra­zu obu­do­wać go hi­sto­rią. „Dzię­ku­ję, nie pa­lę” – ale czy na pew­no, ni­gdy nie uży­wa Pan/Pani ognia? Nie jest tak, że ni­gdy nie ma go, kie­dy jest naj­bar­dziej po­trzeb­ny? Z na­szą za­pal­nicz­ką nie na­ra­zisz się na sy­tu­ację, w któ­rej nie masz jak roz­pa­lić ognia – roz­grzać się i za­pew­nić so­bie świa­tła.

Pa­ra­dok­sal­nie coś, co od lat ko­ja­rzy­ło nam się ze zły­mi na­wy­ka­mi, te­raz mo­że stać się po­moc­nym, uży­tecz­nym ga­dże­tem re­kla­mo­wym, ko­ja­rzo­nym z opie­ką i wspar­ciem.

Za­pal­nicz­ka z na­dru­kiem to ga­dżet o wie­lu wcie­le­niach. Nie za­po­mi­naj­my o ele­ganc­kich za­pal­nicz­kach ty­pu Zip­po.

Za­pal­nicz­ki ben­zy­no­we – są sta­lo­we, ele­ganc­kie, dłu­go­wiecz­ne. To ele­ganc­ki upo­mi­nek – świad­czą­cy o tym, że klient lub kon­tra­hent ma dla nas szcze­gól­ne zna­cze­nie. Za­pal­nicz­ka z gra­we­rem to pre­zent na la­ta. A je­śli pój­dzie­my o krok da­lej i wzbo­ga­ci­my ją o do­bre cy­ga­ro – to już na­praw­dę pre­zent z naj­wyż­szej pół­ki, po­zy­cjo­nu­ją­cy ob­da­ro­wu­ją­ce­go w naj­bar­dziej pre­sti­żo­wym gro­nie. W tym przy­pad­ku na­le­ży jed­nak pa­mię­tać, że to też bar­dzo bez­po­śred­ni po­da­ru­nek. Na ta­ki pre­zent – i ze wzglę­du na war­tość, i ze wzglę­du na cha­rak­ter – mo­że­my so­bie po­zwo­lić tyl­ko z naj­bliż­szy­mi kon­tra­hen­ta­mi.  Nie zna­jąc klien­ta do­sta­tecz­nie bli­sko, mo­że­my ude­rzyć w czu­ły punkt – i np. ob­da­ro­wać ko­goś, kto wła­śnie rzu­cił pa­le­nie… Wte­dy za­cho­dzi ry­zy­ko, że na­sze lo­go nie bę­dzie się do­brze ko­ja­rzyć. Po­dob­nie jak z wi­nem czy whi­sky w ob­ran­do­wa­nych opa­ko­wa­niach – tu­taj też mu­si­my mieć już wy­pra­co­wa­ną re­la­cję z tym, ko­go chce­my ob­da­ro­wać.

Za­pal­nicz­ki z lo­go

Za­pal­nicz­ki z na­dru­kiem

Za­pal­nicz­ki fir­mo­we

Ma­lut­ki ele­ment re­kla­mu­ją­cy fir­mę dla klien­tów.

Jed­nym z nie­wiel­kich pro­duk­tów pro­mo­cyj­nych jest za­pal­nicz­ka. Jest to ele­ment, któ­ry bę­dzie po­do­bać się nie­jed­ne­mu klien­to­wi, po­nie­waż pa­la­czy w wie­lu fir­mach jest bar­dzo du­żo. Te­go ro­dza­ju za­pal­nicz­ki re­kla­mo­we moż­na za­ku­pić w zróż­ni­co­wa­nych wa­rian­tach. Mo­gą to być za­pal­nicz­ki zwy­czaj­ne bądź też za­pal­nicz­ki w od­sło­nie bar­dziej luk­su­so­wej. Bar­dzo waż­ne jest to, że­by na­dru­ko­wa­ne na nich lo­go by­ło świet­nie wi­docz­ne oraz że­by by­ły wy­daj­ne. Na­tu­ral­nie chcąc wy­brać za­pal­nicz­ki z na­dru­kiem ja­ko ar­ty­kuł re­kla­mo­wy dla swej fir­my nie moż­na po­le­gać wy­łącz­nie na nim, gdyż oso­ba nie pa­lą­ca ob­da­ro­wa­na te­go ro­dza­ju pro­duk­tem bez wąt­pie­nia nie bę­dzie za­do­wo­lo­na. War­to w związ­ku z tym mieć je w swo­jej fir­mie i da­wać je klien­tom, któ­rzy rze­czy­wi­ście pa­lą. Moż­na tak­że po­sta­rać się o to, że­by za­pal­nicz­ki by­ły zde­cy­do­wa­nie bar­dziej funk­cjo­nal­ne, wy­star­czy, że bę­dą wy­po­sa­żo­ne w po­moc­ne ele­men­ty, ta­kie jak przy­kła­do­wo otwie­racz do pi­wa czy nie­wiel­ką la­tar­kę. Są to do­bre pod wzglę­dem kosz­tów ak­ce­so­ria re­kla­mo­we, któ­re wrę­czo­ne wy­bra­nym oso­bom, są w sta­nie rze­czy­wi­ście się spodo­bać.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl