Na po­cząt­ku mam py­ta­nie. Kie­dy idzie­my do skle­pu to cze­go ocze­ku­je­my naj­bar­dziej? Jest to mi­łe ob­słu­ga, a mo­że jed­nak nie mu­si być mi­ła wy­star­czy tyl­ko jak jest rze­tel­na. Hmmm, a mo­że jed­nak jest coś jesz­cze wię­cej cze­go ocze­ku­je­my? Ce­na, ja­kość pro­duk­tów, gra­ti­sy, itd.
Każ­dy han­dlo­wiec wie czym przy­cią­gnąć uwa­gę klien­ta. Mo­że on na­mi ma­ni­pu­lo­wać po­przez świa­tło, uło­że­nie pro­duk­tów, roz­miesz­cze­nie pó­łek w skle­pie, pro­mo­cje o okre­ślo­nych po­rach dnia, róż­ne pro­mo­cje itd. Pew­ne ba­da­nia na­uko­we po­ka­za­ły, że pro­duk­ty naj­tań­sze znaj­du­ją się w miej­scach dla nas trud­niej do­stęp­nych czy­li ni­żej bądź wy­żej na­szych oczu tak sa­mo jak są one da­lej uło­żo­ne od głów­nej alej­ki. A jak to jest z na­dru­ka­mi, któ­re przy­cią­ga­ją nas bar­dziej te wrza­skli­we, ko­lo­ro­we, sza­re czy mo­że po pro­stu zwy­czaj­ne? Oczy­wi­ste jest, że te któ­re czymś się dla nas wy­róż­nia­ją. Dla­te­go skup­my się na za­pal­nicz­kach.
Po co są za­pal­nicz­ki re­kla­mo­we? Spo­ty­ka­my się z tym chy­ba naj­czę­ściej ku­pu­jąc pacz­kę pa­pie­ro­sów, szcze­gól­nie tych no­wych, któ­re do­pie­ro wcho­dzą na ry­nek kon­su­menc­ki i trze­ba czymś przy­cią­gnąć klien­ta. No wła­śnie czy, aby ta­kie za­pal­nicz­ki na­praw­dę mo­gą ro­bić re­kla­mę. Fakt mo­że i za­chę­ta po­przez dar­mo­wą za­pal­nicz­kę jest ja­kimś po­my­słem, ale by­ła­by ona re­kla­mą pro­duk­tu do­pie­ro wte­dy, kie­dy był­by na niej na­druk. Wła­śnie za­pal­nicz­ki z na­dru­kiem speł­ni­ły­by teo­re­tycz­nie swo­je za­da­nie re­kla­mo­we, py­ta­nie tyl­ko co mu­sia­ło by na nich być, aby tak bar­dzo sku­si­ły­by klien­ta do za­ku­pie­nia tych a nie in­nych pa­pie­ro­sów. Czy wy­star­czy tyl­ko na­zwa mar­ki? Szcze­rze w to wąt­pię. Mu­sia­ło­by to być coś co sko­ja­rzy nam się wła­śnie z tą fir­mą. Swo­ją dro­gą czy to nie jest pe­wien ab­surd a za­ra­zem szan­sa do wy­ko­rzy­sta­nia? Na pacz­kach pa­pie­ro­sów ma­my bar­dzo du­żo ob­raz­ków, któ­re teo­re­tycz­nie ma­ją za za­da­nie, znie­chę­cić do pa­le­nia pa­pie­ro­sów. Do­sta­je­my za­pal­nicz­ki w ra­mach re­kla­my, aby jed­nak nas sku­sić do ku­pie­nia tej pacz­ki pa­pie­ro­sów. Czy ta­ka ma­ła za­pal­nicz­ka po­tra­fi mieć, aż ta­ką moc?
Za­pal­nicz­ki z na­dru­kiem do­sta­je­my rów­nież przy ku­po­wa­niu zni­czy na gro­by. Czy wy­bie­ra­my świa­do­mie te ko­lo­ro­we czy z ja­kimś mo­ty­wem i czy one są re­kla­mą tych zni­czy? Uwa­żam, że ab­so­lut­nie nie. Więc czy za­pal­nicz­kom na­praw­dę mo­że­my nadać mia­no „re­kla­mo­we”?

https://promoshop.pl/zapalniczki-reklamowe-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl