Je­śli na ryn­ku po­ja­wia się zu­peł­nie no­wy pro­dukt, to pierw­szą rze­czą, ja­ką my, kon­su­men­ci, za­uwa­ża­my, są re­kla­my te­go pro­duk­tu we wszyst­kich moż­li­wych środ­kach ma­so­we­go prze­ka­zu – w te­le­wi­zji, ra­diu, in­ter­ne­cie, czy ga­ze­tach. Już w pierw­szym dniu, kie­dy ta re­kla­ma jest pre­zen­to­wa­na, nie jest to oczy­wi­ście za­bieg jed­no­ra­zo­wy, bo prze­cież je­śli je­den blok re­kla­mo­wy trwa kil­ka mi­nut, ta sa­ma, zu­peł­nie no­wa re­kla­ma jest po­wta­rza­na po kil­ka ra­zy. Ma to na ce­lu, aby kon­su­ment za­in­te­re­so­wał się re­kla­mo­wa­nym pro­duk­tem na ty­le, aby już na­stęp­ne­go dnia szu­kał re­kla­mo­wa­ne­go ar­ty­ku­łu na skle­po­wej pół­ce. Bo do­bra re­kla­ma jest prze­cież dźwi­gnią han­dlu. Gdy za­in­te­re­su­je­my się czymś na ty­le, że chce­my to mieć, chce­my jak naj­szyb­ciej do­ko­nać za­ku­pu te­go pro­duk­tu. Mi­mo te­go, iż szu­ka­my go w skle­pie na pół­ce, to pod­czas pierw­szej pró­by za­ku­pu mo­że nas spo­tkać roz­cza­ro­wa­nie, bo gdy jest to zu­peł­nie no­wy pro­dukt, to za­zwy­czaj mu­si mi­nąć kil­ka, a na­wet kil­ka­na­ście dni, aby in­te­re­su­ją­cy nas za­kup po­ja­wił się w re­gu­lar­nej sprze­da­ży. Po suk­ce­sie pier­wot­nej wer­sji pro­duk­tu, ofer­ta jest roz­sze­rza­na o no­we sma­ki zna­ne­go już nam pro­duk­tu, a tak­że do opa­ko­wań do­łą­cza­ne są róż­ne cie­ka­we ga­dże­ty re­kla­mo­we, ja­ki­mi mo­gą być za­kre­śla­cze re­kla­mo­we z na­dru­kiem, czy­li mod­ne ga­dże­ty. Mo­da na za­kup ta­kich ga­dże­tów jest zna­na wśród dzie­ci. Kie­dy zo­ba­czą one bo­wiem zna­ny im pro­dukt, chcą ku­pić go po­now­nie tyl­ko dla­te­go, że do opa­ko­wa­nia do­łą­cza­ny jest wspo­mnia­ny już ga­dżet. Na jed­nym jed­nak ta­kim pro­duk­cie się nie koń­czy, gdyż ta­ka ko­lek­cja li­czy kil­ka, a na­wet kil­ka­na­ście ta­kich ga­dże­tów. Chcąc mieć je wszyst­kie, trze­ba zro­bić za­ku­py kil­ka ra­zy i praw­dę mó­wiąc ma­ło któ­rzy ro­dzi­ce ule­ga­ją ta­kiej mo­dzie. Ale i na to jest spo­sób, bo prze­cież w do­bie dzi­siej­sze­go roz­wo­ju tech­no­lo­gicz­ne­go wszyst­ko moż­na ku­pić przez in­ter­net i ta­kie pro­duk­ty rów­nież są do­stęp­ne na in­ter­ne­to­wych plat­for­mach han­dlo­wych. Kie­dy chce­my coś mieć, nie znie­chę­ca­ją nas do te­go na­wet spo­re kosz­ty prze­sył­ki, ja­kie trze­ba po­nieść w związ­ku z chę­cią za­ku­pu ta­kie­go ga­dże­tu. Ale sko­ro jest to do­stęp­ne, a my chce­my to mieć, to dla­cze­go ma­my z te­go nie sko­rzy­stać?

https://promoshop.pl/Zakreslacze-flamastry-reklamowe-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl