Jak poprawnie odczytywać kolory - wzornik Pantone

Wzornik Pantone to najlepszy przyjaciel specjalisty w branży reklamowej i ubezpieczenie od wielu kłopotów. Zatem ważne, żeby umieć się nim obchodzić. 

Kolory odgrywają w branży reklamowej kluczową rolę. Większość marek posiada swoje Książki Logo, czyli tak zwane manuale (Corporate Identity Manual), w których bardzo precyzyjnie i restrykcyjnie opisana jest kolorystyka logotypu oraz zasady jego odwzorowania na różnych nośnikach i w różnych warunkach ekspozycji. W firmowych manulach i książkach logo najczęściej napotkacie skalę kolorów Pantone, czyli opracowany przez firmę Pantone Inc.USA wzorcowy standard identyfikacji kolorów, uznawany za wiodący w świecie poligrafii i reklamy. Poszczególnym kolorom zostały nadane numery, po to by na całym globie zunifikować wygląd marek i logotypów. Wzornik Pantone zawiera kolory pełne, a więc „fabrycznie” wymieszane, ponumerowane i zdefiniowane.

Pan­to­ne to sys­tem pa­so­wa­nia barw w pro­mie­nio­wa­niu świetl­nym, któ­ry sto­so­wa­ny jest w CMS. Opra­co­wa­ny zo­stał przez fir­mę Pan­to­ne Inc. Pod­sta­wo­wa ska­la wska­zu­je 1761 ko­lo­rów, któ­re ozna­cza­ne są nu­me­ra­mi (np. 100, 1625). Po­wsta­ją przez wy­mie­sza­nie 18 pig­men­tów (w tym rów­nież czar­ne­go i bia­łe­go). Z te­go po­wo­du nie jest oczy­wi­ste ich od­wzo­ro­wa­nie na ska­lach RGBCMYK, więc ko­lo­ry wi­dzia­ne na mo­ni­to­rze nie bę­dą wier­ne ko­lo­ry­stycz­nie tym na wy­dru­ku. Dzię­ki wy­ko­rzy­sty­wa­niu farb z pa­le­ty barw Pan­to­ne moż­li­we jest uzy­ska­nie ta­kich sa­mych ko­lo­rów wy­dru­ków na róż­nych pod­ło­żach o in­nym ko­lo­rze oraz w wie­lu tech­ni­kach. W ce­lu wy­ko­rzy­sta­nia pa­le­ty barw Pan­to­ne po­trzeb­ne jest spe­cjal­ny fi­zycz­nie wy­dru­ko­wa­ny wzor­nik po­ka­zu­ją­cy wy­gląd barw po wy­dru­ko­wa­niu w świe­tle dzien­nym.

W prak­ty­ce re­kla­mo­wej spo­tka­cie się czę­sto z pa­pie­ro­wy­mi wzor­ni­ka­mi Pan­to­ne skła­da­ją­cy­mi się z dwóch od­dzie­lo­nych czę­ści. W jed­nej z czę­ści wzor­nik Pan­to­ne za­wie­ra nu­me­ry ko­lo­rów z in­dek­sem U, w dru­giej z in­dek­sem C, np.: ko­lor żół­ty Pan­to­ne 100 bę­dzie w jed­nej czę­ści wzor­ni­ka wy­stę­po­wał z in­dek­sem U, a w in­nej z in­dek­sem C. Uwa­żaj­cie: od­cie­nie tych ko­lo­rów mo­gą się mię­dzy so­bą wy­raź­nie róż­nić, stąd bar­dzo waż­ne jest zwró­ce­nie uwa­gi na te nie­po­zor­ne li­ter­ki. Co one ozna­cza­ją? Już wy­ja­śniam:

  • Li­ter­ka U (jak Un­co­ated – ang. „nie­po­wle­ka­ny”) do­ty­czy na­kła­da­nia far­by w ko­lo­rze Pan­to­ne na po­wierzch­nie ma­to­we lub sil­nie chło­ną­cych far­bę dru­kar­ską, w prak­ty­ce są to na przy­kład pa­pie­ry of­f­se­to­we, tek­tu­ry i kar­to­ny,
  • Li­ter­ka C (jak Co­ated – ang. po­wle­ka­ny, po­kry­ty) do­ty­czy na­kła­da­nia far­by w ko­lo­rze Pan­to­ne na po­wierzch­nie z po­ły­skiem, ta­kie jak na przy­kład pa­pier kre­do­wa­ny, la­kie­ro­wa­ny na błysk, pla­stik.

Waż­ne: przy na­dru­kach ga­dże­tów po­pu­lar­ny­mi me­to­da­mi: tam­po­dru­kiem i si­to­dru­kiem sto­su­je­my ko­lo­ry Pan­to­ne z czę­ści C (Co­ated). I to wła­snie nu­me­ry ko­lo­rów Pan­to­ne z in­dek­sem C prze­każ swo­jej dru­kar­ni lub do­staw­cy ar­ty­ku­łów re­kla­mo­wych wraz z ma­te­ria­łem gra­ficz­nym. Far­by do wy­ko­ny­wa­nia na­dru­ków są mie­sza­ne wg ska­li Pan­to­ne C już przez pro­du­cen­tów, stąd przy­go­to­wa­nie wła­ści­we­go ko­lo­ru Wa­sze­go lo­go do na­dru­ku nie po­win­no na­strę­czyć żad­ne­mu dru­ka­rzo­wi więk­szych pro­ble­mów. Je­śli kwe­stia od­wzo­ro­wa­nia ko­lo­ry jest dla Was szcze­gól­nie waż­na, za­wsze po­pro­ście o wy­ko­na­nie prób­ne­go na­dru­ku do ak­cep­ta­cji. 

I jesz­cze drob­na uwa­ga: 

Panteon vs. Pantone

Pan­te­on vs. Pan­to­ne

pantone-book-1239519-639x547

W ta­be­li po­ni­żej wi­dzi­cie roz­kład pod­sta­wo­wej li­sty ko­lo­rów Pan­to­ne. Jed­nak, że­by z nie­go ko­rzy­stać w tej po­sta­ci mu­si­cie mieć ab­so­lut­ną pew­ność, że mo­ni­tor kom­pu­te­ra na któ­rym wy­świe­tla­cie tę stro­nę jest do­brze ska­li­bro­wa­ny ko­lo­ry­stycz­nie. Mo­żesz też po­brać wzor­nik w wer­sji pdf stąd: pan­to­ne­swatch­bo­ok

Pan­to­ne 100
Pan­to­ne 101
Pan­to­ne 109
Pan­to­ne 115
Pan­to­ne 116
Pan­to­ne 119
Pan­to­ne 120
Pan­to­ne 1205
Pan­to­ne 121
Pan­to­ne 123
Pan­to­ne 134
Pan­to­ne 136
Pan­to­ne 137
Pan­to­ne 139
Pan­to­ne 141
Pan­to­ne 148
Pan­to­ne 151
Pan­to­ne 154
Pan­to­ne 155
Pan­to­ne 157
Pan­to­ne 162
Pan­to­ne 1625
Pan­to­ne 163
Pan­to­ne 165
Pan­to­ne 168
Pan­to­ne 169
Pan­to­ne 170
Pan­to­ne 172
Pan­to­ne 174
Pan­to­ne 176
Pan­to­ne 177
Pan­to­ne 178
Pan­to­ne 1797
Pan­to­ne 180
Pan­to­ne 182
Pan­to­ne 183
Pan­to­ne 184
Pan­to­ne 185
Pan­to­ne 191
Pan­to­ne 192
Pan­to­ne 1925
Pan­to­ne 195
Pan­to­ne 199
Pan­to­ne 200
Pan­to­ne 202
Pan­to­ne 206
Pan­to­ne 207
Pan­to­ne 208
Pan­to­ne 211
Pan­to­ne 212
Pan­to­ne 213
Pan­to­ne 214
Pan­to­ne 217
Pan­to­ne 220
Pan­to­ne 221
Pan­to­ne 228
Pan­to­ne 231
Pan­to­ne 2375
Pan­to­ne 244
Pan­to­ne 246
Pan­to­ne 250
Pan­to­ne 2582
Pan­to­ne 259
Pan­to­ne 2607
Pan­to­ne 263
Pan­to­ne 264
Pan­to­ne 265
Pan­to­ne 266
Pan­to­ne 2665
Pan­to­ne 2706
Pan­to­ne 2707
Pan­to­ne 2716
Pan­to­ne 2717
Pan­to­ne 2718
Pan­to­ne 2726
Pan­to­ne 2727
Pan­to­ne 277
Pan­to­ne 279
Pan­to­ne 283
Pan­to­ne 284
Pan­to­ne 285
Pan­to­ne 286
Pan­to­ne 290
Pan­to­ne 292
Pan­to­ne 293
Pan­to­ne 294
Pan­to­ne 297
Pan­to­ne 298
Pan­to­ne 2985
Pan­to­ne 299
Pan­to­ne 300
Pan­to­ne 301
Pan­to­ne 304
Pan­to­ne 306
Pan­to­ne 310
Pan­to­ne 3105
Pan­to­ne 312
Pan­to­ne 3125
Pan­to­ne 313
Pan­to­ne 3145
Pan­to­ne 3165
Pan­to­ne 317
Pan­to­ne 319
Pan­to­ne 320
Pan­to­ne 324
Pan­to­ne 327
Pan­to­ne 3285‚
PANTONE 3292
PANTONE 331
PANTONE 333
PANTONE 335
PANTONE 337
PANTONE 339
PANTONE 340
PANTONE 3405
PANTONE 3415
PANTONE 346
PANTONE 347
PANTONE 348
PANTONE 351
PANTONE 353
PANTONE 354
PANTONE 358
PANTONE 360
PANTONE 361
PANTONE 365
PANTONE 367
PANTONE 368
PANTONE 370
PANTONE 374
PANTONE 375
PANTONE 376
PANTONE 382
PANTONE 386
PANTONE 386
PANTONE 399
PANTONE 400
PANTONE 401
PANTONE 402
PANTONE 406
PANTONE 408
PANTONE 409
PANTONE 420
PANTONE 421
PANTONE 422
PANTONE 424
PANTONE 427
PANTONE 428
PANTONE 429
PANTONE 430
PANTONE 431
PANTONE 432
PANTONE 434
PANTONE 435
PANTONE 436
PANTONE 437
PANTONE 440
PANTONE 4505
PANTONE 451
PANTONE 452
PANTONE 4525
PANTONE 4535
PANTONE 454
PANTONE 458
PANTONE 459
PANTONE 464
PANTONE 465
PANTONE 4655
PANTONE 466
PANTONE 468
PANTONE 469
PANTONE 470
PANTONE 471
PANTONE 472
PANTONE 473
PANTONE 475
PANTONE 479
PANTONE 480
PANTONE 481
PANTONE 482
PANTONE 484
PANTONE 485
PANTONE 486
PANTONE 488
PANTONE 489
PANTONE 490
PANTONE 492
PANTONE 493
PANTONE 500
PANTONE 521
PANTONE 523
PANTONE 524
PANTONE 527
PANTONE 528
PANTONE 535
PANTONE 536
PANTONE 537
PANTONE 541
PANTONE 542
PANTONE 5425
PANTONE 5435
PANTONE 544
PANTONE 5445
PANTONE 548
PANTONE 5483
PANTONE 549
PANTONE 5493
PANTONE 5497
PANTONE 550
PANTONE 5503
PANTONE 5507
PANTONE 552
PANTONE 5527
PANTONE 562
PANTONE 563
PANTONE 5767
PANTONE 583
PANTONE 617
PANTONE 630
PANTONE 631
PANTONE 632
PANTONE 649
PANTONE 650
PANTONE 652
PANTONE 678
PANTONE 679
PANTONE 680
PANTONE 692
PANTONE 693
PANTONE 694
PANTONE 698
PANTONE 701
PANTONE 702
PANTONE 801
PANTONE 802
PANTONE 803
PANTONE 804
PANTONE 805
PANTONE 806
PANTONE Black
PANTONE Black 4
PANTONE Black 6
PANTONE Blue 072
PANTONE Co­ol Gray 1
PANTONE Co­ol Gray 10
PANTONE Co­ol Gray 11
PANTONE Co­ol Gray 2
PANTONE Co­ol Gray 3
PANTONE Co­ol Gray 4
PANTONE Co­ol Gray 5
PANTONE Co­ol Gray 6
PANTONE Co­ol Gray 7
PANTONE Co­ol Gray 8
PANTONE Co­ol Gray 9
PANTONE Gre­en
PANTONE Oran­ge 021
PANTONE Pro­cess Black
PANTONE Pro­cess Blue
PANTONE Pro­cess Cy­an
PANTONE Pro­cess Ma­gen­ta
PANTONE Pro­cess Yel­low
PANTONE Pur­ple
PANTONE Red 032
PANTONE Re­flex Blue
PANTONE Rho­da­mi­ne Red
PANTONE Ru­bi­ne Red
PANTONE Warm Gray 1
PANTONE Warm Gray 10
PANTONE Warm Gray 11
PANTONE Warm Gray 2
PANTONE Warm Gray 3
PANTONE Warm Gray 4
PANTONE Warm Gray 5
PANTONE Warm Gray 6
PANTONE Warm Gray 7
PANTONE Warm Gray 8
PANTONE Warm Gray 9
PANTONE Warm Red
PANTONE Warm Red 2X
PANTONE Yel­low

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl