Wskaź­ni­ki la­se­ro­we, to nie­zbęd­ne urzą­dze­nie każ­de­go wy­kła­dow­cy, tre­ne­ra, czy też na­uczy­cie­la lub szko­le­niow­ca. Umoż­li­wia od wska­zy­wa­nie na ekra­nie, ta­bli­cy lub ma­pie okre­ślo­ne miej­sce waż­ne z punk­tu wi­dze­nia da­nej czę­ści szko­le­nia, czy też wy­kła­du. Wskaź­nik la­se­ro­wy mo­że mieć rów­nież róż­ne na­kład­ki, czy też koń­ców­ki umoż­li­wia­ją­ce wy­świe­tla­nie za­miast po­je­dyn­czej krop­ki róż­ne­go ro­dza­ju in­ne znacz­ki, co z punk­tu wi­dze­nia osób szko­lo­nych mo­że bar­dziej kon­cen­tro­wać ich uwa­gę. War­to za­uwa­żyć, że część wskaź­ni­ków zin­te­gro­wa­na jest z in­ny­mi urzą­dze­nia­mi. Jed­nym z ta­kich urzą­dzeń mo­że być dłu­go­pis, łą­czą­cy funk­cję dłu­go­pi­su i wskaź­ni­ka. In­nym urzą­dze­niem mo­że być tak­że mysz­ka kom­pu­te­ro­wa, któ­ra trzy­ma­na w dło­niach umoż­li­wia nie tyl­ko wska­zy­wa­nie da­ne­go punk­tu na po­szcze­gól­nych slaj­dach pre­zen­ta­cji, ale rów­nież umoż­li­wia­ją­ca prze­wi­ja­nie po­szcze­gól­nych slaj­dów. Moż­na po­wie­dzieć, że mysz­ka ze wskaź­ni­kiem, to ze­staw kom­plek­so­wy dla wy­kła­dow­cy.
Wie­le firm mar­ke­tin­go­wych za­uwa­ży­ło, że wskaź­nik mo­że po­dob­nie, jak dłu­go­pis stać się do­sko­na­łym i nie­dro­gim ga­dże­tem re­kla­mo­wym, któ­ry mo­że być też do­brym no­śni­kiem re­kla­my. W ostat­nim cza­sie po­ja­wi­ły się wskaź­ni­ki re­kla­mo­we, któ­re bar­dzo czę­sto są pre­zen­ta­mi, któ­re mo­gą otrzy­mać od wy­daw­nictw na­uczy­cie­le i szko­le­niow­cy de­cy­du­ją­cy się na wy­ko­rzy­sta­nie w swo­jej pra­cy ksią­żek okre­ślo­ne­go wy­daw­cy. Wskaź­ni­ki re­kla­mo­we na­uczy­cie­le i wy­kła­dow­cy mo­gą otrzy­mać rów­nież przy oka­zji róż­nych szko­leń, a szcze­gól­nie tych, któ­re do­ty­czą ob­słu­gi ta­blic in­te­rak­tyw­nych. Wskaź­ni­ki la­se­ro­we z na­dru­kiem mo­gą być wy­ko­ny­wa­ne z róż­nych ma­te­ria­łów. Naj­czę­ściej mo­że­my na ryn­ku zo­ba­czyć wskaź­ni­ki pla­sti­ko­we oraz wskaź­ni­ki wy­ko­na­ne z me­ta­lu, naj­czę­ściej z alu­mi­nium. Wskaź­ni­ki te mo­gą rów­nież być pro­du­ko­wa­ne w prze­róż­nych ko­lo­rach, co umoż­li­wia ich od­po­wied­ni do­bór do barw fir­my, któ­rej re­kla­my są no­śni­kiem. Obok tre­ści słow­nych, ha­seł re­kla­mo­wych, na wskaź­ni­kach la­se­ro­wych mo­gą być rów­nież na­no­szo­ne ko­lo­ro­we lo­ga róż­nych firm. Wskaź­ni­ki la­se­ro­we z lo­go fir­my bar­dzo czę­sto moż­na otrzy­mać w cza­sie kon­fe­ren­cji biz­ne­so­wych i na­uko­wych, na któ­rych pre­zen­tu­ją się wy­daw­nic­twa, fir­my pro­du­ku­ją­ce sprzęt kon­fe­ren­cyj­ny, czy też fir­my zaj­mu­ją­ce się tłu­ma­cze­nia­mi. Bar­dzo czę­sto do wskaź­ni­ków do­łą­czo­na jest smycz, któ­ra do­dat­ko­wo, a mo­że na­le­ża­ło­by po­wie­dzieć przede wszyst­kim sta­je się głów­nym no­śni­kiem re­kla­my, gdyż z re­gu­ły po­sia­da więk­szą po­wierzch­nię re­kla­mo­wą niż sam wskaź­nik. Roz­wój tech­no­lo­gii i tech­ni­ki spra­wia, że bar­dzo czę­sto pro­du­ko­wa­ne są wskaź­ni­ki wy­sy­ła­ją­ce pro­mie­nio­wa­nie w in­nym ko­lo­rze ani­że­li czer­wo­ny. Są one z re­gu­ły ła­god­niej­sze dla oczu, ale z dru­giej sła­biej do­strze­gal­ne na płasz­czyź­nie, na któ­rej wy­świe­tla­na jest okre­ślo­na pre­zen­ta­cja. Ide­al­nym roz­wią­za­niem są wskaź­ni­ki umoż­li­wia­ją­ce w trak­cie pre­zen­ta­cji zmia­nę ko­lo­ru świa­tła wskaź­ni­ka, co mo­że zo­stać wy­ko­rzy­sta­ne rów­nież dla pod­kre­śle­nia istot­no­ści okre­ślo­nych tre­ści, na któ­re pra­gnie zwró­cić uwa­gę wy­kła­dow­ca w swo­jej pre­zen­ta­cji.
Bez wąt­pie­nia war­to po­my­śleć o wy­ko­rzy­sta­niu wskaź­ni­ków la­se­ro­wych, ja­ko no­śni­ków re­kla­my szcze­gól­nie je­śli fir­ma pro­wa­dzi dzia­łal­ność w ob­sza­rze szko­leń i kur­sów lub jest do­staw­ca usług dla te­go ty­pu dzia­łal­no­ści.

https://promoshop.pl/Wskazniki-laserowe-z-nadrukiem

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl