Gdy zbli­ża się no­wy rok szkol­ny, fir­my, któ­re zaj­mu­ją się or­ga­ni­za­cją za­jęć do­dat­ko­wych dla dzie­ci w róż­nym wie­ku, prze­ści­ga­ją się w wy­my­śla­niu co­raz to no­wych opcji, któ­re za­do­wo­lą naj­młod­szych klien­tów i ich ro­dzi­ców. Praw­dą zna­ną nie od dziś jest to, że każ­dy, bez wzglę­du na wiek i za­in­te­re­so­wa­nia uwiel­bia do­sta­wać pre­zen­ty, a tak­że dar­mo­we ga­dże­ty, któ­re umi­la­ją co­dzien­ną eg­zy­sten­cję. Po­cie­chy, któ­re bio­rą udział w za­ję­ciach do­dat­ko­wych, ta­kich jak tań­ce, lek­cje kom­pu­te­ro­we lub in­ne te­go ty­pu ak­tyw­no­ści li­czą na to, że do­sta­ną ja­kiś przed­miot w ra­mach co­mie­sięcz­ne­go cze­sne­go. Nie ma w tym w su­mie nic nad­zwy­czaj­ne­go. Przed­się­bior­cy, któ­rzy or­ga­ni­zu­ją ta­kie za­ję­cia, wie­dzą, ja­kie­go ty­pu ga­dże­ty są naj­lep­sze, by przy oka­zji upiec dwie pie­cze­nie na jed­nym ogniu. Czy­li zro­bić tak, by dziec­ko by­ło za­do­wo­lo­ne, a przy oka­zji pro­mo­wać swo­ją dzia­łal­ność i za­pre­zen­to­wać ją szer­sze­mu gro­nu od­bior­ców. Do­brą opcją są wor­ki re­kla­mo­we na zmien­ne obu­wie. Dzie­ci wie­sza­ją je w szat­niach i no­szą nie­jed­no­krot­nie ze so­bą w róż­ne miej­sca, wiec jest szan­sa, że w ten spo­sób o da­nej fir­mie do­wie się szer­sza gru­pa osób, a o to wła­śnie cho­dzi. Rów­nie sku­tecz­ne są za­tem wor­ki z na­dru­kiem. Mo­że nim być do­wol­ny na­pis, pro­jekt gra­ficz­ny lub in­na rzecz, ja­ką ma się ocho­tę prze­ka­zać. Nie ma co do te­go kon­kret­nych wy­tycz­nych, a naj­waż­niej­szym czyn­ni­kiem jest po pro­stu to, by da­ny na­pis mie­ścił się na po­wierzch­ni da­nej tka­ni­ny w ta­ki spo­sób, by był czy­tel­ny, bo tyl­ko wów­czas mo­że przy­nieść za­mie­rzo­ny sku­tek. Za­tem wor­ki z lo­go są jak naj­bar­dziej wska­za­ne i są do­brym po­my­słem, gdy ma się za­miar roz­re­kla­mo­wać da­ną dzia­łal­ność. Z bie­giem cza­su bę­dzie ona co­raz bar­dziej po­pu­lar­na. War­to do­ło­żyć sta­rań i stwo­rzyć róż­ne wer­sje ko­lo­ry­stycz­ne. Na przy­kład in­ne dla chłop­ców, a jesz­cze in­ne dla dziew­czy­nek. Na pew­no bę­dzie to krok w do­brą stro­nę i czas po­świę­co­ny na re­ali­za­cje te­go za­my­słu nie bę­dzie cza­sem w żad­nym, na­wet naj­mniej­szym stop­niu stra­co­nym, a to jest prze­cież my­ślą prze­wod­nią i to jest w tym przy­pad­ku waż­ne.

https://promoshop.pl/Worki-reklamowe-z-nadrukiem

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl