Re­kla­ma jest to spo­sób prze­ka­za­nia in­for­ma­cji o swo­jej spe­cja­li­za­cji oraz dzia­łal­no­ści. Tak po­krót­ce moż­na zde­fi­nio­wać to sło­wo. Re­kla­mo­wać na­to­miast są to dzia­ła­nia, któ­re ma­ją na ce­lu pusz­cza­nia w obieg in­for­ma­cji. Re­kla­ma dzie­li się na re­kla­mę po­śred­nią oraz bez­po­śred­nią. Po­śred­nia re­kla­ma cha­rak­te­ry­zu­ję się prze­ka­zem po­przez ra­dio, te­le­wi­zję, pra­sę. Re­kla­ma bez­po­śred­nia na­to­miast wy­ma­ga bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z po­ten­cjal­nym od­bior­cą. Tu­taj wy­róż­nia się mię­dzy in­ny­mi bro­szu­ry, ulot­ki, wi­zy­tów­ki re­kla­mo­we. Aby nadać pre­stiż za­my­ka­nia na­szej sprze­da­ży na­le­ży pa­mię­tać z psy­cho­lo­gicz­ne­go punk­tu wi­dze­nia, iż po­ten­cjal­ny klient za­wsze zwra­ca uwa­gę na de­ta­le. Oprócz ubio­ru czy­ste­go i schlud­ne­go de­cy­zją za­mknię­cia na­szej sprze­da­ży mo­że świad­czyć fakt w ja­ki spo­sób prze­ka­że­my na­szą wi­zy­tów­kę w ce­lu dal­sze­go kon­tak­tu, bądź pod­ję­cia osta­tecz­nej de­cy­zji o dal­szej współ­pra­cy. Jest zde­cy­do­wa­na róż­ni­ca czy wi­zy­tów­kę wrę­cza­my z kie­sze­ni, po­gię­tą, bo gdzieś się zna­la­zła, z pry­wat­ne­go port­fe­la czy dba­jąc o każ­dy szcze­gół po­ka­zu­je­my jak waż­ne są de­ta­le w fir­mie i swo­ją wi­zy­tów­kę wy­cią­ga­mi z pięk­ne­go no­we­go wi­zy­tow­ni­ka. Wi­zy­tow­ni­ki re­kla­mo­we to mo­że wła­śnie być ten szcze­gół, któ­ry za­de­cy­du­je o pro­ce­sie za­mknię­cia sprze­da­ży bez­po­śred­niej. Wte­dy kie­dy prze­ko­nasz po­ten­cjal­ne­go klien­ta, że je­steś spe­cja­li­stą war­to za­dbać nie tyl­ko o swój wy­gląd. Na­daj swo­ją waż­ność de­ta­lom. Wi­zy­tow­ni­ki z na­dru­kiem na pew­no zwięk­szą Two­ją szan­sę na za­mknię­cie sprze­da­ży. Jest to po­zor­nie nie­wiel­ki de­tal, któ­ry mo­że wpły­nąć na osta­tecz­ną de­cy­zję klien­ta o pod­ję­ciu z To­bą współ­pra­cy. Dla­cze­go? Po­nie­waż je­że­li w re­kla­mie bez­po­śred­niej ja­ko spe­cja­li­sta pięk­nie mó­wisz o tym jak je­steś do­kład­ny, jak waż­ny jest dla Cie­bie i Two­jej fir­my każ­dy de­tal, że wy­ko­nu­jesz wszyst­ko z do­kład­ną sta­ran­no­ścią, a wy­cią­gasz wi­zy­tów­kę z kie­sze­ni to je­steś wia­ry­god­ny? Dla­te­go tak waż­ne jest wbrew po­zo­rom za­dba­nie o de­ta­le. Wi­zy­tow­ni­ki są nie­zbęd­ne aby prze­cho­wy­wać Two­je wi­zy­tów­ki w god­ny spo­sób oraz pięk­nie je eks­po­no­wać pod­czas wrę­cza­nia je klien­to­wi.

https://promoshop.pl/pl/wizytowniki-reklamowe-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl