Stro­na głów­na Mar­ke­ting Biz­nes We­lco­me Box – po­wi­taj­my no­we­go pra­cow­ni­ka lub klienta

Welcome Box – powitajmy nowego pracownika lub klienta

Nie ma nic bardziej stresującego dla świeżo zatrudnionego pracownika niż pierwszy dzień w nowej pracy. Cały katalog negatywnych emocji, które się wtedy pojawiają: stres, niepewność, strach, poczucie osamotnienia i piętno „żółtodzioba” mogą być skutecznie rozłdowane przez ciepłe powitanie nowej osoby przez zespół. To nie tylko kruszy lody i ośmiela, ale skraca czas integracji i przystosowania pracownika do nowej sytuacji zawodowej. Tym właśnie kierują się firmy, wręczając nowicjuszom pudełko prezentowe zawierające podstwowe gadżety biurowe lub promocyjne, czyli welcome box.

Lu­bi­my nie tyl­ko do­sta­wać pre­zen­ty, ale rów­nież je do­sta­wać. We­lco­me Box wrę­czo­ny no­we­mu pra­cow­ni­ko­wi to rów­nież oka­zja do te­go, by ca­ły ze­spół wy­ra­ził swo­ją sym­pa­tię życz­li­wośc wo­bec no­wej oso­by. To sca­la i mo­ty­wu­je wszyst­kich – nie tyl­ko tych no­wych. Pu­deł­ko We­lco­me Box za­wie­ra zwy­kle kil­ka prak­tycz­nych fir­mo­wych ga­dże­tów, czę­sto okra­szo­nych dow­ci­pem zwią­za­nym z pra­cą: ku­bek fir­mo­wy, smycz, dłu­go­pis, ołów­ki re­kla­mo­we, cza­sem pod­kład­kę pod mysz­kę al­bo ma­skot­kę na biur­ko. Kre­atyw­ność jest tu mi­le wi­dzia­na. Tak wy­po­sa­żo­ne­mu pra­cow­ni­ko­wi nie po­zo­sta­je nic in­ne­go jak usmiech­nąć się, po­dzię­ko­wać i – czu­jąc wspar­cie ca­łe­go ze­spo­łu – ru­szyć do re­ali­za­cji po­sta­wio­nych za­dań. Czyż to nie pięk­ne „miek­kie lą­do­wa­nie” w no­wym miej­scu pracy?

Po­dob­ne dzia­ła­nie ma we­lco­me box wrę­czo­ny klien­tom, zwlasz­cza w bran­żach zwią­za­nych z abo­na­men­ta­mi lub dłu­go­fa­lo­wą współ­pra­cą. Wrę­cza­ne We­lco­me Bo­xy są świet­nym wstę­pem do współ­pra­cy i z gó­ry przy­jaź­nie na­sta­wia­ją do współ­pra­cy. Póź­niej­sza ko­mu­ni­ka­cja z klien­tem wy­gla­da zu­peł­nie ina­czej. War­to za­tem za wcza­su za­in­wes­sto­wać w ta­kie re­la­cje, roz­trop­nie prze­wi­du­jąc, że klient ob­da­ro­wa­ny we­lco­me bo­xem, za­wie­ra­ją­cym nie­zbęd­ne ma­te­ria­ły in­for­ma­cyj­ne, ga­dże­ty fir­mo­we na­wią­zu­ją­ce do za­ku­pio­ne­go pro­duk­tu lub usłu­gi, bę­dzie bar­dziej to­le­ran­cyj­ny i lojalny.

Przeczytaj koniecznie