Nie ma nic bardziej stresującego dla świeżo zatrudnionego pracownika niż pierwszy dzień w nowej pracy. Cały katalog negatywnych emocji, które się wtedy pojawiają: stres, niepewność, strach, poczucie osamotnienia i piętno „żółtodzioba” mogą być skutecznie rozłdowane przez ciepłe powitanie nowej osoby przez zespół. To nie tylko kruszy lody i ośmiela, ale skraca czas integracji i przystosowania pracownika do nowej sytuacji zawodowej. Tym właśnie kierują się firmy, wręczając nowicjuszom pudełko prezentowe zawierające podstwowe gadżety biurowe lub promocyjne, czyli welcome box.

Lu­bi­my nie tyl­ko do­sta­wać pre­zen­ty, ale rów­nież je do­sta­wać. We­lco­me Box wrę­czo­ny no­we­mu pra­cow­ni­ko­wi to rów­nież oka­zja do te­go, by ca­ły ze­spół wy­ra­ził swo­ją sym­pa­tię życz­li­wośc wo­bec no­wej oso­by. To sca­la i mo­ty­wu­je wszyst­kich – nie tyl­ko tych no­wych. Pu­deł­ko We­lco­me Box za­wie­ra zwy­kle kil­ka prak­tycz­nych fir­mo­wych ga­dże­tów, czę­sto okra­szo­nych dow­ci­pem zwią­za­nym z pra­cą: ku­bek fir­mo­wy, smycz, dłu­go­pis, ołów­ki re­kla­mo­we, cza­sem pod­kład­kę pod mysz­kę al­bo ma­skot­kę na biur­ko. Kre­atyw­ność jest tu mi­le wi­dzia­na. Tak wy­po­sa­żo­ne­mu pra­cow­ni­ko­wi nie po­zo­sta­je nic in­ne­go jak usmiech­nąć się, po­dzię­ko­wać i – czu­jąc wspar­cie ca­łe­go ze­spo­łu – ru­szyć do re­ali­za­cji po­sta­wio­nych za­dań. Czyż to nie pięk­ne „miek­kie lą­do­wa­nie” w no­wym miej­scu pra­cy?

Po­dob­ne dzia­ła­nie ma we­lco­me box wrę­czo­ny klien­tom, zwlasz­cza w bran­żach zwią­za­nych z abo­na­men­ta­mi lub dłu­go­fa­lo­wą współ­pra­cą. Wrę­cza­ne We­lco­me Bo­xy są świet­nym wstę­pem do współ­pra­cy i z gó­ry przy­jaź­nie na­sta­wia­ją do współ­pra­cy. Póź­niej­sza ko­mu­ni­ka­cja z klien­tem wy­gla­da zu­peł­nie ina­czej. War­to za­tem za wcza­su za­in­wes­sto­wać w ta­kie re­la­cje, roz­trop­nie prze­wi­du­jąc, że klient ob­da­ro­wa­ny we­lco­me bo­xem, za­wie­ra­ją­cym nie­zbęd­ne ma­te­ria­ły in­for­ma­cyj­ne, ga­dże­ty fir­mo­we na­wią­zu­ją­ce do za­ku­pio­ne­go pro­duk­tu lub usłu­gi, bę­dzie bar­dziej to­le­ran­cyj­ny i lo­jal­ny.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl