Wachlarze reklamowe z nadrukiem. Zazwyczaj o istnieniu różnych firmy dowiadujemy się z reklam. Przeglądamy codzienną prasę i nagle natrafiamy na kolorowy obrazek, który prezentuje nam wybrane przedsiębiorstwo. Zachęca on nas do skorzystania z konkretnych usług, a to oznacza, że reklama odniosła konkretny efekt. Sami też możemy wykorzystać ją do własnych celów, o ile tylko prowadzimy jakiś biznes i pragniemy na nim jak najwięcej zyskać.

Przyj­rzyj­my się do­kład­niej po­szcze­gól­nym na­rzę­dziom mar­ke­tin­go­wym. Na­wet je­śli wy­da­je się nam, że pro­ste wa­chla­rze re­kla­mo­we do ni­cze­go nam się nie przy­da­dzą, nie po­win­ni­śmy od ra­zu te­go za­kła­dać. Do­pie­ro gdy coś zdo­ła­my sa­mo­dziel­nie prze­te­sto­wać, je­ste­śmy w sta­nie wy­sta­wić te­mu ra­cjo­nal­ną oce­nę. Prze­pa­trz­my za­tem ogrom­ną gru­pę pro­duk­tów re­kla­mo­wych i po­cząt­ko­wo wy­bierz­my z nich je­den ro­dzaj ar­ty­ku­łu. Sko­ro już wspo­mnie­li­śmy o wa­chla­rzach, to wła­śnie je mo­że­my w pierw­szej ko­lej­no­ści dla sie­bie wy­pro­du­ko­wać. Na­wiąż­my współ­pra­cę z do­wol­ną agen­cją re­kla­mo­wą i na­pisz­my jej o swo­im po­my­śle. Sa­mi mu­si­my wie­dzieć od ra­zu, na ja­kim wy­glą­dzie wa­chla­rzy nam za­le­ży. Je­że­li ma­ją być one atrak­cyj­ne dla od­bior­ców, przede wszyst­kim mu­szą być ko­lo­ro­we. Czar­ne czy sza­re wa­chla­rze z na­dru­kiem, choć­by by­ły wy­ko­na­ne z ja­ko­ścio­wych ma­te­ria­łów, ni­ko­mu się nie spodo­ba­ją. Skup­my się za­tem na atrak­cyj­no­ści na­szych na­rzę­dzi i tak je wy­kreuj­my, jak­by­śmy two­rzy­li je dla sie­bie. Lu­dzie lu­bią w koń­cu ota­czać się ład­ny­mi przed­mio­ta­mi, dla­te­go mu­si­my mieć to na uwa­dze. Nikt nie się­gnie po rzecz, któ­ra bę­dzie naj­zwy­czaj­niej w świe­cie brzyd­ka.

Pro­jek­to­wa­ne przez nas na­rzę­dzia mar­ke­tin­go­we mu­szą też w pew­nym stop­niu łą­czyć się z na­szą fir­mą. Ten, kto weź­mie je do rę­ki lub je od nas otrzy­ma, po­wi­nien od ra­zu wie­dzieć, że to na­sza mar­ka jest od­po­wie­dzial­na za ich pro­duk­cję. Jak za­tem mo­że­my po­wią­zać wy­ro­by mar­ke­tin­go­we ze swo­ją dzia­łal­no­ścią? Do te­go ce­lu wy­ko­rzy­staj­my no­wo­cze­sne tech­ni­ki dru­ku. Dzię­ki nim mo­że­my prze­nieść do­wol­ny na­pis czy ele­ment gra­ficz­ny na do­słow­nie każ­dy wy­rób, wy­ko­na­ny z drew­na czy jesz­cze in­ne­go two­rzy­wa. Ta­kim spo­so­bem utwo­rzy­my wa­chla­rze z lo­go czy wa­chla­rze z mot­tem prze­wod­nim na­szej fir­my. Do­pie­ro gdy po­wią­że­my je ści­śle ze swo­ją dzia­łal­no­ścią, bę­dzie­my w sta­nie przy­go­to­wać wraz z ni­mi sku­tecz­ną kam­pa­nię mar­ke­tin­go­wą. Mo­że­my np. przez mie­siąc do­łą­czać wa­chla­rze do wszyst­kich za­ku­pów klien­tów bądź usta­lić, iż otrzy­ma je ten, kto wy­da w na­szej pla­ców­ce przy­naj­mniej sto zło­tych. Klient, któ­ry uzy­ska coś od nas zu­peł­nie za dar­mo, na pew­no bar­dzo chęt­nie do nas póź­niej po­wró­ci.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl