W upo­min­ki re­kla­mo­we dla firm po­win­na być wy­po­sa­żo­ny każ­dy dla ko­go li­czy się klient. Wy­bór jest nie­zwy­kle sze­ro­ki. Mo­że­my wy­bie­rać po­mię­dzy ta­ni­mi a dro­gi­mi ga­dże­ta­mi. Mo­że­my rów­nież za­in­we­sto­wać w upo­min­ki biz­ne­so­we wy­ko­na­ne w 100% z eko­lo­gicz­nych ma­te­ria­łów. Po co nam one? Peł­nią one kil­ka funk­cji. Przede wszyst­kim są one do­sko­na­łą pro­mo­cją, re­kla­mą na­szej fir­my. Nie­za­leż­nie do te­go co za­mó­wi­my, czy bę­dą to smy­cze, dłu­go­pi­sy czy też no­tat­ni­ki i fi­li­żan­ki to na każ­dym z tych pro­duk­tów bę­dzie wid­nia­ła na­zwa i lo­go na­szej fir­my. Po­za tym upo­min­ki fir­mo­we to tak­że do­ce­nie­nie na­szych klien­tów. Każ­dy z nas lu­bi do­sta­wać pre­zen­ty, a owe upo­min­ki się do nich za­li­cza­ją. Oprócz re­kla­my nie­zwy­kle waż­na jest opi­nia na­szych do­tych­cza­so­wych klien­tów, po­nie­waż to czę­sto oni po­le­ca­ją nas in­nym. A ta­ka re­ko­men­da­cja jest naj­droż­sza. Pod­su­mo­wu­jąc, war­to za­in­we­sto­wać w ga­dże­ty fir­mo­we. Nie­za­leż­nie od te­go ja­ki­mi fun­du­sza­mi dys­po­nu­je­my mo­że­my ku­pić za­rów­no po­pu­lar­ne dłu­go­pi­sy czy bre­locz­ki lub nie­co droż­sze no­te­sy czy fi­li­żan­ki.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl