Trwa­łość na­dru­ku

Pra­wi­dło­wo wy­ko­na­ny na­druk nie ze­trze się na sku­tek uży­wa­nia przed­mio­tu zgod­nie z prze­zna­cze­nie. Pa­ra­me­try tech­no­lo­gicz­ne farb po­zwa­la­ją uzy­skać trwa­łość na­dru­ku przez wie­le mie­się­cy, a mo­że na­wet lat. Zwy­kle na­druk prze­ży­wa przed­miot na któ­rym jest zło­żo­ny. Pra­wi­dło­wo wy­ko­na­ne na­dru­ki na tek­sty­liach blak­ną po kil­ku­dzie­się­ciu pra­niach, chy­ba że czy­ści się je w nie­od­po­wied­niej tem­pe­ra­tu­rze lub wy­ko­rzy­stu­jąc sil­ne środ­ki czysz­czą­ce (pro­szę zwra­cać uwa­gę na in­for­ma­cje na met­ce). War­to pa­mię­tać, że far­by po­trze­bu­ją cza­sem kil­ku­dzie­się­ciu go­dzin na utwar­dze­nie się i utrwa­le­nie. Dla­te­go, w mia­rę moż­li­wo­ści, pro­szę nie pró­bo­wać za­dra­py­wać na­dru­ku przez 48 go­dzin od ode­bra­nia to­wa­ru, zwłasz­cza, gdy zle­ce­nie by­ło eks­pre­so­we.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl