Stro­na głów­na Na­dru­ki Trwa­łość nadruku

Trwałość nadruku

Trwa­łość nadruku

Pra­wi­dło­wo wy­ko­na­ny na­druk nie ze­trze się na sku­tek uży­wa­nia przed­mio­tu zgod­nie z prze­zna­cze­nie. Pa­ra­me­try tech­no­lo­gicz­ne farb po­zwa­la­ją uzy­skać trwa­łość na­dru­ku przez wie­le mie­się­cy, a mo­że na­wet lat. Zwy­kle na­druk prze­ży­wa przed­miot na któ­rym jest zło­żo­ny. Pra­wi­dło­wo wy­ko­na­ne na­dru­ki na tek­sty­liach blak­ną po kil­ku­dzie­się­ciu pra­niach, chy­ba że czy­ści się je w nie­od­po­wied­niej tem­pe­ra­tu­rze lub wy­ko­rzy­stu­jąc sil­ne środ­ki czysz­czą­ce (pro­szę zwra­cać uwa­gę na in­for­ma­cje na met­ce). War­to pa­mię­tać, że far­by po­trze­bu­ją cza­sem kil­ku­dzie­się­ciu go­dzin na utwar­dze­nie się i utrwa­le­nie. Dla­te­go, w mia­rę moż­li­wo­ści, pro­szę nie pró­bo­wać za­dra­py­wać na­dru­ku przez 48 go­dzin od ode­bra­nia to­wa­ru, zwłasz­cza, gdy zle­ce­nie by­ło ekspresowe.

Przeczytaj koniecznie