Stro­na głów­na Na­dru­ki Ter­mo­trans­fer – to brzmi groźnie

Termotransfer – to brzmi groźnie

Ter­mo­trans­fer – (zwa­ny też ter­mo­na­dru­kiem) jest to tech­ni­ka na­dru­ku za po­mo­cą wgrze­wa­nia w ma­te­riał przy­go­to­wa­ne­go wcze­śniej ry­sun­ku. Prze­no­szo­ny ob­raz ko­piu­je­my lub dru­ku­je­my na prze­zna­czo­nym do te­go pa­pie­rze trans­fe­ro­wym, a na­stęp­nie za po­mo­cą urzą­dze­nia wy­twa­rza­ją­ce­go tem­pe­ra­tu­rę 150 st. C, prze­no­si­my go na wy­bra­ną po­wierzch­nię (np. tka­ni­nę szkło me­tal lub por­ce­la­nę). Ter­mo­trans­fer umoż­li­wia wy­ko­ny­wa­nie nie­wiel­kiej ilo­ści ko­pii, dla­te­go mo­że być wy­ko­rzy­sty­wa­ny do róż­nych za­sto­so­wań. Na­druk ten jest nie­ste­ty dość nie­trwa­ły i szyb­ko mo­że się znisz­czyć pod­czas prania/zmywania w zmy­war­ce lub w wy­ni­ku dzia­łań czyn­ni­ków atmosferycznych.

Po­przed­ni ar­ty­kułSzla­chet­ny haft reklamowy
Na­stęp­ny ar­ty­kułTrwa­łość nadruku

Przeczytaj koniecznie