Tor­by ba­weł­nia­ne na za­ku­py lub na ma­te­ria­ły kon­fe­ren­cyj­ne, to bar­dzo efek­tyw­ny ga­dżet re­kla­mo­wy. Nie dość, że kosz­tu­je gro­sze, to za­pew­nia dłu­gie użyt­ko­wa­nie i eks­po­zy­cję du­żych na­dru­ków w miej­scach pu­blicz­nych. Róż­no­rod­ność kształ­tów, roz­mia­rów, su­rów­ki ba­weł­nia­nej, ko­lo­rów, a tak­że moż­li­wość na­dru­ku zdjęć i wie­lo­ko­lo­ro­wych lo­go­ty­pów, sta­no­wią o tym, że jest to ga­dżet wart za­in­te­re­so­wa­nia mar­ke­tin­gow­ców.

Wie­lo­krot­nie re­ali­zo­wa­li­śmy zle­ce­nia in­dy­wi­du­al­ne. Pro­duk­cja to­reb re­kla­mo­wych umoż­li­wia uszy­cie do­wol­nych kształ­tów: z za­kład­ką, ze sznur­kiem, z po­sze­rza­nym dnem, z za­kład­ka­mi. Z płót­na ba­weł­nia­ne­go moż­na uszyć far­tu­chy ku­chen­ne, sa­kiew­ki, wo­recz­ki i wor­ki re­kla­mo­we. Na­sza ofer­ta obej­mu­je kil­ka­dzie­siąt mo­de­li pro­du­ko­wa­nych z su­rów­ki ba­weł­nia­nej, dre­li­chu, lnu, płót­na i ju­ty.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl