W do­bie eko­lo­gii i uświa­da­mia­nia spo­łe­czeń­stwu ko­niecz­no­ści ochro­ny śro­do­wi­ska przed wszel­kie­go ro­dza­ju za­nie­czysz­cze­nia­mi zwró­co­no uwa­gę na tor­by re­kla­mo­we wy­ko­na­ne z two­rzyw sztucz­nych. Po­pu­lar­ne re­kla­mów­ki oka­za­ły się jed­ną z przy­czyn za­nie­czysz­cze­nia nie tyl­ko zie­mi, ale rów­nież śro­do­wi­ska wod­ne­go. W związ­ku z po­wyż­szym wie­le sie­ci han­dlo­wych wpro­wa­dzi­ło do sprze­da­ży tor­by wie­lo­krot­ne­go użyt­ku na­wią­zu­ją­ce swo­ją te­ma­ty­ką do za­ku­pów, eko­lo­gii lub okre­ślo­nej mar­ki sie­ci han­dlo­wej. Obok to­reb wie­lo­krot­ne­go użyt­ku wy­ko­na­nych z two­rzyw sztucz­nych, po­ja­wi­ły się obok nich rów­nież siat­ki ba­weł­nia­ne, któ­re bar­dzo czę­sto są ozna­czo­ne na­zwą sie­ci han­dlo­wej lub jej lo­go.
Tor­by re­kla­mo­we ofe­ro­wa­ne w naj­więk­szych sie­ciach han­dlo­wych w na­szym kra­ju oka­za­ły się bar­dzo prak­tycz­nym spo­so­bem trans­por­to­wa­nia za­ku­pio­nych ar­ty­ku­łów. Prak­tycz­ność owych to­reb wy­ni­ka przede wszyst­kim z ich wiel­ko­ści, gdyż jed­na tor­ba po­tra­fi w so­bie zmie­ścić na­praw­dę du­żą ilość za­ku­pów. Te du­że tor­by z na­dru­kiem na­zwy sie­ci han­dlo­wej sta­ły się rów­nież do­sko­na­łym no­śni­kiem re­kla­my, a klient je no­szą­cy zo­stał zi­den­ty­fi­ko­wa­ny, ja­ko oso­ba do­ko­nu­ją­ca czę­stych za­ku­pów w ści­śle okre­ślo­nych skle­pach. Tor­ba z lo­go okre­ślo­nej sie­ci han­dlo­wej nie da­je jed­nak stu­pro­cen­to­wej pew­no­ści, że nio­są­cy ją klient jest do da­nej sie­ci przy­wią­za­ny. Nie­jed­no­krot­nie tor­ba z lo­go mo­że zmy­lić ob­ser­wa­to­ra i być re­zul­ta­tem jed­no­ra­zo­wej i przy­pad­ko­wej wi­zy­ty w skle­pie in­nej sie­ci, niż sieć, w któ­rej klient ku­pu­je re­gu­lar­nie. Tor­by z lo­go nie­ste­ty z re­gu­ły są sprze­da­wa­ne, jed­nak pa­trząc lo­gicz­nie po­win­ny być one roz­da­wa­ne lub do­łą­cza­ne do za­ku­pów klien­tów, któ­rzy wy­da­ją przy ka­sie okre­ślo­ną kwo­tę. Zy­skiem z tor­by dla skle­pu po­wi­nien być zysk uzy­ska­ny z re­kla­my przy po­mo­cy tor­by za­ku­po­wej.
Pa­trząc na współ­cze­snych klien­tów hi­per­mar­ke­tów mo­że­my za­uwa­żyć rze­czy­wi­ście ten­den­cję do ogra­ni­cza­nia uży­wa­nia re­kla­mó­wek wy­ko­na­nych z two­rzyw sztucz­nych. Zde­cy­do­wa­nie czę­ściej wy­bie­ra­ne są tor­by wie­lo­krot­ne­go użyt­ku lub tor­by pa­pie­ro­we. Te dru­gie wy­bie­ra­ne są za­miast re­kla­mó­wek szcze­gól­nie przez oso­by świa­do­me ko­niecz­no­ści ochro­ny śro­do­wi­ska i szko­dli­wo­ści oraz dłu­go­ści roz­kła­du two­rzyw sztucz­nych. Po­wie­dzieć moż­na, że wpro­wa­dze­nie do sprze­da­ży przez skle­py to­reb bar­dziej eko­lo­gicz­nych jest wpro­wa­dze­niem plu­ra­li­zmu umoż­li­wia­ją­ce­go wy­bór i po­zwa­la­ją­ce­go uzy­skać od­po­wiedź, czy dla klien­ta waż­niej­sza jest ce­na, czy też wraż­li­wość eko­lo­gicz­na.
Pa­trząc na sze­ro­ki wa­chlarz to­reb za­ku­po­wych w hi­per­mar­ke­tach, do któ­rych za­li­czyć trze­ba jesz­cze wspo­mnia­ne na po­cząt­ku tor­by ba­weł­nia­ne moż­na stwier­dzić, że na­stę­pu­je przej­ście od na­sta­wie­nia ilo­ścio­we­go wy­ra­ża­ne­go w pie­nią­dzu na na­sta­wie­nie ja­ko­ścio­we, któ­re zwią­za­ne jest z pro­eko­lo­gicz­nym po­dej­ściem do co­dzien­no­ści, w tym prze­ja­wia­ją­ce się w spo­so­bie de­cy­do­wa­nia o użyt­ko­wa­nych tor­bach za­ku­po­wych i sta­wia­niu na te, któ­re wy­ko­na­ne są z na­tu­ral­nych su­row­ców, któ­re ule­ga­ją szyb­kiej bio­de­gra­da­cji.
XXI wiek, dla han­dlu i go­spo­dar­ki po­wi­nien być przede wszyst­kim cza­sem eko­lo­gicz­ne­go po­dej­ścia do ży­cia, rów­nież eko­lo­gicz­ne­go po­dej­ścia do no­śni­ków re­kla­my, któ­rym bez wąt­pie­nia bar­dzo czę­sto są tor­by za­ku­po­we.

https://promoshop.pl/pl/torby-reklamowe-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl