Re­kla­ma dla fir­my jest spra­wą nie­zmier­nie waż­ną. Jak wie­le by­ło przy­pad­ków pro­duk­tów, któ­re zo­sta­ły zro­bio­ne w bar­dzo wy­so­kiej ja­ko­ści, nie naj­gor­szej ce­nie, któ­re tra­fia­ły w gu­sta oto­cze­nia i epo­ki, a nie od­nio­sły suk­ce­su! Nie jest to by­naj­mniej kwe­stia pe­cha, fa­tum al­bo bra­ku szczę­ścia. Naj­czę­ściej ta­kie nie­po­wo­dze­nia są spo­wo­do­wa­nie złą re­kla­mą. No bo w ja­ki spo­sób po­ten­cjal­ni klien­ci ma­ją za­cząć coś ku­po­wać, je­że­li nie ma­ją po­ję­cia na­wet, że pro­dukt czy usłu­ga, któ­rych po­trze­bu­ją ist­nie­je?

Dla­te­go też re­kla­ma jest rze­czą, któ­rej ab­so­lut­nie nie wol­no igno­ro­wać. I tu­taj po­ja­wia się py­ta­nie – jak to ro­bić, aby by­ło efek­tyw­nie, ale jed­no­cze­śnie pro­sto i sku­tecz­nie? Cóż, w tym przy­pad­ku, jak i w wie­lu in­nych po­my­sło­wość sta­je się klu­czem dla suk­ce­su.

Wszy­scy już chy­ba zna­ją sztam­po­we me­to­dy re­kla­my, ta­kie jak dłu­go­pi­sy al­bo bre­locz­ki z na­pi­sem. A mo­że by tak… wy­my­ślić coś wła­sne­go? W ja­ki spo­sób to zro­bić?

Po­służ­my się ja­kimś kon­kret­nym przy­kła­dem. Mu­si­my zdać so­bie spra­wę z te­go, co pro­du­ku­je­my i ja­ka jest na­sza gru­pa do­ce­lo­wa. Po­wiedz­my, że je­ste­śmy fir­mą zaj­mu­ją­cą się two­rze­niem wy­so­ko­biał­ko­wych prze­ką­sek dla spor­tow­ców i tu­ry­stów. Kto bę­dzie na­szą gru­pą do­ce­lo­wą i cze­go ta­cy lu­dzie bę­dą uży­wa­li? Co po­wie­cie na przy­kład na tor­by lo­dów­ki z na­dru­kiem?
Tak! Kto by po­my­ślał, że­by re­kla­mo­wać się na tor­bie-lo­dów­ce? A jed­nak, mo­że oka­zać się to strza­łem w dzie­siąt­kę. Prze­cież ta­kich to­reb po­trze­bu­je ma­sa lu­dzi. Przy­da­dzą się one tu­ry­stom i każ­dej wła­ści­wie ro­dzi­nie wy­jeż­dża­ją­cej gdzieś na week­end, aby skryć przed upa­łem swój pro­wiant. Bę­dą uży­wa­ły ich oso­by, któ­re chcą prze­wieźć mro­żon­ki z jed­ne­go mia­sta do dru­gie­go. Bar­dzo chęt­nie sko­rzy­sta­ją z nich męż­czyź­ni wy­bie­ra­ją­cy się na let­nie­go gril­la i pra­gną­cy, że­by ich piw­ka nie za­grza­ły się w słoń­cu. Jest to więc gru­pa zwy­kłych lu­dzi, bez kon­kret­ne­go pro­fi­lu – a więc na­sza re­kla­ma mo­że prze­mó­wić do każ­de­go.

Nie są to jed­nak je­dy­ne oso­by, do któ­rych prze­mó­wić mo­gą tor­by izo­ter­micz­ne z na­dru­kiem. In­na gru­pa do­ce­lo­wa jest bar­dziej za­wę­żo­na – są to spor­tow­cy i tu­ry­ści, szcze­gól­nie zwo­len­ni­cy tu­ry­sty­ki ak­tyw­nej, na przy­kład gór­skiej. Tu­taj świet­nie spraw­dzi się wła­śnie re­kla­mo­wa­nie pro­duk­tów zwią­za­nych ze spor­tem. Dla­cze­go? Cóż, oso­ba, któ­ra za­bie­ra na­szą tor­bę lo­dów­kę na dłu­gą wy­pra­wę mo­że być rów­nież ta­ką per­so­ną, któ­ra bę­dzie po­trze­bo­wa­ła wła­snie wy­so­ko­biał­ko­wej prze­ką­ski. Jest bar­dzo wy­so­kie praw­do­po­do­bień­stwo ta­kie­go po­wią­za­nia. Co wię­cej, oso­ba po­trze­bu­ją­ca ka­lo­rycz­ne­go ba­to­ni­ka ra­czej czę­ściej bę­dzie ko­rzy­sta­ła z ak­ce­so­riów spor­to­wych i to ko­rzy­sta­jąc nich bę­dzie za­sta­na­wia­ła się nad te­ma­tem po­szu­ki­wa­nia prze­ką­sek na na­stęp­ną po­dróż. I tu­taj – bam! – na­gle po­ja­wia się re­kla­ma na­szej fir­my, aku­rat „przy­pad­ko­wo” na­dru­ko­wa­na na tor­bie.

Jest to roz­wią­za­nie prze­ma­wia­ją­ce nie tyl­ko do tych, dla któ­rych tor­by izo­la­cyj­ne z na­dru­kiem są co­dzien­no­ścią. Rów­nież in­ne oso­by, spo­ty­ka­ne na przy­kład na szla­ku tu­ry­stycz­nym, mo­gą zwró­cić uwa­gę na re­kla­mo­wy na­druk na czy­jejś tor­bie. I wte­dy na­sze lo­go, pa­mięć o nim po pro­stu idzie w eter!

https://promoshop.pl/torby-lodowki-termoizolacyjne-izolacyjne

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl