Tło­cze­nie – hot print

Hot print – (zwa­ny też hot-stam­pin­giem) jest tech­ni­ką na­dru­ku wy­ko­rzy­stu­ją­cą spe­cjal­ną fo­lię hot-stam­pin­go­wą i wy­pu­kłe ma­try­ce wy­ko­ny­wa­ne z ma­te­ria­łu, któ­ry prze­wo­dzi cie­pło. W tech­ni­ce tej naj­waż­niej­sze są: od­po­wied­ni na­cisk, tem­pe­ra­tu­ra oraz czyn­nik któ­ry za­bar­wi pod­ło­że dru­ko­we. Wy­ko­rzy­stu­ję się to do uszla­chet­nia­nia oraz za­bez­pie­cza­nia dru­ku, zna­ko­wa­nia i ozda­bia­nia przed­mio­tów. Fo­lia, wy­ko­rzy­sty­wa­na w tej me­to­dzie, wy­ko­na­na jest z two­rzy­wa PET i słu­ży ja­ko war­stwa roz­dzie­la­ją­ca, kle­jo­wa, do la­kie­ro­wa­nia oraz na­py­lo­ne­go próż­nio­wo alu­mi­nium. Po przy­ło­że­niu roz­grza­nej ma­try­cy o tem­pe­ra­tu­rze 100 st. C do fo­lii PET , na­grze­wa się war­stwa kle­jo­wa. Klej z tej war­stwy osia­da w miej­scach two­rzą­cych ry­su­nek na ma­try­cy i na­stęp­nie wraz z od­po­wied­nią czę­ścią war­stwy la­kie­ru oraz alu­mi­nim, po­zo­sta­je na po­wierzch­ni dru­ko­wej.

Tłoczenie na złoto

Tło­cze­nie na zło­to

 

Tłoczenie bezpośrednie na ekoskórze

Tło­cze­nie bez­po­śred­nie na tek­tu­rze

 

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl