Stro­na głów­na Na­dru­ki Tło­cze­nie – hot print

Tłoczenie – hot print

Tłoczenie – hot print

Hot print – (zwa­ny też hot-sta­m­pi­n­giem) jest tech­ni­ką na­dru­ku wy­ko­rzy­stu­ją­cą spe­cjal­ną fo­lię hot-sta­m­pi­n­go­­wą i wy­pu­kłe ma­try­ce wy­ko­ny­wa­ne z ma­te­ria­łu, któ­ry prze­wo­dzi cie­pło. W tech­ni­ce tej naj­waż­niej­sze są: od­po­wied­ni na­cisk, tem­pe­ra­tu­ra oraz czyn­nik któ­ry za­bar­wi pod­ło­że dru­ko­we. Wy­ko­rzy­stu­ję się to do uszla­chet­nia­nia oraz za­bez­pie­cza­nia dru­ku, zna­ko­wa­nia i ozda­bia­nia przed­mio­tów. Fo­lia, wy­ko­rzy­sty­wa­na w tej me­to­dzie, wy­ko­na­na jest z two­rzy­wa PET i słu­ży ja­ko war­stwa roz­dzie­la­ją­ca, kle­jo­wa, do la­kie­ro­wa­nia oraz na­py­lo­ne­go próż­nio­wo alu­mi­nium. Po przy­ło­że­niu roz­grza­nej ma­try­cy o tem­pe­ra­tu­rze 100 st. C do fo­lii PET , na­grze­wa się war­stwa kle­jo­wa. Klej z tej war­stwy osia­da w miej­scach two­rzą­cych ry­su­nek na ma­try­cy i na­stęp­nie wraz z od­po­wied­nią czę­ścią war­stwy la­kie­ru oraz alu­mi­nim, po­zo­sta­je na po­wierzch­ni drukowej.

Przeczytaj koniecznie