Pro­wa­dzisz wła­sną dzia­łal­ność go­spo­dar­czą? Za­sta­na­wiasz się nad ta­nim i prak­tycz­nym spo­so­bem za za­re­kla­mo­wa­nie swo­jej fir­my? Nur­tu­je Cie py­ta­nie ja­kie ko­rzy­ści przy­nie­sie Ci za­kup tecz­ki z wła­snym na­dru­kiem? Tecz­ki re­kla­mo­we to coś co roz­wa­żasz ja­ko in­stru­ment re­kla­my swo­jej mar­ki? Je­że­li tak to ko­niecz­nie za­po­znaj się z tym tek­stem, w któ­rym wy­ja­śni­my Ci ja­kie ko­rzy­ści pły­ną z te­go ty­pu re­kla­my dla Two­jej fir­my!

Tecz­ki z na­dru­kiem lo­go to świet­ny ga­dżet dzię­ki, któ­re­mu mo­żesz re­kla­mo­wać swo­ją fir­mę, nie wy­da­jąc przy tym wiel­kich pie­nię­dzy. Tecz­ki są przy­dat­nym ga­dże­tem biu­ro­wym dla prak­tycz­nie każ­dej oso­by, po­cząw­szy od ucznia, a koń­cząc na doj­rza­łej oso­bie. Dzię­ki za­mó­wie­niu te­czek re­kla­mo­wych z wła­snym na­dru­kiem lub na­dru­kiem z lo­go Two­jej fir­my, mo­żesz w ła­twym i przy­stęp­ny spo­sób tra­fić w bar­dzo róż­no­rod­ne gu­sta Two­ich klien­tów. Co, wię­cej prak­tycz­nie każ­dy klient lu­bi otrzy­my­wać uży­tecz­nie gra­ti­so­we ga­dże­ty, Mo­żesz zde­cy­do­wać się na za­mó­wie­nie pod­sta­wo­wych i naj­bar­dziej po­pu­lar­nych te­czek na do­ku­men­ty, czy­li ta­kich wy­ko­na­nych z tek­tu­ry. Bę­dzie to zde­cy­do­wa­nie naj­tań­sza opcja, Jed­nak je­że­li Two­ja fir­ma ob­słu­gu­je klien­tów z bran­ży fi­nan­so­wej lub biz­ne­so­wej to do­brze by­ło­by po­my­śleć o za­mó­wie­niu te­czek wy­ko­na­nych z eko­skó­ry, ta­ki ga­dżet bę­dzie pre­zen­to­wał się bar­dzo oka­za­le i ele­ganc­ko, dzię­ki cze­mu Two­ja fir­ma bę­dzie pre­zen­to­wa­ła się zde­cy­do­wa­nie bar­dziej po­waż­nie i pro­fe­sjo­nal­nie. Wy­bór ro­dza­ju tecz­ki za­le­ży cał­ko­wi­cie od Cie­bie oraz od te­go ja­ki cha­rak­ter dzia­łal­no­ści pro­wa­dzisz, Jed­no jest pew­ne, jest to bez wąt­pie­nia świet­na for­ma re­kla­my dla każ­dej fir­my!

Co­raz wię­cej firm w swo­ich ma­te­ria­łach po­sia­da tecz­ki re­kla­mo­we. Jest to bar­dzo po­pu­lar­na, ale tez bar­dzo do­bra for­ma pro­mo­cji fir­my. Pod­czas kie­dy klient otrzy­mu­je ofer­tę, któ­ra jest spe­cjal­nie do­bra­na dla nie­go, przez da­ną fir­mę naj­czę­ściej do­sta­je ją w wer­sji pa­pie­ro­wej w środ­ku tecz­ki z lo­go da­nej fir­my. Jest to nie tyl­ko mi­łe, oraz z punk­tu wi­dze­nia pro­mo­cji do­bre, ale da­je to wy­raz pro­fe­sjo­na­li­zmu da­nej fir­my oraz przede wszyst­kim uła­twia klien­to­wi sko­ja­rze­nie ofer­ty z fir­mą. Naj­czę­ściej klien­ci prze­cho­wu­jąc do­ku­men­ty dla lub od da­nej fir­my prze­zna­cza­ją na to wła­śnie tecz­ki z na­dru­kiem. Waż­ne jest, aby tecz­ki re­kla­mo­we by­ły cha­rak­te­ry­stycz­ne dla da­nej fir­my. Tecz­ki z na­dru­kiem po­win­ny być od­po­wied­nio za­pro­jek­to­wa­ne i współ­grać z ko­lo­ry­sty­ką fir­my. Obec­nie stro­na wi­zu­al­na pro­fe­sjo­nal­nej fir­my, któ­ra zaj­mu­je się ob­słu­ga klien­ta mu­si być spój­na na każ­dym po­lu – od wy­stro­ju biu­ra po tecz­ki z lo­go. Istot­ne jest rów­nież to, aby ta­kie tecz­ki re­kla­mo­we by­ły ma­te­ria­łem wy­trzy­ma­łym. Ma­ją one w koń­cu słu­żyć klien­to­wi i są one naj­czę­ściej da­wa­ne z na­dzie­ją na dal­szą współ­pra­cę. Dla­te­go tecz­ki z na­dru­kiem po­win­ny być wy­ko­na­ne z pro­fe­sjo­nal­nych ma­te­ria­łów, a nie być tyl­ko i wy­łącz­nie ta­nim ma­te­ria­łem pro­mo­cyj­nym. Tecz­ki z lo­go po­win­ny być rów­nież od­po­wied­nio za­pro­jek­to­wa­ne i do­pa­so­wa­ne za­rów­no do klien­ta jak i do fir­my, któ­ra je sy­gnu­je. Z jed­nej stro­ny tecz­ki re­kla­mo­we po­win­ny mieć cie­ka­wą okład­kę, któ­ra bę­dzie współ­grać z pro­fe­sja fir­my oraz z jej ko­lo­ry­sty­ka wi­zu­al­ną. Tecz­ki z na­dru­kiem po­win­ny być rów­nież do­sto­so­wa­ne roz­mia­ro­wo do do­ku­men­tów, dla któ­rych bę­dą ochro­ną – nie ma po­trze­by two­rze­nia tecz­ki roz­mia­ru A3 pod­czas kie­dy do­ku­men­ty, któ­ry­mi ob­ra­ca fir­ma ma­ją for­mę A4. Nie mo­że być tez od­wrot­nie – tecz­ki z lo­go nie mo­gą być za ma­łe dla do­ku­men­ta­cji da­nej fir­my. Tecz­ki re­kla­mo­we mo­gą mieć róż­no­ra­ką for­mę – nie tyl­ko pa­pie­ro­wych tek­tu­rek. Bar­dziej pro­fe­sjo­nal­ne fir­my, ale rów­nież dla bar­dziej klu­czo­wych klien­tów two­rzą osob­ne tecz­ki z lo­go fir­my na przy­kład w for­mie skó­rza­nej, lub skó­rza­nych te­czek – or­ga­ni­ze­rów. Jest to bar­dzo pro­fe­sjo­nal­nie po­strze­ga­ne za­rów­no przez obec­nych klien­tów jak i tych po­ten­cjal­nych. Od­po­wied­nie tecz­ki z lo­go fir­my, a przede wszyst­kim ich do­bre wy­ko­na­nie świad­czą nie tyl­ko o do­brym po­dej­ściu do re­kla­my, ale rów­nież dba­ło­ści o klien­ta, je­go in­te­re­sy do­ku­men­ty, któ­re łą­czą fir­mę i klien­ta. Obec­nie ma­ło, któ­ra fir­ma nie prze­ka­zu­je do­ku­men­ta­cji w for­mie tecz­ki z na­dru­kiem. Istot­ne jed­nak jest rów­nież to, aby na tecz­ce, lub w tych bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nych w tecz­ce, znaj­do­wa­ły się da­ne kon­tak­to­we do da­nej fir­my, lub kon­sul­tan­ta. W przy­pad­ku te­czek pa­pie­ro­wych moż­na te in­for­ma­cję umie­ścić na lub w środ­ku tecz­ki z na­dru­kiem. W bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nych for­mach tecz­ki z lo­go, naj­czę­ściej uży­wa się wi­zy­tów­ki, na któ­rą rów­nież mu­si znaj­do­wać się od­po­wied­nie miej­sce. Z jed­nej stro­ny tecz­ki re­kla­mo­we mo­że nie wy­da­ją się sza­le­nie istot­nym szcze­gó­łem, jed­nak, gdy w re­la­cji z klien­tem ta­kiej tecz­ki z na­dru­kiem fir­my bra­ku­je, nie jest to zbyt do­brze od­bie­ra­ne. Dla­te­go war­to dbać o szcze­gó­ły re­kla­mo­we, po­nie­waż to one mo­gą wpły­nąć na to jak da­na fir­ma jest po­strze­ga­na przez klien­ta.

https://promoshop.pl/pl/teczki-aktowki-reklamowe-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl