Stro­na głów­na Mar­ke­ting Biz­nes Ta­nie pre­zen­ty świą­tecz­ne dla firm

Tanie prezenty świąteczne dla firm

Gadżety i upominki świąteczne dla klientów, kontrahentów, a także pracowników, to od dawna praktykowana tradycja. Dlaczego jednak tak się robi? Co powoduje, że firmy wręczają swoim pracownikom, lub klientom dodatkowe, darmowe, świąteczne gadżety? Jakie konkretnie korzyści można z tego czerpać i czy warto takie gadżety posiadać i je wręczać?

Podarunki dla pracowników.

Nie da się ukryć, że naj­czę­ściej ob­da­ro­wy­wa­ną gru­pą osób przez fir­my, są po pro­stu ich pra­cow­ni­cy. Stan­dar­dem są już od bar­dzo wie­lu lat pacz­ki świą­tecz­ne dla pra­cow­ni­ków, któ­re na ogół wy­peł­nio­ne są sło­dy­cza­mi dla dzie­cia­ków i nie­co bar­dziej prak­tycz­ny­mi do­dat­ka­mi dla tych bar­dziej do­ro­słych człon­ków ro­dzi­ny. Oprócz jed­nak te­go ostat­ni­mi cza­sy bar­dzo po­pu­lar­ne sta­ło się wrę­cza­nie w przed­świą­tecz­nym okre­sie rów­nież in­nych, nie­co bar­dziej prak­tycz­nych pre­zen­tów. Stan­dar­dem są kub­ki do ka­wy lub her­ba­ty, a tak­że licz­ne ele­ment de­ko­ra­cyj­ne, któ­re mo­gą być uży­te w biu­rze, lecz rów­nież w do­mu np. na cho­in­ce. Dzię­ki te­mu pra­cow­nik mo­że po­czuć w nie­co bar­dziej ma­te­rial­ny spo­sób wdzięcz­ność pra­co­daw­cy za wkła­da­ny trud pod­czas pra­cy, a tak­że po­wstać mo­że więk­sze przy­wią­za­nie pra­cow­ni­ka do fir­my.

Podarunki dla kontrahentów.

Czę­sto zda­rza się tak, że fir­my po­mię­dzy so­bą bar­dzo ści­śle współ­pra­cu­ją, od­sprze­da­jąc so­bie to­war, lub też wza­jem­nie się wspie­ra­jąc tech­no­lo­gicz­nie. Czę­sto rów­nież zda­rza się, że ta war­stwa biz­ne­so­wa jest pod­sta­wą do te­go, aby w okre­sie przed­świą­tecz­nym do kon­tra­hen­tów wy­sy­łać świą­tecz­ne po­da­run­ki. Naj­czę­ściej są to ta­nie pre­zen­ty świą­tecz­ne dla firm, któ­re ma­ją zde­cy­do­wa­nie bar­dziej cha­rak­ter sym­bo­licz­ny. Oprócz stan­dar­do­wych w tym cza­sie sło­dy­czy, któ­re każ­dy pra­cow­nik biu­ro­wy przyj­mie z uśmie­chem na ustach, czę­sto zda­rza się, że fir­my wy­sy­ła­ją po­mię­dzy so­bą ozdo­by świą­tecz­ne, któ­rym mo­że być ude­ko­ro­wa­ne biuro.

Podarunki dla klientów.

Tą ka­te­go­rią po­da­run­ków świą­tecz­nych, któ­re są zde­cy­do­wa­nie naj­waż­niej­sze dla każ­dej fir­my, są oczy­wi­ście te, któ­re wrę­cza­ne są ich klien­tom. Lu­dziom, dla któ­rych fir­ma ist­nie­je i bez któ­rych nie mo­gła­by funk­cjo­no­wać. Nie od dziś wia­do­mo, że ga­dże­ty i upo­min­ki świą­tecz­ne dla klien­tów mu­szą cha­rak­te­ry­zo­wać się zde­cy­do­wa­nie naj­lep­szą ja­ko­ścią, a tak­że mu­szą być wy­bie­ra­ne z naj­więk­szą pie­czo­ło­wi­to­ścią. Mo­gą one bo­wiem nie tyl­ko przy­czy­nić się do znacz­ne­go przy­wią­za­nia się klien­ta do mar­ki, zwięk­sze­nia przez nie­go ilo­ści za­ma­wia­nych to­wa­rów, lecz rów­nież spo­wo­do­wać, że da­ny klient za­cznie za­chwa­lać da­ną mar­kę swo­im zna­jo­my, co rzecz ja­sna po­więk­szy gro­no klien­tów. Z dru­giej jed­nak stro­ny źle do­bra­ny ga­dżet mo­że mieć zu­peł­nie od­wrot­ny sku­tek od za­mie­rzo­ne­go. War­to o tym pa­mię­tać, po­nie­waż to, ja­ki ga­dżet się klien­to­wi wy­śle, bę­dzie mia­ło wpływ na to, jak bę­dzie on da­ną fir­mę po­strze­gał.

Przeczytaj koniecznie