Ta­nie ga­dże­ty re­kla­mo­we, ta­nie ga­dże­ty z na­dru­kiem czy też ta­nie ga­dże­ty z lo­go to pro­po­zy­cje, któ­re na pew­no za­in­te­re­su­ją spo­rą gru­pę klien­tów. Te­go ty­pu ar­ty­ku­ły znaj­du­ją na­byw­ców, po­nie­waż to świet­ny spo­sób na pro­mo­cję. Dla­cze­go? Otóż, lu­dzie bar­dzo chęt­nie przyj­mu­ją róż­ne ga­dże­ty re­kla­mo­we. Tak na­praw­dę nie ma prze­cież zna­cze­nia, czy ku­bek z któ­re­go pi­je­my her­ba­tę ma na so­bie ja­kieś fir­mo­we lo­go, czy też nie. Waż­ne, że w ogó­le moż­na z nie­go pić. Na­to­miast re­kla­mo­twór­cy za po­mo­cą ta­ko­wych rze­czy do­słow­nie wy­cho­dzą do po­ten­cjal­nych klien­tów. Nie dzi­wi więc fakt, że ofer­ty ty­pu: ta­nie ga­dże­ty re­kla­mo­we, ta­nie ga­dże­ty z na­dru­kiem czy też ta­nie ga­dże­ty z lo­go cie­szą się rze­czy­wi­ście spo­rym wzię­ciem.
Sko­ro już zo­stał wy­wo­ła­ny te­mat re­kla­my, za­trzy­maj­my się chwi­lę przy tym za­gad­nie­niu, bo do­ty­czy ono nas wszyst­kich, nie­za­leż­nie od te­go, czy się to ko­muś po­do­ba, czy też nie. Jesz­cze ja­kiś czas te­mu re­kla­ma nie by­ła tak wi­docz­na, ale w obec­nej do­bie tak na­praw­dę już nie da się bez niej obejść. Ma­my ją do­słow­nie wszę­dzie: w ra­diu, w pra­sie, w te­le­wi­zji, w in­ter­ne­cie oraz na uli­cach w po­sta­ci róż­ne­go ro­dza­ju szyl­dów, neo­nów, bil­l­bo­ar­dów czy roll-upów. Do te­go do­cho­dzą jesz­cze wspo­mnia­ne wy­żej ga­dże­ty re­kla­mo­we, ta­kie jak: ko­szul­ki, kub­ki, czap­ki, pa­ra­so­le czy in­ne jesz­cze rze­czy w fir­mo­wy­mi na­dru­ka­mi. Ma­ło te­go, wszy­scy mu­szą się pro­mo­wać, bo w prze­ciw­nym wy­pad­ku nie od­nio­są np. suk­ce­su w biz­ne­sie. Re­kla­ma do­tar­ła rów­nież do szkół. Wy­da­wać by się mo­gło, że to ma­ło praw­do­po­dob­ne, a jed­nak tak jest. Szko­ły mu­szą się pro­mo­wać, bo mu­szą do­słow­nie wal­czyć o każ­de­go ucznia. W do­bie ni­żu de­mo­gra­ficz­ne­go to po pro­stu ko­niecz­ność i nie ma na to ra­dy. Ta­kie są oko­licz­no­ści i trze­ba się do nich po pro­stu do­sto­so­wać.
Na ryn­ku funk­cjo­nu­je spo­ro firm, któ­re świad­czą sze­ro­ki wa­chlarz usług w tym ob­sza­rze, tym sa­mym więc nie ma naj­mniej­sze­go kło­po­tu ze zna­le­zie­niem od­po­wied­nich pro­fe­sjo­na­li­stów, któ­rzy mo­gli­by zre­ali­zo­wać nie tyl­ko ja­kiś po­je­dyn­czy ko­mu­ni­kat re­kla­mo­wy, jak i ca­łą kam­pa­nię. Na­wia­sem mó­wiąc, agen­cje i stu­dia re­kla­my nie na­rze­ka­ją na brak klien­tów. Tych chy­ba na­wet sys­te­ma­tycz­nie przy­by­wa.
Na za­koń­cze­nie ni­niej­szych roz­wa­żań wspo­mnij­my jesz­cze o tym, wg ja­kich za­sad kon­stru­uje się w za­sa­dzie każ­dy ko­mu­ni­kat re­kla­mo­wy. Otóż, re­kla­mo­twówr­cy wy­ko­rzy­stu­ją sche­mat AIDA. To skrót od czte­rech an­giel­skich słów: at­ten­tion (uwa­ga), in­te­rest (za­in­te­re­so­wa­nie), de­si­re (pra­gnie­nie) oraz ac­tion (dzia­ła­nie). A jak to w ogó­le dzia­ła? Po pierw­sze, ko­mu­ni­kat re­kla­mo­wy ma zwró­cić uwa­gę od­bior­cy na da­ny pro­dukt. Po dru­gie, ma go nim za­in­te­re­so­wać. Po trze­cie, ma spra­wić, że­by klient za­pra­gnął ku­pić re­kla­mo­wa­ny pro­dukt. Po czwar­te, re­kla­ma ma po pro­stu spra­wić, że­by klient ku­pił ów pro­dukt. Oka­zu­je się, że to pro­ste dzia­ła­nie.
Je­śli ktoś no­si się z za­mia­rem za­in­we­sto­wa­nia w re­kla­mę, po­wi­nien od ra­zu z kon­kret­nym zle­ce­niem zwró­cić się do fa­chow­ców, któ­rzy te­go ty­pu rze­czy ro­bią na co dzień, bo tyl­ko do­brze zre­ali­zo­wa­na re­kla­ma ma sens. Trze­ba o tym pa­mię­tać, bo to waż­ne, że­by nie­po­trzeb­nie nie tra­cić pie­nię­dzy.

https://promoshop.pl/pl/tanie-gadzety-reklamowe

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl