Tam­po­druk na dro­bia­zgi

Po­pu­lar­na i ta­nia tech­no­lo­gia sto­so­wa­na zwy­kle do dru­ku na ma­łych przed­mio­tach o róż­no­rod­nych  kształ­tach. Po­le­ga na prze­no­sze­niu far­by z ka­ła­ma­rza na przed­miot przy po­mo­cy au­to­ma­tycz­nej gu­mo­wej pie­czę­ci – tam­po­nu. Su­ge­ro­wa­na po­wierzch­nia na­dru­ku za­le­ży od kształ­tu przed­mio­tu i kształ­tu tam­po­nu, np.: na dłu­go­pis 60 mm x 7 mm, na ku­bek 40 mm x 60 mm. Tam­po­druk sto­su­je­my naj­czę­ściej do dru­ku na przed­mio­tach z two­rzyw sztucz­nych, drew­na, ce­ra­mi­ki, szkła i me­ta­lu. War­to pa­mię­tać, że druk każ­de­go ko­lo­ru na przed­mio­cie jest do­dat­ko­wo ta­ry­fi­ko­wa­ny, do­brze więc zre­du­ko­wać ilość ko­lo­rów w lo­go i tre­ści na­dru­ku do nie­zbęd­ne­go mi­ni­mum. Pro­szę rów­nież pa­mię­tać, że na­druk w kil­ku miej­scach na jed­nym przed­mio­cie rów­nież jest ta­ry­fi­ko­wa­ny osob­no za każ­de miej­sce. Na szczę­ście tam­po­druk moż­na ze­trzeć, zmyć spe­cjal­nym roz­pusz­czal­ni­kiem (PS2) w przy­pad­ku błę­du, choć na­druk po­zo­sta­wia mi­kro­sko­pij­ny wżer wi­docz­ny pod świa­tło.

Dru­ko­wa­nie tam­po­no­we (tam­po­druk) to tech­ni­ka dru­ko­wa­nia wklę­słe­go. Po­le­ga na na­no­sze­niu na pod­ło­że far­by z pła­skiej for­my dru­ko­wej, po­sia­da­ją­cej wklę­słe ele­men­ty dru­ko­we, za po­mo­cą gład­kie­go stem­pla (tam­po­nu) o od­po­wied­nim kształ­cie. Tech­ni­ka ta umoż­li­wia dru­ko­wa­nie na pod­ło­żach ta­kich jak: gu­ma, szkło, two­rzy­wa sztucz­ne. Sto­su­je się ją do na­dru­ko­wa­nia bar­dzo zróż­ni­co­wa­nych po­wierzch­ni, od dłu­go­pi­sów, czę­ści sa­mo­cho­do­we po sprzęt AGDRTV. Moż­li­we jest zna­ko­wa­nie du­żej ilo­ści przed­mio­tów w krót­kim cza­sie. Tam­po­druk cha­rak­te­ry­zu­je się wy­so­ką roz­dziel­czo­ścią i do­brą ja­ko­ścią na­dru­ku.

tampodruk nadruki

tam­po­druk na­dru­ki

Ogra­ni­cze­nia:

 1. Ob­szar za­dru­ku mak­sy­mal­ne­go na róż­nych przed­mio­tach jest ogra­ni­czo­ny (pół­okrą­głe, krzy­wi­zny, okrą­głe)
 2. Pa­so­wa­nie ko­lo­rów – ła­two pa­so­wać 2 ko­lo­ry. Wię­cej jest trud­niej i dro­żej (przy­kład dłu­go­pis Butterfly/Promoshop)
 3. Ilość miejsc + ilość ko­lo­rów bu­du­je nam ce­nę na­dru­ku (przy­kład dłu­go­pis Butterfly/Promoshop)
 4. Nie dru­ku­je­my na rze­czach z wło­ska­mi – tka­ni­ny, kloc­ki
 5. Czas schnię­cia far­by – kil­ka mi­kro­se­kund, ale są wy­jąt­ki: me­tal, szkło i ce­ra­mi­ka (po do­da­niu utwar­dza­cza, far­ba schnie aż 48 h)
 6. Nie­od­tłusz­czo­na, brud­na, do­ty­ka­na po­wierzch­nia nie przyj­mu­je far­by w spo­sób trwa­ły – np.: ręcz­nie skrę­ca­ne dłu­go­pi­sy lub uży­wa­ne dłu­go­pi­sy, na któ­rych trze­ba coś do­dru­ko­wać (no­wy te­le­fon, no­wy ad­res)
tampodruk na gadżety

tam­po­druk na ga­dże­ty

Spo­so­by na oszczęd­ność:

 1. Ta sa­ma wiel­kość ma­try­cy do wy­ko­rzy­sta­nia na róż­nych przed­mio­tach.
 2. Wzno­wie­nie dru­ku (ma­try­ca na­da­je się do po­now­ne­go uży­cia w cią­gu ko­lej­nych 6 mie­się­cy lub do 10.000 na­dru­ków)
 3. Na­druk ja­sne­go ko­lo­ru na ciem­nym tle po­draż­nia na­druk o 50% („syn­drom IKEA”). Je­śli mo­że­my, to le­piej za­sto­so­wać na­druk w kontrze. Lub je­śli ga­dżet mu­si po­zo­stać ciem­ny, użyj­my srebr­nej far­by, któ­ra jest bar­dzo kry­ją­ca.
 4. Srebr­ny utwar­dzo­ny na­druk o ton ciem­niej­szy od me­ta­lu na któ­rym zo­stał na­dru­ko­wa­ny, świet­nie imi­tu­je gra­wer la­se­ro­wy, a jest kil­ka­krot­nie tań­szy.
 5. Nie jest oszczęd­no­ścią ku­pie­nie so­bie upo­min­ku re­kla­mo­we­go w skle­pie, hur­tow­ni, bo ta­niej, i przy­nie­sie­nie go do na­dru­ku! Bar­dzo czę­sto ma­my do czy­nie­nia z two­rzy­wa­mi po­li­pro­py­le­no­wy­mi lub im­pre­gno­wa­ny­mi tka­ni­na­mi, któ­re nie przyj­mu­ją stan­dar­do­wych farb dru­kar­skich. Je­śli rzecz jest wy­ko­na­na z po­wszech­nie wy­stę­pu­ją­ce­go w skle­pach po­li­pro­py­le­nu, to cho­ciaż tań­sza, ale trud­niej się dru­ku­je – ina­czej (droż­sze far­by, po­la­ry­za­cja przed na­dru­kiem: czy­li pod­grza­nie do okre­ślo­nej tem­pe­ra­tu­ry lub prze­tar­cie spe­cjal­nym an­ty­sta­ty­kiem). Pod­sta­wo­we two­rzy­wo ABS (95% upo­min­ków pla­sti­ko­wych) w po­pu­lar­nych ka­ta­lo­gach wspa­nia­le przyj­mu­je na­druk.
 6. Czy mo­żesz sam so­bie spa­ko­wać to­war? Czy to­war mu­si być spa­ko­wa­ny? Koszt czyn­no­ści to­wa­rzy­szą­cych dru­ko­wi jest ol­brzy­mi – pa­ko­wa­nie, roz­pa­ko­wy­wa­nie kar­to­ni­ków, wo­recz­ków, ba­te­ry­jek, mon­taż i de­mon­taż np.: tarcz ze­ga­rów trwa kil­ka­na­ście ra­zy dłu­żej niż sa­mo dru­ko­wa­nie. Bu­du­je to kosz­ty i trwa spo­ro cza­su. Je­śli mo­że­my z te­go zre­zy­gno­wać, zrób­my to i do­ma­gaj­my się niż­szej ce­ny.
 7. Oszczę­dzi­my wie­le pie­nię­dzy, gdy od­po­wied­nio wcze­śnie za­dba­my o to, by na­sze lo­go skła­da­ło się z pod­sta­wo­wych ko­lo­rów i do­dat­ko­wo, że­by ist­nia­ło w wer­sji mo­no­chro­ma­tycz­nej (jed­no­ko­lo­ro­wej). Pro­fe­sjo­nal­nie za­pro­jek­to­wa­ne lo­go po­win­no opie­rać się o ko­lo­ry ze skal pod­sta­wo­wych, a więc po­wszech­nie wy­stę­pu­ją­cych farb, nie po­win­no za­wie­rać ra­strów i przejść to­nal­nych. Naj­le­piej, że­by nie mia­ło wię­cej niż 3–4 ko­lo­ry.
 8. Oszczędź­my na na­dru­ku przy­naj­mniej jed­ne­go ko­lo­ru. Wyj­mij­my wio­dą­cy ko­lor z lo­go­ty­pu i po­szu­kaj­my go wśród ko­lo­rów upo­min­ków re­kla­mo­wych i na­dru­kuj­my po­zo­sta­łe ko­lo­ry. Wio­dą­cy ko­lor wyj­dzie z tła. Ten sam efekt, a koszt wy­raź­nie niż­szy.
tampodruk nadruk

tam­po­druk na­druk

Jak czy­tać cen­nik?

Jak wy­glą­da na­druk tam­po­dru­kiem?

Co to jest przy­go­to­wal­nia? Przy­go­to­wa­nie to­wa­ru, Ma­try­ca, pro­jekt, film, usta­wie­nie ma­szy­ny.

tampodruk reklamowy

tam­po­druk re­kla­mo­wy

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl