Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

kubki reklamowe z logo

Czy warto zamawiać kubki reklamowe z nadrukiem?
3 lata temu

Czy warto zamawiać kubki reklamowe z nadrukiem?

Przez  •  MARKETING

Spo­śród dzie­sią­tek ga­dże­tów re­kla­mo­wych, wciąż naj­chęt­niej wy­bie­ra­ne są kub­ki z na­dru­kiem. Skąd wy­ni­ka ich po­pu­lar­ność? Dla­cze­go war­to za­ma­wiać kub­ki re­kla­mo­we i któ­re bran­że po­win­ny za­ma­wiać te­go ty­pu ga­dże­ty? Od­po­wie­dzi w ar­ty­ku­le!

Dla każ­de­go …
Wię­cej