Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

gadżety reklamowe

Czy warto zamawiać gadżety reklamowe dla dzieci?
3 lata temu

Czy warto zamawiać gadżety reklamowe dla dzieci?

Przez  •  MARKETING

Gdy już wy­ko­rzy­sta­li­śmy więk­szość po­my­słów na pre­zen­ty dla na­szych klien­tów, pra­cow­ni­ków i part­ne­rów biz­ne­so­wych, war­to po­my­śleć o no­wo­cze­snych ga­dże­tach, któ­re mo­gą pod­kre­ślić pre­stiż na­szej mar­ki i ocie­plić wi­ze­ru­nek fir­my. W dzi­siej­szym ar­ty­ku­le od­po­wie­my na …
Wię­cej

Czy warto zamawiać gadżety reklamowe z nadrukiem?
3 lata temu

Czy warto zamawiać gadżety reklamowe z nadrukiem?

Przez  •  MARKETING

Ga­dże­ty re­kla­mo­we są jed­ną z naj­bar­dziej po­pu­lar­nych i jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej sku­tecz­nych form re­kla­my. We­dług ba­dań z 2015 ro­ku, 85% wła­ści­cie­li firm i mar­ke­tin­gow­ców re­gu­lar­nie za­ma­wia ga­dże­ty z na­dru­kiem dla swo­jej fir­my. W 2018 te sta­ty­sty­ki są …
Wię­cej