Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

FOTKA

Czy warto zamawiać kominy reklamowe z nadrukiem?

W ostat­nich la­tach, tra­dy­cyj­ne sza­le na szy­ję zo­sta­ły za­stą­pio­ne przez o wie­le wy­god­niej­sze ko­mi­ny.

Prak­tycz­ne ko­mi­ny – no­wo­cze­sny ele­ment ubio­ru

Ko­mi­ny peł­nią ro­lę gol­fa przy­jem­nie otu­la­ją­ce­go szy­ję, a w za­leż­no­ści od dłu­go­ści …
Wię­cej

Czy warto zamawiać notesy i notatniki reklamowe z nadrukiem?

Przez  •  MARKETING

Wszel­kie­go ro­dza­ju ze­szy­ty, no­tat­ni­ki i no­te­sy nie bez po­wo­du są (za­raz obok dłu­go­pi­sów) naj­czę­ściej wy­bie­ra­ny­mi ga­dże­ta­mi re­kla­mo­wy­mi. Przy­da­ją się nie tyl­ko pod­czas waż­nych spo­tkań, szko­leń, kur­sów czy kon­fe­ren­cji, ale rów­nież w ży­ciu …
Wię­cej

Jak zamawiać długopisy reklamowe?

Przez  •  PORADNIK

Jak za­ma­wiać dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we?

dłu­go­pi­sy fir­mo­we, dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we z na­dru­kiem, dłu­go­pi­sy z lo­go

Re­kla­mo­we Ak­ce­so­ria dla fir­my

Sku­tecz­ne pro­mo­wa­nie wła­snej fir­my to przede wszyst­kim do­brze prze­my­śla­na re­kla­ma. Za­li­czyć moż­na do …
Wię­cej

Funkcyjne koszulki sportowe z poliestru.

Przez  •  ODZIEŻ

 

Funk­cyj­ne ko­szul­ki spor­to­we z po­lie­stru.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we …
Wię­cej

Gadżety reklamowe dla prezesa VIP

Przez  •  PORADNIK

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer …
Wię­cej

Gadżety reklamowe na targi

Przez  •  PORADNIK

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer …
Wię­cej

Upominki reklamowe dla pracowników

Przez  •  PORADNIK

W upo­min­ki re­kla­mo­we dla firm po­win­na być wy­po­sa­żo­ny każ­dy dla ko­go li­czy się klient. Wy­bór jest nie­zwy­kle sze­ro­ki. Mo­że­my wy­bie­rać po­mię­dzy ta­ni­mi a dro­gi­mi ga­dże­ta­mi. Mo­że­my rów­nież za­in­we­sto­wać w upo­min­ki biz­ne­so­we wy­ko­na­ne …
Wię­cej

Gadżety reklamowe na szkolenie

Przez  •  PORADNIK

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer …
Wię­cej

Gadżety reklamowe na festyn

Przez  •  PORADNIK

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer …
Wię­cej

Gadżety reklamowe w przetargu: SIWZ i opis przedmiotu zamówienia

Przez  •  PORADNIK

Na­uka prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści spo­rzą­dza­nia opi­su przed­mio­tu za­mó­wie­nia oraz za­py­tań o ce­nę i o ofer­tę dzię­ki de­dy­ko­wa­nym ćwi­cze­niom – na­by­cie umie­jęt­no­ści po­słu­gi­wa­nia się no­men­kla­tu­rą okre­śleń i ter­mi­nów nie­zbęd­nych do spo­rzą­dze­nia pro­fe­sjo­nal­ne­go OPZ-tu oraz do współ­pra­cy …
Wię­cej