Tor­by ba­weł­nia­ne z na­dru­kiem – dla­cze­go war­to?

Tor­by ba­weł­nia­ne z wła­snym na­dru­kiem sta­ją się co­raz po­pu­lar­niej­szym wi­do­kiem na uli­cach pol­skich miast. Kie­dyś nor­mą by­ło, że klient w skle­pie bie­rze przy ka­sie pla­sti­ko­wą re­kla­mów­kę, któ­ra jest nie­zbyt wy­trzy­ma­ła i za­nie­czysz­cza śro­do­wi­sko. Oso­by nio­są­ce tor­by szma­cia­ne z na­dru­kiem bu­dzi­ły wiel­kie za­in­te­re­so­wa­nie. Dzi­siaj ni­ko­go już to nie dzi­wi. Dla­cze­go war­to wy­bie­rać wła­śnie ta­kie tor­by za­miast tra­dy­cyj­nych re­kla­mó­wek?

Tor­by na za­ku­py z na­dru­kiem lo­go świet­nie wy­glą­da­ją. Mo­że­my wy­brać ta­ki na­druk, ja­ki nam się po­do­ba, a nie świe­cić in­nym po oczach lo­giem po­pu­lar­nej sie­ci mar­ke­tów.

Ko­lej­ną kwe­stią jest eko­lo­gicz­ność. Szma­cia­nej tor­by moż­na uży­wać przez bar­dzo dłu­gi czas. Nie jest ona wy­ko­na­na też z bar­dzo nie­eko­lo­gicz­ne­go ma­te­ria­łu, któ­ry roz­kła­dał­by się na na­szej pla­ne­cie przez set­ki lat. Na­ukow­cy w ostat­nim cza­sie alar­mu­ją, że je­śli nie zmie­ni­my swo­ich na­wy­ków, to za ja­kiś czas uto­nie­my w śmie­ciach. Po­wsta­ją roz­ma­ite ak­cje, ma­ją­ce na ce­lu wy­eli­mi­no­wać ta­kie pro­duk­ty jak pla­sti­ko­we słom­ki do na­po­jów czy pa­tycz­ki wy­ko­na­ne z te­go ma­te­ria­łu. A moż­na prze­cież za­cząć od pro­stej zmia­ny pod­czas co­dzien­nych za­ku­pów i wy­bie­rać eko­lo­gicz­ne tor­by.

Nie bez zna­cze­nia jest też prak­tycz­ność i ce­na ba­weł­nia­nych to­reb. Są one na­praw­dę ta­nie. Ktoś mo­że po­wie­dzieć: „Ale jak to?! Prze­cież zwy­kła re­kla­mów­ka kosz­tu­je tyl­ko kil­ka­na­ście gro­szy!”. Nie­zu­peł­nie kil­ka­na­ście gro­szy – ja­kiś czas te­mu zmie­ni­ło się pra­wo, i pla­sti­ko­we re­kla­mów­ki nie są już aż tak ta­nie. Po­za tym co z te­go, że są trosz­kę tań­sze, sko­ro po jed­nym lub dwóch uży­ciach się pod­rą i wy­rzu­ci­my je do ko­sza? Tym­cza­sem tor­by ba­weł­nia­ne są znacz­nie bar­dziej prak­tycz­ne i słu­żą nam przez dłu­gi czas. Je­śli ich ce­nę po­dzie­li­my przez licz­bę za­ku­pów, na któ­rych z nią by­li­śmy, oka­że się, że z pew­no­ścią nie prze­pła­ci­li­śmy.

Wy­bierz ba­weł­nia­ne tor­by, w tro­sce o śro­do­wi­sko na­tu­ral­ne na­szej pla­ne­ty. Ta­ki wy­bór po­zwo­li ci się tak­że wy­róż­nić z tłu­mu oraz dać do­bry przy­kład in­nym, któ­rzy wciąż przy każ­dych za­ku­pach ku­pu­ją pla­sti­ko­we re­kla­mów­ki, któ­re od­cho­dzą już po­wo­li do la­mu­sa.