Po­ni­żej przed­sta­wia­my te­ma­ty, któ­re bę­dą omó­wio­ne wkrót­ce na pro­mo­blo­gu

1. Za­mó­wie­nia pu­blicz­ne – bez­stre­so­wy opis przed­mio­tu za­mó­wie­nia.
2. Haft – od cze­go za­le­ży ce­na? gdzie się „nie da” ha­fto­wać?
3. Si­to­druk – po­wierzch­nia za­dru­ku, ro­dza­je farb, czy­ta­nie cen­ni­ka, trans­fer, CMYK.
4. Tam­po­druk – ob­szar za­dru­ku, pod­ło­ża, ogra­ni­cze­nia, cen­nik.
5. Tło­cze­nie – kosz­ty, spo­dzie­wa­ny efekt, ma­try­ce.
6. Gra­wer la­se­ro­wy – CO2JAG, kosz­ty, efekt.
7. Kło­po­tli­we lo­go­ty­py – jak re­du­ko­wać kosz­ty?
8. Po­pu­lar­ne ka­ta­lo­gi – omó­wie­nie wg ma­try­cy BCG
9. Ofer­ta nie­ska­ta­lo­go­wa­na – cze­go nie ma w ka­ta­lo­gach?
10. Koszt ma­tryc i przy­go­to­wal­ni – o co cho­dzi?
11. Ku­po­wać ta­niej – kil­ka pro­stych spo­so­bów.
12. Mi­ty o tek­sty­liach: gra­ma­tu­ra i trwa­łość na­dru­ku.
13. Punk­ty kry­tycz­ne współ­pra­cy z agen­cją re­kla­mo­wą – na czym się sku­pić?
14.  Umo­wa z do­staw­cą – pra­wa i obo­wiąz­ki, gwa­ran­cja, rę­koj­mia.
15. Za­mó­wie­nia pu­blicz­ne – zgod­ność do­sta­wy z SIWZ, gwa­ran­cja.
16. Al­ko­hol w fir­mie a Koszt Uzy­ska­nia Przy­cho­du.
17. …

Pro­si­my o pro­po­zy­cje ko­lej­nych te­ma­tów !!!

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl