Szkolenia

Poniżej przedstawiamy tematy, które będą omówione wkrótce na promoblogu:

1. Za­mó­wie­nia pu­blicz­ne – bez­stre­so­wy opis przed­mio­tu zamówienia.
2. Haft – od cze­go za­le­ży ce­na? gdzie się „nie da” haftować?
3. Si­to­druk – po­wierzch­nia za­dru­ku, ro­dza­je farb, czy­ta­nie cen­ni­ka, trans­fer, CMYK.
4. Tam­po­druk – ob­szar za­dru­ku, pod­ło­ża, ogra­ni­cze­nia, cennik.
5. Tło­cze­nie – kosz­ty, spo­dzie­wa­ny efekt, matryce.
6. Gra­wer la­se­ro­wy – CO2JAG, kosz­ty, efekt.
7. Kło­po­tli­we lo­go­ty­py – jak re­du­ko­wać koszty?
8. Po­pu­lar­ne ka­ta­lo­gi – omó­wie­nie wg ma­try­cy BCG
9. Ofer­ta nie­ska­ta­lo­go­wa­na – cze­go nie ma w katalogach?
10. Koszt ma­tryc i przy­go­to­wal­ni – o co chodzi?
11. Ku­po­wać ta­niej – kil­ka pro­stych sposobów.
12. Mi­ty o tek­sty­liach: gra­ma­tu­ra i trwa­łość nadruku.
13. Punk­ty kry­tycz­ne współ­pra­cy z agen­cją re­kla­mo­wą – na czym się skupić?
14.  Umo­wa z do­staw­cą – pra­wa i obo­wiąz­ki, gwa­ran­cja, rękojmia.
15. Za­mó­wie­nia pu­blicz­ne – zgod­ność do­sta­wy z SIWZ, gwarancja.
16. Al­ko­hol w fir­mie a Koszt Uzy­ska­nia Przychodu.
17. …

Pro­si­my o pro­po­zy­cje ko­lej­nych tematów !!!