Sub­li­ma­cja i na­dru­ki sub­li­ma­cyj­ne – nie­wie­le i na szyb­ko

Sub­li­ma­cja – pro­ces che­micz­ny, któ­ry po­le­ga na za­mia­nie sub­stan­cji w po­sta­ci sta­łej na po­stać ga­zo­wą pod wpły­wem cie­pła. W pro­ce­sie tym sub­stan­cja sto­so­wa­na w pro­ce­sie nie prze­cho­dzi przez stan cie­kły. W bran­ży dru­kar­skiej tę tech­ni­kę zna­ko­wa­nia naj­czę­ściej sto­su­je się do na­dru­ku odzie­ży wy­ko­na­nej z ja­snych ma­te­ria­łów po­lie­stro­wych (lub z do­miesz­ką po­lie­stru) oraz kub­ków (sto­su­jąc od­po­wied­nią si­li­ko­no­wą po­wło­kę). Sub­li­ma­cja ce­chu­je się wy­so­ką trwa­ło­ścią i ela­stycz­no­ścią na­dru­ku, sze­ro­kim za­sto­so­wa­niem oraz przede wszyst­kim bra­kiem kosz­tów przy­go­to­wa­nia pro­jek­tów przed na­dru­ko­wa­niem. Do­dat­ko­wo, moż­li­we jest na­dru­ko­wa­nie skom­pli­ko­wa­nych wzo­rów w peł­nej ga­mie ko­lo­ry­stycz­nej.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl