Stro­na głów­na Na­dru­ki Sub­li­ma­cja – na­dru­ki sub­li­ma­cyj­ne na szyb­ko i mało

Sublimacja – nadruki sublimacyjne na szybko i mało

Sublimacja i nadruki sublimacyjne – niewiele i na szybko

Sub­li­ma­cja – pro­ces che­micz­ny, któ­ry po­le­ga na za­mia­nie sub­stan­cji w po­sta­ci sta­łej na po­stać ga­zo­wą pod wpły­wem cie­pła. W pro­ce­sie tym sub­stan­cja sto­so­wa­na w pro­ce­sie nie prze­cho­dzi przez stan cie­kły. W bran­ży dru­kar­skiej tę tech­ni­kę zna­ko­wa­nia naj­czę­ściej sto­su­je się do na­dru­ku odzie­ży wy­ko­na­nej z ja­snych ma­te­ria­łów po­lie­stro­wych (lub z do­miesz­ką po­lie­stru) oraz kub­ków (sto­su­jąc od­po­wied­nią si­li­ko­no­wą po­wło­kę). Sub­li­ma­cja ce­chu­je się wy­so­ką trwa­ło­ścią i ela­stycz­no­ścią na­dru­ku, sze­ro­kim za­sto­so­wa­niem oraz przede wszyst­kim bra­kiem kosz­tów przy­go­to­wa­nia pro­jek­tów przed na­dru­ko­wa­niem. Do­dat­ko­wo, moż­li­we jest na­dru­ko­wa­nie skom­pli­ko­wa­nych wzo­rów w peł­nej ga­mie kolorystycznej.

Po­przed­ni ar­ty­kułPia­sko­wa­nie jak u dentysty
Na­stęp­ny ar­ty­kułGa­dże­ty na im­pre­zy sportowe

Przeczytaj koniecznie