Świę­ta to czas de­ko­ro­wa­nia do­mów, bal­ko­nów czy ulic. Rów­nież więk­szość firm sta­ra się za­dbać o od­po­wied­nie ozdo­by na te oka­zje. Waż­ne jest jed­nak nie tyl­ko przy­stro­je­nie po­miesz­czeń we­wnątrz bu­dyn­ku. Rów­nie istot­ne są stro­iki na od drzwi, wi­ta­ją­ce w ten mi­ły i kli­ma­tycz­ny spo­sób przy­by­wa­ją­cych klien­tów czy go­ści.

Naj­waż­niej­sze, by de­ko­ra­cje był gu­stow­ne i uży­te ze sma­kiem. Po­win­ny tak­że zo­stać do­bra­ne zgod­nie ze sty­lem miej­sca i cha­rak­te­rem fir­my. W jed­nych po­miesz­cze­niach le­piej spraw­dzą się mi­ni­ma­li­stycz­ne, gu­stow­ne ozdo­by, w in­nych do­brze współ­grać bę­dą du­że, błysz­czą­ce i mi­ga­ją­ce de­ko­ra­cje. Stro­iki świą­tecz­ne dla firm moż­na oczy­wi­ście wy­ko­nać sa­mo­dziel­nie. Ko­niecz­ne są jed­nak zdol­no­ści ma­nu­al­ne, a tak­że wy­czu­cie es­te­ty­ki. O wie­le lep­szym roz­wią­za­niem mo­że oka­zać się za­mó­wie­nie ich u pro­fe­sjo­na­li­stów, ofe­ru­ją­cej te­go ty­pu usłu­gi. Trze­ba przy­go­to­wać się oczy­wi­ście na pe­wien koszt, za­leż­ny od ilo­ści de­ko­ra­cji, ich ro­dza­ju, wiel­ko­ści czy uży­te­go do ich wy­ko­na­nia ma­te­ria­łu. Jed­nak sa­mo­dziel­ne zro­bie­nie ozdób to rów­nież ko­niecz­ność za­ku­pu od­po­wied­nich przed­mio­tów i ak­ce­so­riów, dla­te­go le­piej za­in­we­sto­wać odro­bi­nę wię­cej, a mieć pew­ność, że efekt bę­dzie na­praw­dę za­do­wa­la­ją­cy.

Firm, któ­re wy­ko­nu­ją stro­iki świą­tecz­ne dla firm jest cał­kiem spo­ro. Już sam in­ter­net da­je spo­ro moż­li­wo­ści do­tar­cia i kon­tak­tu. Wie­le z nich pre­zen­tu­je swo­je pro­duk­ty na stro­nach in­ter­ne­to­wych, więc nie ma tu mo­wy o przy­sło­wio­wym ku­po­wa­niu ko­ta w wor­ku. Moż­na tak­że zde­cy­do­wać się na usłu­gi ko­goś z po­le­ce­nia zna­jo­mych. Waż­ne, by do­kład­nie przed­sta­wić swo­je po­trze­by, ocze­ki­wa­nia i ogól­ne pre­fe­ren­cje.

Stro­iki świą­tecz­ne dla firm na za­mó­wie­nie to czę­sto wy­jąt­ko­wo ory­gi­nal­ne dzie­ła. Kom­po­zy­cje stwo­rzo­ne są przez do­świad­czo­nych pra­cow­ni­ków, więc wy­gląd i es­te­ty­ka wy­ko­na­nia mo­że bu­dzić po­dziw. De­ko­ra­cje ta­kie ozdo­bią biur­ka, ko­ry­ta­rze, sa­le kon­fe­ren­cyj­ne, ga­bi­ne­ty, wi­try­ny, drzwi, a na­wet ogro­dy czy po­dwór­ka wie­lu skle­pów, re­stau­ra­cji, biur, przy­chod­ni, przed­szko­li czy urzę­dów. Nada­dzą przy­jem­nej au­ry, przy­wo­łu­ją­cej świą­tecz­ny kli­mat.

https://promoshop.pl/stroiki-swiateczne-wianki-bozonarodzeniowe

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl