Uni­wer­sal­ny ga­dżet – smy­cze z wła­snym na­dru­kiem

Wy­bór ga­dże­tów re­kla­mo­wych jest ogrom­ny, ale naj­po­pu­lar­niej­sze to dłu­go­pi­sy i smy­cze z lo­go fir­my. Po­pu­lar­ność tych pro­duk­tów wy­ni­ka z ich po­wszech­ne­go za­sto­so­wa­nia i ni­skiej ce­ny.

Smy­cze z na­dru­kiem

Wie­le firm ofe­ru­je smy­cze o róż­nym za­sto­so­wa­niu, naj­czę­ściej słu­żą ja­ko za­wiesz­ki do:

• klu­czy,
• iden­ty­fi­ka­to­rów fir­mo­wych,
• pen­dri­ve­ów,
• te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych,
• po­wer­ban­ków,
• iden­ty­fi­ka­to­rów in­dy­wi­du­al­nych na im­pre­zach za­mknię­tych.

Ich uni­wer­sal­ne za­sto­so­wa­nie to głów­ny po­wód, dla któ­re­go jest ga­dżet naj­czę­ściej za­ma­wia­ny przez fir­my. Klient nie wy­rzu­ci smy­czy do ko­sza, ale za­bie­rze ją do do­mu, bo mo­że przy­dać się w przy­szło­ści, al­bo spodo­ba się in­nym człon­kom ro­dzi­ny.

Zle­ca­jąc smy­cze z lo­go fir­my trze­ba zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na jej pro­jekt. Lo­go to spra­wa oczy­wi­sta, ale po­zo­sta­je jesz­cze sa­ma smycz. Jej ko­lo­ry­sty­ka po­win­na być zgod­na z wi­ze­run­kiem in­nych pro­duk­tów re­kla­mo­wych. Je­że­li ubra­nia fir­mo­we ma­ją ko­lor gra­na­to­wy (wzbu­dza za­ufa­nie), to smycz rów­nież po­win­na mieć ta­ki ko­lor. Więk­szość klien­tów jest wzro­kow­ca­mi, któ­rzy ła­two za­pa­mię­tu­ją ko­lo­ry i ob­ra­zy.

Smy­cze z wła­snym na­dru­kiem zwięk­sza­ją roz­po­zna­wal­ność fir­my, utoż­sa­mia­nie się pra­cow­ni­ków z jej wi­ze­run­kiem, bu­du­ją po­zy­tyw­ne re­la­cje z klien­ta­mi. A te są naj­waż­niej­sze, bo nie tyl­ko kon­kret­ny klient po­zo­sta­je wier­ny fir­mie, ale zdo­by­wa rze­sze ko­lej­nych klien­tów po­przez za­do­wo­le­nie z ja­ko­ści pro­duk­tu, ob­słu­gi, usłu­gi.

Trze­ba jed­nak pa­mię­tać, że żad­ne ga­dże­ty, kam­pa­nie re­kla­mo­we nie za­stą­pią ja­ko­ści ofer­ty. Mu­si być ona do­sto­so­wa­na do ocze­ki­wań kon­su­men­tów, ga­dże­ty mo­gą ją tyl­ko wzmoc­nić.