Smycze reklamowe z nadrukiem logo Szczecin. Dobra reklama to klucz do sukcesu – wie o tym każdy biznesmen. Nawet najlepsza firma, zatrudniająca doświadczonych i zaawansowanych specjalistów nie jest w stanie nic osiągnąć, jeżeli potencjalni klienci nie dowiedzą się o jej istnieniu. A jak mają się o nim dowiedzieć, jeśli firma nie będzie się w ogóle reklamować? To wszystko potwierdza wyłącznie siłę marketingu.

Co jed­nak waż­ne, ma on wie­le swo­ich od­słon, dla­te­go war­to wy­brać z nie­go wy­łącz­nie naj­lep­sze i naj­sku­tecz­niej­sze na­rzę­dzia. Jest ich wie­le i nie są one wca­le dro­gie. Efek­tyw­ny mar­ke­ting nie mu­si być bo­wiem kosz­tow­ny.

Od wie­lu lat spo­rym za­in­te­re­so­wa­niem cie­szą się smy­cze re­kla­mo­we szcze­cin. Praw­do­po­dob­nie każ­dy czło­wiek otrzy­mał je kie­dyś od ja­kiejś fir­my, z któ­rą na­wią­zał krót­szą bądź dłuż­szą współ­pra­cę. Czę­sto smy­cze do­da­wa­ne są do więk­szych za­ku­pów lub wrę­cza­ne prze­chod­niom na tar­gach, gieł­dach lub na­wet na uli­cy. Zde­cy­do­wa­nie ko­ja­rzą się one z czymś po­zy­tyw­nym, gdyż prze­waż­nie są two­rzo­ne z ko­lo­ro­wych ma­te­ria­łów i czę­sto za­wie­ra­ją do­dat­ko­we apli­ka­cje, cie­ka­we wzor­ki, za­baw­ne na­pi­sy lub nie­wiel­kie ele­men­ty gra­ficz­ne. Fir­ma, któ­ra chcia­ła­by się ta­nio i sku­tecz­nie za­re­kla­mo­wać, mo­że więc po­my­śleć o wy­kre­owa­niu ta­kich smy­czy. W tym ce­lu mu­si udać się do in­nej dzia­łal­no­ści, zaj­mu­ją­cej się two­rze­niem nie­wiel­kich na­rzę­dzi re­kla­mo­wych. Przed­sta­wi­cie­lom ta­kiej dzia­łal­no­ści na­le­ży do­kład­nie opo­wie­dzieć o tym, cze­go ocze­ku­je się od swo­ich smy­czy. Zna­cze­nie mo­że mieć przede wszyst­kim ich wy­gląd.

Oczy­wi­ście nie tyl­ko smy­cze z na­dru­kiem szcze­cin bę­dą sku­tecz­ny­mi i ta­ni­mi na­rzę­dzia­mi mar­ke­tin­go­wy­mi. Je­że­li ja­kie­muś biz­nes­me­no­wi nie do koń­ca się one po­do­ba­ją bądź uwa­ża on, że je­go fir­ma po­win­na za­sto­so­wać jed­no­cze­śnie przy­naj­mniej kil­ka od­mien­nych ar­ty­ku­łów, za­wsze mo­że po­szu­kać dla sie­bie cze­goś in­ne­go. Wspa­nia­ły­mi wy­ro­ba­mi re­kla­mu­ją­cy­mi są tak­że róż­ne ele­men­ty gar­de­ro­by. Nie­ko­niecz­nie mu­szą to być t-shir­ty, ko­szul­ki czy sza­le, któ­rych pro­duk­cja jest do­syć kosz­tow­na, bo po­dob­ne efek­ty za­gwa­ran­tu­ją przed­się­bior­cy mniej­sze do­dat­ki – czap­ki, ka­pe­lu­sze lub skar­pet­ki. De­cy­du­jąc się na za­sto­so­wa­nie jed­nej z tych rze­czy, za­wsze trze­ba mieć na uwa­dze jej wy­gląd. Nikt bo­wiem nie zwró­ci uwa­gi na czar­ną, pro­stą apasz­kę, ale już wie­lo­barw­na chust­ka za­in­te­re­su­je każ­de­go, w szcze­gól­no­ści dzie­ci. Na­rzę­dzia mar­ke­tin­go­we na­le­ży też do­sto­so­wać do gru­py do­ce­lo­wej. Je­śli więc fir­ma chce za­re­kla­mo­wać swo­je pro­duk­ty wśród dzie­ci, mu­si wejść na chwi­lę w ich skó­rę i stwo­rzyć coś, co mo­gło­by się im spodo­bać.

Dzię­ki te­mu, że na­rzę­dzi mar­ke­tin­go­wych jest tak wie­le do wy­bo­ru, każ­da fir­ma mo­że do­pa­so­wać je do swo­je­go cha­rak­te­ru i wła­snych po­trzeb. Smy­cze z lo­go szcze­cin spraw­dzą się np. w skle­pach in­ter­ne­to­wych, pod­czas gdy sło­dy­cze z na­zwą fir­my bę­dą ide­al­nym po­czę­stun­kiem w biu­rze lub sie­dzi­bie da­nej dzia­łal­no­ści. Aby uzy­skać jak naj­lep­sze efek­ty z po­mo­cą re­kla­my, na­le­ży też re­gu­lar­nie ją zmie­niać i udo­sko­na­lać. Cza­sa­mi war­to też sko­rzy­stać z bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nej po­mo­cy, czy­li np. wy­brać się do agen­cji re­kla­mo­wej i na­wią­zać z nią pew­ną współ­pra­cę.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl