Wo­kół ga­dże­tów re­kla­mo­wych

Re­kla­ma to nie­zwy­kle sze­ro­ki ob­szar, w ob­rę­bie któ­re­go nie­ustan­nie dzie­je się coś no­we­go. Nie ma się zresz­tą cze­mu dzi­wić, gdyż co rusz po­ja­wia­ją się z jed­nej stro­ny no­we tren­dy, a z dru­giej – co­raz bar­dziej wy­szu­ka­ne ży­cze­nia klien­tów. I tak to po pro­stu dzia­ła. Jesz­cze ja­kieś dwa­dzie­ścia lat te­mu re­kla­ma nie by­ła tak wszech­obec­na w na­szym ży­ciu, na­to­miast w obec­nej do­bie tak na­praw­dę ma­my ją do­słow­nie na każ­dym kro­ku. Nie trze­ba chy­ba na­wet ni­ko­go spe­cjal­nie ni­ko­go o tym prze­ko­ny­wać, bo każ­dy z nas to po pro­stu stwier­dza na co dzień. Wy­da­je się, że ra­dio, pra­sa, te­le­wi­zja oraz in­ter­net nie funk­cjo­no­wał­by bez re­kla­my. Do te­go jesz­cze do­cho­dzi tzw. re­kla­ma ze­wnętrz­na w po­sta­ci róż­ne­go ro­dza­ju szyl­dów, ba­ne­rów, neo­nów, roll-upów czy bil­l­bo­ar­dów. I oczy­wi­ście nie moż­na za­po­mnieć jesz­cze w tym miej­scu o ga­dże­tach re­kla­mo­wych, ta­kich jak: sło­dy­cze re­kla­mo­we, czy­li cu­kier­ki re­kla­mo­we, ale też kub­ki z lo­go, ko­szul­ki fir­mo­we i in­ne te­go ro­dza­ju rze­czy. Na­wia­sem mó­wiąc, ta­kie sło­dy­cze re­kla­mo­we, w tym cu­kier­ki re­kla­mo­we czy na­po­je z lo­go to do­sko­na­ły spo­sób na pro­mo­cję. W ten spo­sób do­słow­nie wy­cho­dzi się z re­kla­mą do po­ten­cjal­ne­go klien­ta, a ten jest za­wsze za­do­wo­lo­ny, kie­dy otrzy­mu­je te­go ro­dza­ju gra­ti­sy. Tak to już jest, że lu­bi­my do­sta­wać coś za dar­mo, bez wzglę­du a to, co to jest, wszak „da­ro­wa­ne­mu ko­nio­wi nie pa­trzy się w zę­by”.
Sko­ro już zo­stał wy­wo­ła­ny te­mat re­kla­my, za­trzy­maj­my się chwi­lę przy nim, bo war­to uświa­do­mić so­bie pew­ne kwe­stie zwią­za­ne z tym ob­sza­rem. Przede wszyst­kim war­to do­wie­dzieć się, na ja­kich za­sa­dach opie­ra się każ­dy ko­mu­ni­kat re­kla­mo­wy, któ­ry ma prze­cież w okre­ślo­ny spo­sób od­dzia­ły­wać na od­bior­cę. Za­tem za­cznij­my od po­cząt­ku. O ro­dza­jach re­klam by­ła już mo­wa na po­cząt­ku ni­niej­sze­go ar­ty­ku­łu, za­tem idź­my da­lej. Otóż, każ­dy ko­mu­ni­kat re­kla­mo­wy kon­stru­owa­ny jest wg sche­ma­tu AIDA. A co to zna­czy? To skrót od czte­rech an­giel­skich słów: at­ten­tion (uwa­ga), in­te­rest (za­in­te­re­so­wa­nie), de­si­re (pra­gnie­nie) oraz ac­tion (dzia­ła­nie). Re­kla­ma za­tem po pierw­sze, ma zwró­cić uwa­gę po­ten­cjal­ne­go klien­ta na da­ny pro­dukt. Po dru­gie, ma za­in­te­re­so­wać go okre­ślo­nym pro­duk­tem. Po trze­cie, ma wzbu­dzić w klien­cie pra­gnie­nie po­sia­da­nia da­nej rze­czy. Po czwar­te, ma klien­ta zmo­bi­li­zo­wać do dzia­ła­nia, czy­li in­ny­mi sło­wy mó­wiąc, ma spo­wo­do­wać, że ten ku­pi da­ny pro­dukt. I w tym w za­sa­dzie tkwi ta­jem­ni­ca.
Na ryn­ku funk­cjo­nu­je spo­ro firm, któ­re zaj­mu­ją się sze­ro­ko po­ję­tą re­kla­mą i dzię­ki te­mu każ­dy, kto tyl­ko po­trze­bu­je po­mo­cy w tym za­kre­sie, mo­że bez naj­mniej­sze­go pro­ble­mu ta­ko­wą zna­leźć. Nie trze­ba ni­ko­mu uświa­da­miać, że aby za­ist­nieć w świa­do­mo­ści spo­łecz­nej, a tym sa­mym wśród po­ten­cjal­nych klien­tów, trze­ba po pro­stu od­po­wied­nio wy­pro­mo­wać się. Ma­ło te­go, nie wy­star­czy pro­mo­cja w re­alu, ale tak­że ko­niecz­ne jest za­ist­nie­nie w sie­ci. To tam w ja­kimś stop­niu rów­nież to­czy się na­sze współ­cze­sne ży­cie, nie­za­leż­nie od te­go, czy się to ko­muś po­do­ba, czy nie. Waż­ne jest tyl­ko to, że­by za­in­we­sto­wać w do­brą re­kla­mę, bo tyl­ko ta­ka ma sens. Nie­waż­ne, czy cho­dzi o bil­l­bo­ar­dy, szyl­dy, sło­dy­cze re­kla­mo­we, w tym cu­kier­ki re­kla­mo­we czy in­ne ga­dże­ty.

https://promoshop.pl/pl/c/Slodycze-reklamowe/2154312

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl