Każ­dy użyt­kow­nik au­ta po­trze­bu­je cza­sa­mi kon­kret­nych na­rzę­dzi. Jed­nym z nich jest skro­bacz­ka do szyb. Jest to ele­ment, któ­ry w mo­men­cie, w któ­rym ła­pie mróz, a szy­by za­czy­na po­kry­wać szron, sta­je się po pro­stu nie­zbęd­ny. Cóż, cza­sa­mi moż­na się bez nie­go obyć, ale prze­cież jak dłu­go moż­na skro­bać szy­by pa­znok­cia­mi?

Ja­ko że użyt­kow­ni­ków sa­mo­cho­dów jest na świe­cie bar­dzo, bar­dzo wie­le, a w na­szym kli­ma­cie każ­dy z nich skro­bacz­kę po­sia­da, to oka­zu­je się, ze jest to świet­ne na­rzę­dzie do re­kla­my. Tym bar­dziej, że nie­wie­lu re­kla­mo­daw­ców wpa­dło na to, że moż­na wy­ko­rzy­stać skro­bacz­ki z na­dru­kiem do szyb po to, aby umie­ścić na nich swo­je lo­go. Zwy­kle na­rzę­dzia te są ko­lo­ro­we i po­zba­wio­ne na­pi­sów. Aż pro­si się, aby to wy­ko­rzy­stać i za­peł­nić tą prze­strzeń!

Naj­le­piej po­mysł ten spraw­dzi się, je­że­li ofe­ru­je­my pro­duk­ty al­bo usłu­gi, któ­re w ja­kiś spo­sób wią­żą się z mo­to­ry­za­cją. Mo­że się to ty­czyć wszyst­kie­go. Skro­bacz­ki re­kla­mo­we do szyb no­szą na so­bie na­zwy fir­my ubez­pie­cze­nio­wych, pro­du­cen­tów opon i in­nych.

Po­za tym – kto wpad­nie na po­mysł, aby re­kla­mo­wać się na skro­bacz­ce? Dzię­ki te­mu two­rzy­my wi­ze­ru­nek fir­my kre­atyw­nej, wy­cho­dzą­cej ku po­trze­bom klien­ta. Oczy­wi­ste jest, że na­zwa czy lo­go, któ­re zo­sta­ło na­dru­ko­wa­ne na skro­bacz­ce po­zo­sta­ną na dłu­żej w gło­wie użyt­kow­ni­ka. Wte­dy jest znacz­nie więk­sze praw­do­po­do­bień­stwo, że na­stęp­nym ra­zem przy wy­bie­ra­niu ofer­ty ubez­pie­cze­nia i fir­my, któ­ra mo­że się te­go pod­jąć, na myśl przyj­dzie nam wła­śnie ta fir­ma, o któ­rej naj­czę­ściej sły­szy­my al­bo naj­czę­ściej my­śli­my. A lo­go czy na­zwa na­dru­ko­wa­na na skro­bacz­ce z pew­no­ścią bę­dzie czę­sto to­wa­rzy­szyć tym my­ślom.

Tak wła­śnie dzia­ła ludz­ka psy­chi­ka. Je­że­li czę­sto spo­ty­ka­my się z czymś, wy­da­je nam się to bar­dziej pew­ne i god­ne za­ufa­nia. Z te­go ko­rzy­sta­ją re­kla­mo­daw­cy i na­wet ci, któ­rzy ma­ją bar­dzo do­brze wy­ro­bio­ną po­zy­cję na ryn­ku, na przy­kład Co­ca Co­la czy McDonald’s rów­nież sze­ro­ko się re­kla­mu­ją. Dla­te­go i my ko­rzy­staj­my z cze­go tyl­ko mo­że­my. Za­in­we­stuj­my w skro­bacz­ki z lo­go. Na pew­no te­go nie po­ża­łu­je­my.

https://promoshop.pl/Skrobaczki-reklamowe-z-nadrukiem

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl