Z reklamą spotykamy się na każdym kroku, dlatego nikogo już nie dziwi to, że przedsiębiorcy starają się jak najlepiej zareklamować swój produkt. Świetnym przykładem są skarpetki reklamowe, które są praktyczne, a zarazem są doskonałym nośnikiem informacji – reklamy!

Kre­atyw­ność jest czymś wspa­nia­łym, dla­te­go lu­dzie chęt­nie ko­rzy­sta­ją z ta­kich no­wo­ści jak skar­pet­ki z lo­go ulu­bio­nej fir­my. Bar­dzo czę­sto przed­się­bior­stwa chęt­nie umiesz­cza­ją na odzie­ży, ko­szul­kach, skar­pet­kach róż­ne­go ro­dza­ju na­dru­ki, któ­rych ce­lem jest re­kla­ma da­nej fir­my. Kla­sycz­ne dłu­go­pi­sy czy no­te­si­ki od­cho­dzą w za­po­mnie­nie. Dzi­siaj na ryn­ku kró­lu­ją skar­pet­ki z na­dru­kiem. Jed­nak nie tyl­ko na skar­pet­kach po­ja­wia­ją się na­dru­ki re­kla­mo­we, co­raz czę­ściej wi­dzi­my je na cza­pecz­kach, ko­szul­kach czy blu­zach. Ta­ki spo­sób re­kla­mo­wa­nia się jest znacz­nie lep­szy, niż roz­da­wa­nie bez­myśl­nych ulo­tek, któ­re za­zwy­czaj lą­du­ją w ko­szu. Skar­pet­ki re­kla­mo­we są do­sko­na­łym pro­duk­tem, któ­re speł­nią funk­cję prak­tycz­ną, w co­dzien­nym użyt­ko­wa­niu, jak rów­nież re­kla­mo­wą. Dla­te­go tak bar­dzo po­pu­lar­ne sta­ły się skar­pet­ki z na­dru­kiem. Lu­dzie co­raz czę­ściej zwra­ca­ją uwa­gę na to czy przed­się­bior­cy kie­ru­ją się war­to­ścia­mi, czy bez­myśl­nie dru­ku­ją pa­pie­ro­we re­kla­my, za­śmie­ca­jąc na­sze śro­do­wi­sko. Dla­te­go przed­się­bior­ca, któ­ry zde­cy­du­je się na za­kup ta­kich pro­duk­tów re­kla­mo­wych, jak skar­pet­ki z lo­go fir­my, już na star­cie jest zwy­cięz­cą. Lu­dzie do­ce­nia­ją cie­ka­we ini­cja­ty­wy, lu­bią kre­atyw­ność.
Tra­dy­cyj­ne no­śni­ki re­kla­my szyb­ko nu­dzą, na­to­miast skar­pet­ki z na­dru­kiem są atrak­cyj­nym pro­duk­tem i świet­ną al­ter­na­ty­wą dla kla­sycz­ne­go bil­bor­du, któ­ry prę­dze czy póź­niej się nu­dzi, bądź zo­sta­je znisz­czo­ny przez deszcz i wiatr. Prak­tycz­ne ga­dże­ty re­kla­mo­we sta­ją się co­raz bar­dziej po­pu­lar­ne. Lu­dzie chęt­nie z nich ko­rzy­sta­ją. Kla­sycz­ne dłu­go­pi­sy i no­te­sy fir­mo­we za­wsze są lep­szym roz­wią­za­niem, niż tra­dy­cyj­na wi­zy­tów­ka czy ulot­ka. Jed­nak to skar­pet­ki re­kla­mo­we ro­bią ogrom­ną fu­ro­rę. Każ­dy z nas lu­bi no­wo­ści, dla­te­go tak za­chwy­ca­my się ta­ki­mi pro­duk­ta­mi jak skar­pet­ki z lo­go fir­my.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­nież z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl