Skarbonki reklamowe z nadrukiem logo. Opinie. Niedoświadczeni przedsiębiorcy często popełniają poważny błąd, starając się oszczędzać dosłownie na wszystkim. Nie tylko wypłacają swoim pracownikom zaniżone pensje, nie oferując im żadnych premii, ale też nie inwestują w marketing, który powinien być dla nich kluczowy. Młoda firma nigdy bowiem nie uzyska odpowiedniej pozycji, jeśli nie sięgnie po skarbonki reklamowe czy inne narzędzia marketingowe.

Do­bra re­kla­ma po­tra­fi zdzia­łać na­praw­dę wie­le, dla­te­go war­to o nią się za­trosz­czyć.

War­to za­sta­no­wić się przez chwi­lę nad tym, co by się sta­ło, gdy­by fir­ma pro­du­ku­ją­ca wy­jąt­ko­we wy­ro­by w ogó­le nie za­dba­ła o swój mar­ke­ting. Two­rzy­ła­by ona na­praw­dę fan­ta­stycz­ne ar­ty­ku­ły, ale nikt nie mógł­by do­wie­dzieć się o ich ist­nie­niu. Ta­ka mar­ka tra­ci­ła­by ogrom­ne kwo­ty pie­nię­dzy, prze­zna­cza­jąc je na pro­duk­cję czy swo­ich pra­cow­ni­ków, a nie uzy­ski­wa­ła­by nic w za­mian. Nikt bo­wiem nie do­wie­dział­by się o niej, dla­te­go nikt nie się­gał­by po jej wy­ro­by i nie za­si­lał­by jej bu­dże­tu. Nie­pro­mu­ją­ca się mar­ka nie mia­ła­by żad­nych klien­tów, za­tem nie mo­gła­by za­ra­biać i szyb­ko utra­ci­ła­by ca­ły swój ka­pi­tał. Prę­dzej czy póź­niej mu­sia­ła­by ogło­sić swo­ją upa­dłość, gdyż bły­ska­wicz­nie by zban­kru­to­wa­ła, do cze­go nikt nie chciał­by na pew­no do­pro­wa­dzić. Moż­na na­to­miast te­go unik­nąć, dba­jąc o swój mar­ke­ting.

Na­wet naj­mniej­sza i naj­uboż­sza fir­ma jest w sta­nie za­ku­pić pro­ste skar­bon­ki z na­dru­kiem. Czę­sto kosz­tu­ją one wy­łącz­nie kil­ka zło­tych, a ich ce­na dra­stycz­nie spa­da, je­śli od ra­zu się­gnie się po ich więk­szą ilość. Chcąc na­to­miast za­sto­so­wać te­go ro­dza­ju na­rzę­dzia re­kla­mo­we, trze­ba mieć ich na­praw­dę wie­le. Nie moż­na się­gnąć wy­łącz­nie po kil­ka skar­bo­nek, bo wte­dy wrę­czy się je je­dy­nie pa­ru klien­tom, a po­zo­sta­li kon­su­men­ci bę­dą moc­no roz­cza­ro­wa­ni i ra­czej nie po­wró­cą po­now­nie do ta­kiej fir­my. Mar­ke­ting wy­ma­ga za­tem pew­nych wy­dat­ków. Naj­le­piej już na sa­mym po­cząt­ku w nie­go za­in­we­sto­wać, by jak naj­szyb­ciej móc na nim za­ra­biać i tym sa­mym osią­gać więk­sze pie­nią­dze po­trzeb­ne do dal­szych in­we­sty­cji. Tyl­ko dzia­ła­ją­ca w ten spo­sób fir­ma jest w sta­nie przez dłu­gi czas utrzy­mać się na ryn­ku i nie zban­kru­to­wać.

W dzi­siej­szych cza­sach fir­my ma­ją na­praw­dę wie­le na­rzę­dzi mar­ke­tin­go­wych do wy­bo­ru. Mo­gą two­rzyć dla sie­bie ko­lo­ro­we skar­bon­ki z lo­go czy pro­jek­to­wać nie­sa­mo­wi­te ubra­nia pro­mo­cyj­ne, by na­stęp­nie prze­ka­zy­wać je klien­tom i tym sa­mym wzbu­dzać ich za­ufa­nie. Mar­ka dba­ją­ca o kon­su­men­tów za­wsze jest le­piej po­strze­ga­na przez ca­łe spo­łe­czeń­stwo. Dzię­ki te­mu każ­dy chce ko­rzy­stać z jej usług czy ku­po­wać jej ar­ty­ku­ły i pro­duk­ty.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl