Stro­na głów­na Na­dru­ki Si­to­druk na pła­skie i du­że powierzchnie

Sitodruk na płaskie i duże powierzchnie

Sitodruk na płaskie i duże powierzchnie

Po­pu­lar­na tech­no­lo­gia sto­so­wa­na do dru­ku na du­żych i pła­skich po­wierzch­niach, w tym na odzie­ży. Po­le­ga na prze­ci­ska­niu far­by przez spe­cjal­ne gę­ste Po­dob­nie  jak w tam­po­dru­ku, war­to pa­mię­tać, że druk każ­de­go ko­lo­ru na przed­mio­cie jest do­dat­ko­wo ta­ry­fi­ko­wa­ny, do­brze  więc zre­du­ko­wać ilość ko­lo­rów w lo­go i tre­ści na­dru­ku do nie­zbęd­ne­go mi­ni­mum. Pro­szę rów­nież pa­mię­tać, że na­druk w kil­ki miej­scach na jed­nym przed­mio­cie rów­nież jest ta­ry­fi­ko­wa­ny osob­no za każ­de miej­sce. Si­to­druk jest trwa­łą me­to­dą i czę­sto sam na­druk prze­ży­wa sa­mą ko­szul­kę. Ide­al­na tech­no­lo­gia do na­dru­ku ma­łej ilo­ści peł­nych ko­lo­rów na ba­weł­nia­nych i po­lie­stro­wych tek­sty­liach, tor­bach, pa­pie­rze, re­kla­mów­kach, tekturze.

Si­to­druk to tech­ni­ka dru­ko­wa­nia si­to­we­go po­le­ga­ją­ca na prze­tło­cze­niu far­by przez ma­try­cę, któ­ra sta­no­wi si­to z czę­ścio­wo za­kry­ty­mi po­wierzch­nia­mi two­rzą­cy­mi ocze­ki­wa­ny sza­blon. Wy­ko­rzy­sty­wa­na w dru­ku je­d­no- i wie­lo­barw­nym, na pod­ło­żach z pa­pie­ru, tek­tu­ry, fo­liach, pły­tach z two­rzyw sztucz­nych, me­ta­lach oraz włók­nach. Naj­czę­ściej sto­so­wa­ny jest do na­dru­ku ko­szu­lek i odzie­ży oraz to­reb re­kla­mo­wych. Pra­wi­dło­wo wy­ko­na­ny na­druk me­to­dą si­to­dru­ku cha­rak­te­ry­zu­je się wy­so­ką wy­trzy­ma­ło­ścią pod­czas pra­nia oraz użyt­ko­wa­nia. Na ja­kość wy­ko­na­ne­go wy­dru­ku wpły­wa­ją nie tyl­ko od­po­wied­nio do­bra­ne far­by, ale przede wszyst­kim pra­wi­dło­wo wy­ko­na­ne czyn­no­ści na każ­dym eta­pie, od na­świe­tla­na po su­sze­nie go­to­we­go na­dru­ku. Za­le­tą tej me­to­dy jest moż­li­wość dru­ko­wa­nia w do­wol­nych ko­lo­rach. Do­dat­ko­wo si­to­druk jest tań­szy przy więk­szych na­kła­dach, po­nie­waż wią­że się z pew­ny­mi kosz­ta­mi sta­ły­mi, jak np. przy­go­to­wa­nie matryc.

Ma­try­cę w si­to­dru­ku sta­no­wi siat­ka (si­to) z czę­ścio­wo za­kry­ty­mi po­wierzch­nia­mi, któ­re two­rzą ro­dzaj ne­ga­ty­wu ry­sun­ku. W wy­ni­ku pro­ce­su che­micz­ne­go otrzy­mu­je się ele­men­ty dru­ku­ją­ce (oczka siat­ki, któ­re od­kry­te i prze­lo­to­we) oraz ele­men­ty nie­dru­ku­ją­ce (oczka siat­ki, któ­re są za­kry­te). Po na­ło­że­niu far­by ma­zi­stej na for­mę i prze­ci­śnię­ciu jej przy po­mo­cy gu­mo­we­go ra­kla przez siat­kę, otrzy­mu­je się od­bit­kę na pod­ło­żu. Ma­try­ca wg de­fi­ni­cji słow­ni­ko­wej jest wklę­słą for­mą z od­wzo­ro­wa­nym kształ­tem zna­ku, skła­du bądź ry­sun­ku. Prze­zna­czo­na do wy­ko­na­nia for­my dru­ko­wej lub jej elementów.

Ma­szy­na si­to­dru­ko­wa sto­so­wa­na w dru­kar­stwie zbu­do­wa­na jest z sza­blo­nu na­pię­te­go na siat­kę tka­ną, wy­ko­na­ną z włó­kien syn­te­tycz­nych lub me­ta­lo­wą, two­rzą­ce­go for­mę dru­ko­wą. Przy­go­to­wa­nie sza­blo­nu po­le­ga na po­kry­ciu miejsc nie­dru­ku­ją­cych, za po­mo­cą za­blo­ko­wa­nia otwo­rów siat­ki two­rzą­cej ma­try­ce si­to­dru­ko­wą. Wy­ko­ny­wa­nie od­bit­ki po­le­ga na prze­ci­ska­niu far­by przez wol­ne oczka za po­mo­cą ra­kla czy­li spe­cjal­ne­go przy­rzą­du prze­su­wa­ją­ce­go się z do­kład­no­ścią po ma­try­cy, na któ­rej umiesz­czo­ny jest da­ny sza­blon, po­zo­sta­wia­jąc ocze­ki­wa­ny wzór na pod­ło­żu dru­ko­wym. Ma­try­cę wy­ko­rzy­sty­wa­ną w ma­szy­nie si­to­dru­ko­wej, moż­na wy­ko­rzy­sty­wać wie­lo­krot­nie usu­wa­jąc wzór za po­mo­cą od­war­stwia­cza, po pro­ce­sach oczysz­cza­ją­cych na ma­try­cy moż­na po­now­nie otrzy­mać no­wy sza­blon. Ma­szy­na si­to­dru­ko­wa mo­że być wy­ko­rzy­sty­wa­na do za­dru­ko­wa­nia róż­ne­go ro­dza­ju pod­ło­ży dru­ko­wych tj.: drew­no, tka­ni­ny i two­rzy­wa sztucz­ne, w za­leż­no­ści od swo­ich moż­li­wo­ści tech­no­lo­gicz­nych. Ist­nie­je moż­li­wo­ści wy­ko­rzy­sta­nia jej do na­dru­ków wiel­ko­for­ma­to­wych oraz na pod­ło­żach o róż­nych kształ­tach. Wy­druk na ma­szy­nie si­to­dru­ko­wej cha­rak­te­ry­zu­je się peł­nym na­sy­ce­niem bar­wy i trwa­ło­ścią wy­ko­rzy­sty­wa­nych farm dru­ko­wych, mo­że być on je­d­no- lub wielobarwny.

Ra­kiel zwa­ny rów­nież prze­cie­ra­kiem to cien­kie na­rzę­dzie ze sprę­ży­stą ta­śmą, zbu­do­wa­ny z two­rzy­wa sztucz­ne­go. Prze­zna­czo­ny jest do za­gar­nia­nia far­by z nie­dru­ku­ją­cych ele­men­tów for­my dru­ko­wej oraz z ra­stro­we­go wal­ca w tech­ni­ce dru­ko­wa­nia flek­so­gra­ficz­ne­go. Ra­kiel jest rów­nież ta­śmą wy­ko­na­ną z twar­dej gu­my bądź two­rzy­wa sztucz­ne­go z uchwy­tem, któ­ry słu­ży do prze­ci­ska­nia far­by przez oczka na pod­ło­że w tech­ni­ce dru­ko­wa­nia si­to­we­go. Po­dob­ne na­rzę­dzie sto­su­je się rów­nież w ce­lu do­ci­ska­nia fo­lii do kle­jo­ne­go pod­ło­ża (jest to tak zwa­ny ra­kiel apli­ka­cyj­ny). Ra­kiel mo­że mieć róż­ne wy­mia­ry za­leż­nie od tech­ni­ki dru­ku w ja­kiej jest sto­so­wa­ny, wy­róż­nia­my ra­kiel ręcz­ny oraz ja­ko ele­ment w maszynie.

Ograniczenia sitodruku:

 1. Faktura/ Struk­tu­ra ma­te­ria­łu mo­że być prze­szko­dą – gru­by splot dru­ko­wa­ny si­tem, nie­ko­rzyst­nie wy­glą­da, słab­sze krycie.
 2. Dłu­gi czas schnię­cia, ze wzglę­du na grub­sze war­stwy farb – tu­ne­le grzew­cze, su­szar­ki elek­trycz­ne, siatki-leżaki.
 3. Na­da­je się przede wszyst­kim do po­wierzch­ni du­żych i płaskich.
 4. Ści­słe pa­so­wa­nie ko­lo­rów mo­że być problemem.
 5. Druk CMYK – względ­nie ni­ska roz­dziel­czość wi­docz­ne pik­se­le i nie­zbyt drob­ne ra­stry. CMYK wy­ko­na­ny si­to­dru­kiem ni­gdy nie bę­dzie ta­kiej ja­ko­ści jak tra­dy­cyj­ny offset.
 6. Ilość ko­lo­rów do na­dru­ku za­le­ży od po­sia­da­nej ma­szy­ny: jed­no­ko­lo­rów­ka 1–2 ko­lo­ry bez ści­słe­go pa­so­wa­nia, ka­ru­ze­le: 4–8 na czte­ro­ko­mo­rów­ce, 6–12 na sześciokolorówce.
 1. Na­dru­ki na ny­lo­nie, or­ta­lio­nie i in­nych tka­ni­nach po­gnie­cio­nych i sztucz­nych są trud­ne, źle przyj­mu­ją na­druk, brze­gi na­dru­ko­wa­nych kształ­tów są po­strzę­pio­ne, far­ba nie trzy­ma się do­brze podłoża.
 2. Rze­czy trud­ne do pod­ło­że­nia pod ma­szy­nę: po­wierzch­nie nie­rów­ne, np.: na­dmu­chi­wa­ne pił­ki, fo­te­le, ma­te­ra­ce, któ­re czę­sto dru­ku­je­my la­tem, nie ma szans, aby spa­so­wać się z dru­gim ko­lo­rem – dru­ku­je­my tyl­ko je­den ko­lor. Dla­te­go war­to za­dbać o uprosz­czo­ną wer­sję lo­go – jednokolorową.
 3. Nie­ste­ty, nie ma moż­li­wo­ści star­cia, spra­nia błęd­nie wy­ko­na­ne­go nadruku.
 4. Aby na­druk me­to­dą si­to­dru­ku był moż­li­wy, nie­zbęd­na jest cał­ko­wi­cie pła­ska po­wierzch­nia, któ­rą mo­że­my oprzeć o sto­lik mon­ta­żo­wy, lub na nim za­mo­co­wać na czas na­dru­ku. Ja­kie­kol­wiek szwy, pat­ki, za­trza­ski, zam­ki, łą­cze­nia ma­te­ria­łów unie­moż­li­wia­ją na­druk w tych miej­scach. Dla­cze­go? Ra­kiel na­no­si fa­rę tyl­ko na pła­sko oraz ist­nie­je groź­ba pęk­nię­cia dro­giej siat­ki jedwabnej.
 5. Uwa­ga na róż­ni­ce w roz­mia­rach mię­dzy XXL a S. Je­śli za­pla­nu­je­my zbyt du­ży na­druk mie­rząc go do ko­szul­ki XXL, ta sa­ma wiel­kość na­dru­ku na ko­szul­ce S bę­dzie sta­now­czo zbyt du­ża. prze­cież nie dru­ku­je­my róż­nych wiel­ko­ści na­dru­ku w za­leż­no­ści od wiel­ko­ści koszulek…

Spo­sób na oszczędność

Spo­so­by są po­dob­ne jak przy tampodruku.

Oprócz tego ważne aby znać podział na dwa rodzaje farby używanych do nadruku:

Far­by wod­ne a far­by plastizolowe.

Pla­sti­zo­le ‑moc­no kry­ją, ale i tak czę­sto na­le­ży kłaść kil­ka warstw tej far­by, aby zneu­tra­li­zo­wać wpływ ko­lo­ru pod­ło­ża, nie wsią­ka­ją, ale wcze­pia­ją się w pod­ło­że, są kła­dzio­ne gru­bą war­stwą, są to far­by, któ­re dłu­go schną, i po­trze­ba ich wię­cej niż farb wod­nych, stąd ich wyż­sza ce­na. Są ide­al­ne do na­dru­ku na ciem­nych tka­ni­nach, np.: żół­ty ko­lor na gra­na­to­wym tle, lub bia­ły na czar­nym. Koszt – ok. 50% droższa!!!

Far­by wod­ne – wsią­ka­ją w głąb tka­ni­ny i zmie­nia­ją jej ko­lor i nie czu­je­my jej do­ty­ka­jąc tka­ni­ny, są tań­sze i ła­twiej­sze w uży­ciu, do­sta­tecz­ne kry­cie uzy­sku­je­my na­wet jed­nym po­cią­gnię­ciem rakla.

Far­by obu ty­pów ma­ją po­dob­ną trwa­łość, więc je­śli nie sta­no­wi to dla nas róż­ni­cy, to le­piej dru­ko­wać far­ba­mi wod­ny­mi na ja­snych przed­mio­tach, niż pla­sti­zo­lo­wy­mi na przed­mio­tach ciemnych.

DWA SŁOWA O NADRUKOWANYCH TEKSTYLIACH:

 1. Gra­ma­tu­ra ba­weł­ny okre­śla wy­łącz­nie wa­gę me­tra kwa­dra­to­we­go ba­weł­ny, np.: 160 g/m2, 140 g/m2. Wyż­sza gra­ma­tu­ra nie świad­czy o lep­szej ja­ko­ści bawełny!!!
 2. Pra­nie ba­weł­ny – 30–40 stop­ni C – zgod­nie z met­ką, bez wy­bie­la­czy, bez do­dat­ko­wych ak­tyw­nych środ­ków che­micz­nych. Far­by za­cho­wu­ją swo­ją kolorystykę.
 3. Pra­so­wa­nie na­dru­ku po­win­no się za­wsze od­by­wać na le­wej stro­nie przedmiotu.
 4. Wo­do­od­por­ność a wo­dosz­czel­ność, humifilne

Opis tech­no­lo­gii: ra­kiel, siat­ka je­dwab­na na­pię­ta na sta­lo­wą ra­mę, każ­dy ko­lor kła­dzio­ny jest oddzielnie

si­to roz­pię­te na ra­mie bez­po­śred­nio na przed­miot. Po­przez re­ak­cje che­micz­ne w si­cie zo­sta­ją otwar­te oka, od­po­wia­da­ją­ce kształ­to­wi, któ­ry chce­my od­wzo­ro­wać. Za po­mo­cą gu­mo­we­go ra­kla far­ba jest prze­cie­ra­na przez si­to na dru­ko­wa­ny przed­miot, zo­sta­wia­jąc na­druk w ocze­ki­wa­nym kształ­cie. Opty­mal­na po­wierzch­nia na­dru­ku mie­ści się w for­ma­cie A4+ (mo­że być więk­sza!!!). Tech­ni­kę sto­su­je­my do dru­ku ko­szu­lek, to­reb, cza­pe­czek, smy­czy, itp.

sitodruk reklamowy
si­to­druk reklamowy
Po­przed­ni ar­ty­kułCo to jest solwent?
Na­stęp­ny ar­ty­kułTło­cze­nie – hot print

Przeczytaj koniecznie