Co jest naj­częst­szym „pre­zen­tem” re­kla­mo­wym? Ty­po­we są dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we, smy­cze, bro­szur­ki re­kla­mu­ją­ce fir­mę. Am­bit­niej­sze fir­my in­we­stu­ją w pen­dri­ve re­kla­mo­wy. Chcąc się za­tem wy­róż­nić na tle kon­ku­ren­cji na­le­ży zro­bić coś, cze­go nikt in­ny nie ofe­ru­je. Coś co bę­dzie bar­dzo prak­tycz­ne. Jed­nak nie tak jak dłu­go­pis, któ­re­go czę­sto się uży­wa, ale i szyb­ko gu­bi lub uszka­dza. Naj­lep­sze są więc scy­zo­ry­ki re­kla­mo­we. Jest to do­sko­na­ła pro­po­zy­cja w szcze­gól­no­ści dla firm z branż ty­po­wo mę­skich. Mo­wa tu o fir­mach zaj­mu­ją­cych się mi­li­ta­ria­mi, sa­mo­cho­da­mi, węd­kar­stwem, my­śli­stwem czy że­glar­stwem. Co waż­ne do­bry scy­zo­ryk re­kla­mo­wy mu­si być od­po­wied­nio sper­so­na­li­zo­wa­ny do da­nej gru­py od­bior­ców. Co to ozna­cza? Otóż, je­śli na­szą gru­pą do­ce­lo­wą są fa­ni jaz­dy sa­mo­cho­dem i me­cha­ni­cy, do­brze jest wy­brać scy­zo­ry­ki re­kla­mo­we wy­po­sa­żo­ne w róż­ne­go ro­dza­ju śru­bo­krę­ty. Naj­lep­sze bę­dą te z tzw. to­rxa­mi. Moż­na pójść o krok da­lej i wy­brać na­rzę­dzie przy­po­mi­na­ją­ce po­pu­lar­ne wśród ro­we­rzy­stów ma­łe i po­ręcz­ne kom­ple­ty na­rzę­dzi. Kom­plet śru­bo­krę­tów w scy­zo­ry­ku re­kla­mo­wym nie bę­dzie jed­nak przy­dat­ny my­śli­we­mu. Dla łow­cze­go naj­le­piej jest wy­brać pro­dukt z dłuż­szym ostrzem, któ­re po­zwo­li obrać zwie­rzy­nę. Do te­go nie­zbęd­na jest krót­ka i po­ręcz­na pił­ka, któ­ra wy­da­je się być nie­przy­dat­na, jed­nak w naj­mniej ocze­ki­wa­nym mo­men­cie mo­że być na wa­gę zło­ta. Jak zo­sta­ło po­wie­dzia­ne, kom­plet śru­bo­krę­tów nie jest po­trzeb­ny, jed­nak kil­ka naj­bar­dziej uni­wer­sal­nych po­kro­ju „gwiazd­ki” czy pła­skie­go na pew­no są przy­dat­ne strzel­com. Czę­sto bo­wiem w środ­ku la­su na­le­ży zre­pe­ro­wać broń, wy­mie­nić coś, wy­czy­ścić. Po­za wy­po­sa­że­niem waż­ny jest rów­nież wy­gląd. Zde­cy­do­wa­nie naj­bar­dziej uni­wer­sal­na jest czerń, jed­nak gdy scy­zo­ryk re­kla­mo­wy ma być uży­wa­ny przez fa­na mi­li­ta­riów le­piej aby był we wzo­rze na­śla­du­ją­cym ka­mu­flaż. I nie po­win­ny to być naj­bar­dziej po­pu­lar­ne ko­piu­ją­ce wzór „wo­odland” ame­ry­kań­skiej ar­mii, a ra­czej „mul­ti­cam”, któ­ry rów­nież jest wy­ko­rzy­sty­wa­ny przez ame­ry­kań­ską ar­mię, ale nie jest tak po­pu­lar­ny. Ta­ki krok do­ce­ni każ­da oso­ba zna­ją­ca te­ma­ty­kę woj­ska.

https://promoshop.pl/pl/scyzoryki-narzedzia-reklamowe-z-nadrukiem

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl