Gadżety reklamowe - Katalog Sagaform

Ga­dże­ty re­kla­mo­we – Ka­ta­log Sa­ga­form

PREZENTY, KTÓRE CHCIAŁBYŚ ZATRZYMAĆ DLA SIEBIE

Klu­czo­we dla mar­ki Sa­ga­form ha­sła to ”joy­ful” i ”in­no­va­ti­ve”. Upo­min­ki, któ­re kreu­je Sa­ga­form mu­szą za­wie­rać w so­bie ele­ment in­no­wa­cyj­no­ści i da­wać ra­dość. In­ny­mi sło­wa­mi – Sa­ga­form to ra­do­sne in­no­wa­cyj­ne pre­zen­ty do kuch­ni i na pięk­nie za­sta­wio­ny stół – za­rów­no w sa­lo­nie jak i na ta­ra­sie. Upo­min­ki, któ­re da­jesz z przy­jem­no­ścią i jed­no­cze­śnie chciał­byś za­cho­wać dla sie­bie. Za­le­ży nam i cięż­ko pra­cu­je­my nad tym, aby Wa­szą pierw­szą my­ślą kie­dy po­ja­wia się te­mat so­bot­nie­go przy­ję­cia u zna­jo­mych, po­wi­ta­nia no­wych osób w są­siedz­twie, ob­da­ro­wa­nia współ­pra­cow­ni­ków za mi­łą współ­pra­cę by­ły pro­duk­ty Sa­ga­form, któ­re dzię­ki swo­jej uni­kal­no­ści i do­sko­na­łej ja­ko­ści wy­ko­na­nia, są pre­zen­ta­mi ide­al­ny­mi. Mó­wiąc pro­ściej, Sa­ga­form to mar­ka, w któ­rej ofer­cie są pro­duk­ty, któ­re przy­no­szą ra­dość, przy­jem­ność i uśmiech na twa­rzy tych, któ­rzy je otrzy­mu­ją.
Aby by­ło to moż­li­we, Sa­ga­form współ­pra­cu­je z naj­lep­szy­mi pro­jek­tan­ta­mi ze Szwe­cji. Są to oso­by, któ­re ro­zu­mie­ją war­to­ści, któ­re le­żą w cen­trum na­szej mar­ki i jed­no­cze­śnie te, któ­re na­dą­ża­ją za naj­now­szy­mi tren­da­mi w wy­po­sa­że­niu wnętrz i sty­lu ży­cia. Nie ma lep­sze­go spo­so­bu na da­nie na­szym klien­tom naj­wyż­szej kla­sy pro­duk­tów w skan­dy­naw­skim wzor­nic­twie. Spo­dzie­wa­my się tych sa­mych wy­so­kich stan­dar­dów u na­szych do­staw­ców. Naj­wyż­sza ja­kość ma za­sad­ni­cze zna­cze­nie w od­nie­sie­niu do pro­duk­tów, któ­re chce­my Wam za­ofe­ro­wać.

Za­pra­sza­my bar­dzo ser­decz­nie do wspa­nia­łe­go świa­ta Sa­ga­form !

Katalog Sagaform online

Ka­ta­log Sa­ga­form on­li­ne

Sagaform wewnątrz

Sa­ga­form we­wnątrz

Sagaform zewnątrz

Sa­ga­form na ze­wnątrz

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl