PAR_katalog-min

Polski katalog z gadżetami reklamowymi Royal Design to przykład na to, że Polak potrafi skutecznie zmierzyć się z zachodnią konkurencją. Rodzinna firma z Gdańska z 25-letnią tradycją stworzyła wspaniale dopasowaną do polskich gustów kolekcję gadżetów reklamowych i zajęła zasłużone miejsce wśród czołowych dostawców gadżetów reklamowych na polskim rynku.

Na pierwszy rzut oka katalog Royal Design nie powala na kolana. Przeciętne zdjęcia i szata graficzna, gadżety jak wszędzie. Ale to tylko pozory. Gdy przyjrzymy się dokładniej asortymentowi, a zwłaszcza, gdy obserwujemy reakcje klientów na niego, to okazuje się, że nad wyraz często po niego sięgają, bo „akurat o coś takiego chodziło”. Gdy dodamy do tego całkiem dobrą jakość, miłą i kompetentną obsługę i przede wszystkim błyskawiczną dostawę (cały magazyn jest pod Gdańskiem) to mamy wszystkie elementy, by osiągnąć sukces. Przez wiele lat był to katalog obsługujący wszystkie zlecenia „na wczoraj” i właśnie na szybkim serwisie wypracował sobie silną pozycję rynkową.

PAR_www-min

Jak wspo­mnia­łem, ka­ta­log Roy­al De­sign za­wie­ra do­syć kla­sycz­ne pro­duk­ty z moż­li­wo­ścią na­dru­ku ta­kie, jak: czap­ki, bre­lo­ki, ter­mo­sy, kub­ki ter­micz­ne, ga­dże­ty dla dzie­ci, tor­by i ar­ty­ku­ły pi­śmien­ni­cze. Moż­na na­wet za­ry­zy­ko­wać stwier­dze­nie, że po­dą­ża krok za mo­dą i ak­tu­al­ny­mi tren­da­mi w ga­dże­tach re­kla­mo­wych, jed­nak w po­zy­tyw­ny spo­sób. Nie znaj­dzie­my w nim ar­ty­ku­łów nie­prze­my­śla­nych, przy­pad­ko­wych i bez­sen­sow­nych. Wi­dać tu za­mysł, lo­gi­kę i kon­se­kwen­cję w do­bo­rze ko­lek­cji. Na uwa­gę za­słu­gu­ją na­rzę­dzie i la­tar­ki, któ­re mo­im zda­niem nie ma­ją so­bie rów­nych, je­śli cho­dzi o re­la­cję cena/jakość. Cie­ka­wa jest ga­lan­te­ria skó­rza­na: port­fe­le, etui i tecz­ki kon­fe­ren­cyj­ne – ta­nia i cał­kiem ład­na. Roy­al De­sign ofe­ru­je też zna­ko­wa­nie na ga­dże­tach re­kla­mo­wych, co ozna­cza, że są one do­sko­na­le do­bra­ne pod ką­tem moż­li­wo­ści na­dru­ku i nie po­win­ny spra­wiać tu pro­ble­mów. Ga­dże­ty ła­two zi­den­ty­fi­ko­wać po po­wta­rzal­nym sym­bo­li­ce: R+5 cyfr. Po­le­cam Wam ko­rzy­sta­nie z te­go ka­ta­lo­gu – jest te­go wart. Do te­go war­to zer­k­nąć do mi­ni ka­ta­lo­gu z wy­prze­da­ża­mi, czę­sto do­łą­cza­ne­go do ofer­ty, po­nie­waż są tam praw­dzi­we pe­reł­ki ce­no­we.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl