Stro­na głów­na Mar­ke­ting Biz­nes Re­kla­mo­wi, czy­li Kreatywni

Reklamowi, czyli Kreatywni

Re­kla­mo­wi, czy­li Kreatywni.

Kla­ster kre­atyw­ny – szan­sa dla Szczecina?

W ostat­nich la­tach ob­ser­wu­je się zna­czą­cy wzrost ro­li bran­ży kre­atyw­nej w roz­wo­ju eko­no­micz­nym i spo­łecz­nym. Naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­ce się mia­sta zda­ją so­bie spra­wę z te­go, że war­to in­we­sto­wać
w in­fra­struk­tu­rę „kre­atyw­ną” i za­chę­cać lu­dzi do udzia­łu w ży­ciu „kre­atyw­nym”. Ta­kie mia­sta sta­ją się ce­lem dla uta­len­to­wa­nych ludzi.

W kra­jach, któ­re są so­lid­nie roz­wi­nię­te, ro­bot­ni­ków jest co­raz mniej. Dziś naj­bo­gat­szym mia­stem jest Lon­dyn, po­tem Luk­sem­burg, Mo­na­chium, Bruk­se­la, Pa­ryż czy Ham­burg. I w tych mia­stach po­nad
80 proc., a w Lon­dy­nie 95 proc. za­trud­nio­nych to lu­dzie pra­cu­ją­cy w sze­ro­ko po­ję­tym sek­to­rze usług.
W Pol­sce ma­my jesz­cze do­syć ni­ski udział usług, bo je­śli UE ma 80–90 proc., to my ma­my 64 proc., ale np. znaj­du­je­my się wśród dzie­się­ciu czo­ło­wych eks­por­te­rów wzor­nic­twa na świe­cie, a je­go pro­cen­to­wy udział na­sze­go kra­ju w glo­bal­nym ryn­ku jest ta­ki sam jak w Ho­lan­dii czy Ja­po­nii. Pol­ska co ro­ku pnie się w ran­kin­gach, co mo­że ozna­czać ogrom­ny po­ten­cjał drze­mią­cy cho­ciaż­by w dizajnie.

Szcze­cin mia­stem prze­my­słów kreatywnych…

Szcze­cin ty­po­wym mia­stem ro­bot­ni­czym już nie jest. Co­raz wię­cej lu­dzi pra­cu­je na sta­no­wi­skach nie­ro­bot­ni­czych i jak się oka­zu­je, to wła­śnie prze­my­sły kre­atyw­ne są szan­są na suk­ces za­wo­do­wy
i zna­le­zie­nie swo­je­go miej­sca na ryn­ku pra­cy dla wie­lu mło­dych lu­dzi z po­my­sła­mi. Po­nad­to, w USA zba­da­no, że każ­dy etat w sek­to­rze prze­my­słów kre­atyw­nych ge­ne­ru­je trzy ko­lej­ne miej­sca pra­cy w sek­to­rach ob­słu­gi biz­ne­su w da­nej aglo­me­ra­cji. A to brzmi bar­dzo interesująco.

Za­czę­ło się od kla­stra reklamowego

Szcze­ciń­skie fir­my kre­atyw­ne, zaj­mu­ją­ce się re­kla­mą, mul­ti­me­dia­mi, gra­fi­ką, fil­mem, In­ter­ne­tem w czerw­cu br. w ra­mach PIG stwo­rzy­ły kla­ster re­kla­mo­wy, któ­ry, jak się szyb­ko oka­za­ło, stał się w swo­jej de­fi­ni­cji zbyt wą­ski. Dla 22 firm na­tu­ral­nym sta­ło się roz­wi­ja­nie prze­my­słu kre­atyw­ne­go w Szczecinie.

Oka­zu­je się, że ma­my w re­gio­nie fir­my, któ­re na po­lu kre­atyw­nym od­no­szą wiel­kie suk­ce­sy, dla­te­go tak waż­ne jest aby zjed­no­czyć ak­tyw­nych i naj­lep­szych – tłu­ma­czy Ma­ciej Bo­ro­wy, prze­wod­ni­czą­cy Kla­stra Kre­atyw­ne­go. Roz­wój Prze­my­słów Kre­atyw­nych to ogrom­na szan­sa dla Szcze­ci­na, za­pra­sza­my kre­atyw­nych do współ­pra­cy – do­da­je Ma­ciej Borowy.

Kla­ster zmie­rza do in­te­gra­cji lo­kal­nych firm z bran­ży re­kla­mo­wej, me­dio­wej, po­li­gra­ficz­nej, mul­ti­me­dial­nej, a tak­że do wy­ko­rzy­sta­nia ogrom­ne­go po­ten­cja­łu szcze­ciń­skie­go biz­ne­su w dzie­dzi­nie ani­ma­cji cy­fro­wej, di­zaj­nu, efek­tów spe­cjal­nych czy mul­ti­me­diów. Do gro­na kla­stra do­łą­czy­li sta­bil­ni part­ne­rzy biz­ne­so­wi i li­de­rzy bran­ży, któ­rzy kon­se­kwent­nie re­ali­zu­ją swo­je stra­te­gie eks­pan­sji na­kie­ro­wa­nej na rozwój.

Z jed­nej stro­ny in­no­wa­cyj­ność prze­my­słu kre­atyw­ne­go jest efek­tem in­dy­wi­du­al­nej i zbiorowej

kre­atyw­no­ści, ale z dru­giej stro­ny istot­ne zna­cze­nie w tym wzglę­dzie ma wspar­cie in­sty­tu­cji pu­blicz­nych róż­ne­go szcze­bla, jak rów­nież współ­pra­ca z przed­się­bior­stwa­mi z tra­dy­cyj­nych sek­to­rów go­spo­dar­ki – mó­wi Ce­li­na Skro­bisz ge­ne­ral di­rec­tor w agen­cji re­kla­mo­wej Me­dia­pro­mo­tion.  Cie­szy za­tem fakt ta­ki, iż do de­ba­ty o prze­my­śle kre­atyw­nym w Szcze­ci­nie usie­dli wła­śnie przed­się­bior­cy, dzien­ni­ka­rze i przed­sta­wi­cie­le in­sty­tu­cji pu­blicz­nych. To wszyst­ko po­ka­zu­je, że ist­nie­je ol­brzy­mia po­trze­ba i chęć zmia­ny. Czy prze­my­sły kre­atyw­ne bę­dą jed­nym z fi­la­rów go­spo­dar­ki na­sze­go mia­sta – czas po­ka­że – do­da­je Ce­li­na Skrobisz.

Stra­te­gia roz­wo­ju szcze­ciń­skie­go kla­stra jest dłu­go­ter­mi­no­wa: po­za przy­cią­ga­niem ka­pi­ta­łu in­te­lek­tu­al­ne­go, fir­my chcą bu­do­wać re­la­cje ze stra­te­gicz­ny­mi mię­dzy­na­ro­do­wy­mi de­cy­den­ta­mi, aby upo­wszech­niać wi­ze­ru­nek mia­sta ja­ko za­głę­bia branż kre­atyw­nych. Kla­ster to tak­że do­sko­na­ła for­ma­pro­mo­cji dla pod­mio­tów w nim zrze­szo­nych. Za­pew­nia on na­wią­za­nie kon­tak­tó­wo­raz sze­ro­kie upo­wszech­nia­nie re­zul­ta­tów dzia­łal­no­ści je­go Part­ne­rów nie tyl­ko w kra­ju, ale też za­gra­ni­cą. Każ­dy pod­miot w Kla­strze ma moż­li­wość ła­twe­go na­wią­za­nia part­ner­stwa. Or­ga­ni­za­cja Kla­stra nie tyl­ko umoż­li­wia, ale też za­chę­ca do sze­ro­ko ro­zu­mia­ne­go ne­twor­kin­gu. Przed­się­bior­cy re­ali­zu­ją wspól­ne przed­się­wzię­cia, rów­nież z wy­ko­rzy­sta­niem jed­no­stek na­uko­wych, któ­re ma­ją szan­se na po­zy­ska­nie ze­wnętrz­nych źró­deł fi­nan­so­wa­nia (przede wszyst­kim fun­du­szy eu­ro­pej­skich). Kla­ster ja­ko gru­pa po­wią­zań róż­nych pod­mio­tów mo­że li­czyć na fi­nan­so­wa­nie swo­ich dzia­łań ze środ­ków eu­ro­pej­skich i kra­jo­wych. Po­nad­to każ­dy Part­ner ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z usług eks­per­tów współ­pra­cu­ją­cych z Kla­strem, po­cho­dzą­cych m.in. ze śro­do­wisk biz­ne­so­wych i akademickich.

Do głów­nych ce­lów na­le­ży rów­nież za­li­czyć dzia­ła­nia na rzecz roz­wo­ju sie­ci współ­pra­cy i part­ner­stwa wyż­szych uczel­ni, in­sty­tu­tów na­­u­ko­­wo-ba­­da­w­czych, przed­się­bior­ców i in­nych pod­mio­tów re­pre­zen­tu­ją­cych bran­żę kre­atyw­ną i no­we me­dia, a tak­że dzia­ła­nia na rzecz po­pu­la­ry­za­cji bran­ży kre­atyw­nej i no­wych mediów.

Kla­ster Kre­atyw­ny to dla Te­le­wi­zji Po­me­ra­nia szan­sa na szer­sze niż do­tąd bu­do­wa­nie re­la­cji biz­ne­so­wych, za­rów­no z pod­wy­ko­naw­ca­mi jak i zle­ce­nio­daw­ca­mi. To moż­li­wość kre­owa­nia za­po­trze­bo­wa­nia na usłu­gi nie tyl­ko biu­ra re­kla­my i re­dak­cji, ale na udział w przed­się­wzię­ciach pro­duk­cyj­nych, pro­gra­mach ope­ra­cyj­nych i dzia­ła­niach nie­stan­dar­do­wych. – mó­wi Mar­cin Kor­ne­luk dy­rek­tor TV Po­me­ra­nia i re­ży­ser fil­mo­wy. Kla­ster bę­dzie gło­sem do­rad­czym i opi­nio­twór­czym, za­tem udział w nim to kre­owa­nie oto­cze­nia – do­da­je Korneluk.

Za­le­ty wspól­ne­go dzia­ła­nia
Współ­pra­ca w ra­mach Kla­stra Kre­atyw­ne­go po­zwo­li wy­ge­ne­ro­wać wie­le no­wych roz­wią­zań, ko­rzyst­nych dla wszyst­kich jej Człon­ków, w szcze­gól­no­ści:
– wspól­ne re­ali­zo­wa­nie pro­jek­tów dzię­ki two­rze­niu kon­sor­cjów i part­nerstw kra­jo­wych oraz mię­dzy­na­ro­do­wych,
– in­ku­ba­cję no­wa­tor­skich produktów/usług, któ­re bez po­ten­cja­łu kla­stra nie mia­ły­by szan­sy na roz­wój z uwa­gi na ist­nie­ją­ce ry­zy­ko po­dej­mo­wa­nia in­no­wa­cyj­nych przed­się­wzięć,
– wy­pra­co­wa­nie wspól­nych roz­wią­zań ko­rzyst­nych przy po­zy­ski­wa­niu klien­tów i re­ali­za­cji usług,
– bu­do­wa­nie róż­no­rod­nej i bo­ga­tej ofer­ty, do­pa­so­wa­nej do po­trzeb klien­tów kla­stra,
– bu­do­wa­nie „port­fe­la klien­tów” i roz­sze­rza­nie go o no­wych klu­czo­wych part­ne­rów dzię­ki sze­ro­kiej sie­ci kon­tak­tów człon­ków kla­stra, ge­ne­ro­wa­nie uni­kal­nej wie­dzy,
– sku­tecz­niej­szą pro­mo­cję firm zrze­szo­nych w kla­strze,
– niż­sze kosz­ty funk­cjo­no­wa­nia zrze­szo­nych pod­mio­tów,
– za­pew­nie­nie prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­nej na,

– współ­udział w bu­do­wa­niu sil­nej i roz­po­zna­wal­nej mar­ki, ja­ką bę­dzie Kla­ster promocyjny,

Pla­ny i pomysły

Zde­cy­do­wa­nie na pierw­szy plan wy­su­wa się współ­pra­ca z in­sty­tu­cja­mi edu­ka­cyj­ny­mi i na­uko­wy­mi, szko­le­nia dla pra­cow­ni­ków bran­ży kre­atyw­nej, po­moc w na­wią­zy­wa­niu kon­tak­tów z kon­tra­hen­ta­mi oraz udział i or­ga­ni­za­cja tar­gów, wy­staw i kon­fe­ren­cji bran­żo­wych – mó­wi Ma­ciej Bo­ro­wy prze­wod­ni­czą­cy Kla­stra Kre­atyw­ne­go. Rów­no­le­gle chcie­li­by­śmy prze­pro­wa­dzić ba­da­nia za­chod­nio­po­mor­skie­go ryn­ku usług kre­atyw­nych, któ­re po­mo­gą w opra­co­wa­niu dłu­go­ter­mi­no­wej stra­te­gii roz­wo­ju prze­my­słu kre­atyw­ne­go w Szcze­ci­nie – do­da­je Ma­ciej Borowy.

Ko­lej­ne spo­tka­nie Kla­stra już na po­cząt­ku wrze­śnia, za­in­te­re­so­wa­nych za­pra­sza­my do kon­tak­tu z biu­rem PIG

Przeczytaj koniecznie