W dzisiejszych czasach coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z konieczności przeprowadzania ciekawych akcji reklamowych i promocyjnych. Kluczem do sukcesu okazuje się ciekawe i niestandardowe podejście do klienta oraz zaspokojenie jego potrzeb. Zainwestowanie w ciekawe gadżety reklamowe z czasem zwraca się oczywiście z nawiązką. Świadomi przedsiębiorcy zdają sobie z tego sprawę i z czasem wymyślają coraz to nowe rozwiązania.

Nie jest tak­że ta­jem­ni­cą, że wie­le lu­dzi jest już naj­zwy­czaj­niej w świe­cie zmę­czo­na ogro­mem ak­cji re­kla­mo­wych skie­ro­wa­nych w stro­nę swo­jej oso­by. Dla­te­go wła­śnie część osób w ogó­le nie przy­wią­zu­je wa­gi i nie zwra­ca uwa­gi na ga­dże­ty, któ­re otrzy­mu­je od róż­nych firm. W tym miej­scu war­to wspo­mnieć o miej­scach oraz o sy­tu­acjach, w któ­rych otrzy­mu­je­my róż­ne­go ro­dza­ju dro­bia­zgi. Za­pew­ne każ­dy czło­wiek był przy­naj­mniej raz w sy­tu­acji, kie­dy był pod­świa­do­mie za­chę­ca­ny do za­ku­pu da­ne­go pro­duk­tu oraz otrzy­mał skrom­ny upo­mi­nek. Otrzy­mu­je­my go na przy­kład pod­czas za­ku­pu sa­mo­cho­du lub przy oka­zji wi­zy­cie w warsz­ta­cie sa­mo­cho­do­wym. I tak na przy­kład za­pa­chy re­kla­mo­we sta­no­wią swe­go ro­dza­ju nie­odzow­ny ele­ment wy­po­sa­że­nia sa­mo­cho­du. Mo­gło by się wy­da­wać na pierw­szy rzut oka, że jest to sta­re, okle­pa­ne i nie przy­ku­wa w ża­den spo­sób uwa­gi od­bior­cy. Tak jed­nak nie jest. Oka­zu­je się bo­wiem, że za­pa­chy sa­mo­cho­do­we z na­dru­kiem pod­świa­do­mie od­dzia­łu­ją na umysł. Utrwa­la się na przy­kład lo­go oraz ha­sło re­kla­mo­we na nich umiesz­czo­ne. I dla­te­go wła­śnie w sy­tu­acji, kie­dy klient jest zmu­szo­ny do za­ku­pu da­ne­go pro­duk­tu lub do sko­rzy­sta­nia z da­nej usłu­gi, przy­po­mi­na so­bie wspo­mnia­ny wcze­śniej za­pach i kie­ru­jąc się przy­jem­ny­mi do­świad­cze­nia­mi wy­bie­ra fir­mę lub mar­kę ko­ja­rzo­ną wła­śnie z otrzy­ma­nym dro­bia­zgiem. Każ­dy czło­wiek lu­bi bo­wiem otrzy­my­wać pre­zen­ty, czu­je się wte­dy do­ce­nio­ny i na dłu­go za­pa­da mu ta­ka sy­tu­acja w pa­mię­ci. Za­pa­chy sa­mo­cho­do­we z lo­go da­nej fir­my po­ma­ga­ją z ko­lei uzy­skać tak zwa­ny efekt „fa­cin­gu”. Po­le­ga on na tym, że czło­wiek, któ­ry każ­de­go dnia po­dró­żu­je swo­im sa­mo­cho­dem za­zna­ja­mia się z lo­giem fir­my i trwa­le za­pa­mię­tu­je wi­ze­ru­nek da­nej mar­ki. Opie­ra­jąc się na tej za­sa­dzie, pod­świa­do­mie po­le­ca on po­tem pro­duk­ty da­nej mar­ki ko­rzy­sta­jąc je­dy­nie z ob­ra­zu utrwa­lo­ne­go w swo­jej pa­mię­ci. Ta­ki klient nie wy­bie­ra z re­gu­ły kon­ku­ren­cyj­nych pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych przez in­ne fir­my z da­nej bran­ży. Dla­te­go wła­śnie, świa­do­my przed­się­bior­ca po­wi­nien za­in­te­re­so­wać się zja­wi­ska­mi opi­sa­ny­mi po­wy­żej i za­zna­jo­mić się z za­sa­da­mi od­po­wied­nie­go po­dej­ścia do klien­ta w ce­lu zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści sprze­da­ży.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl

zapachy samochodowe z nadrukiem logo, zapachy samochodowe reklamowe, zapachy samochodowe z nadrukiem, zapachy samochodowe z logo, zapachy samochodowe promocyjne

za­pa­chy sa­mo­cho­do­we z na­dru­kiem lo­go, za­pa­chy sa­mo­cho­do­we re­kla­mo­we, za­pa­chy sa­mo­cho­do­we z na­dru­kiem, za­pa­chy sa­mo­cho­do­we z lo­go, za­pa­chy sa­mo­cho­do­we pro­mo­cyj­ne