Reklamowe pomadki do ust to bardzo wdzięczny, oryginalny i przydatny gadżet reklamowy. Fajnie się sprawdza zimą, w okresie wyjazdów na ferie, zimowiska i na narty, jak i latem, gdzie służyć może sportowcom podczas ciężkich startów, albo nieść ulgę podczas upałów i na plaży.

Re­kla­mo­we po­mad­ki to ory­gi­nal­ny i przy­dat­ny ga­dżet re­kla­mo­wy. Ochro­na ust, szcze­gól­nie zi­mą lub pod­czas upa­łów (ale nie tyl­ko!), jest bar­dzo waż­na. Za­nie­dby­wa­nie jej mo­że za­koń­czyć się bo­le­sny­mi skut­ka­mi, choć­by pęk­nię­cia­mi i prze­su­sze­niem. Aby unik­nąć ta­kich pro­ble­mów, za­zwy­czaj ko­niecz­ne jest je­dy­nie za­opa­trze­nie się w po­mad­kę ochron­ną. Po­mad­ki sprze­da­wa­ne są za­rów­no w dro­ge­riach i na sto­iskach z ko­sme­ty­ka­mi, jak i na tar­gach, czy na­wet w su­per­mar­ke­tach. Z uwa­gi na ni­ską ce­nę sta­ją się one co­raz bar­dziej po­pu­lar­ne i to nie tyl­ko wśród ko­biet. Stwo­rze­nie po­mad­ki do ust z na­dru­kiem wła­snej fir­my jest za­tem z pew­no­ścią bar­dzo in­te­re­su­ją­cym po­my­słem. Ist­nie­je wie­le stron in­ter­ne­to­wych, przez któ­re moż­na zle­cić wy­ko­na­nie za­pro­jek­to­wa­nej przez nas po­mad­ki, zwy­kle za nie­wiel­ką ce­nę. Re­kla­mo­we po­mad­ki do ust mo­gą być roz­da­wa­ne klien­tom w przy­pad­ku do­ko­na­nia przez nich więk­szych za­ku­pów, ja­ko ro­dzaj ma­łe­go upo­min­ku. Lo­go umiesz­czo­ne na po­mad­ce bę­dzie przy­po­mi­na­ło klien­to­wi o fir­mie za każ­dym ra­zem, kie­dy wy­cią­gnie on po­mad­kę. Bę­dą one do­sko­na­łym pre­zen­tem, któ­ry ocie­pli wi­ze­ru­nek pro­wa­dzo­nej przez nas dzia­łal­no­ści. Ist­nie­je tak­że praw­do­po­do­bień­stwo, że dzię­ki wy­róż­nie­niu na­szej dzia­łal­no­ści w ten pro­sty i nie­dro­gi spo­sób, fir­ma zo­sta­nie po­le­co­na przez klien­ta ro­dzi­nie i dal­szym zna­jo­mym. Je­że­li zde­cy­du­je­my się na kam­pa­nię mar­ke­tin­go­wą, do­brym po­my­słem bę­dzie za­trud­nie­nie ho­stess, któ­re zaj­mą się roz­da­wa­niem po­ma­dek ochron­nych w wy­bra­nym przez nas punk­cie. Ho­stes­sy po­win­ny być sym­pa­tycz­ne, ale tak­że po­sia­dać od­po­wied­nią wie­dzę – przez ca­ły okres re­kla­my to one bę­dą wi­zy­tów­ką pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści. Po­win­ny one za­tem po­tra­fić od­po­wie­dzieć na za­da­wa­ne przez za­in­te­re­so­wa­nych py­ta­nia. Prze­pro­wa­dzo­na w ten spo­sób ak­cja mar­ke­tin­go­wa po­zwo­li na po­zy­ska­nie du­żej licz­by no­wych klien­tów, gdyż wie­le osób po­dej­dzie do sto­iska z czy­stej cie­ka­wo­ści i po­zna tym sa­mym na­szą fir­mę. Więk­sza licz­ba klien­tów po­zwo­li na­to­miast na szyb­ki roz­wój dzia­łal­no­ści, a to jest prze­cież ce­lem każ­dej z firm.

Po­mad­ki re­kla­mo­we do ust są ta­nie i ko­lo­ro­we – wy­stę­pu­ją w wie­lu wa­rian­tach ko­lo­ry­stycz­nych i sma­ko­wych. Dzię­ki te­mu po­strze­ga­ne są ja­ko przy­dat­ny i mi­ły ga­dżet co­dzien­nej pie­lę­gna­cji. W od­róż­nie­niu od sztam­po­wych ga­dże­tów, ta­kich jak dłu­go­pi­sy i smy­cze, re­kla­mo­we po­mad­ki do ust od­dzia­łu­ją nie tyl­ko na zmysł wzro­ku, ale i sma­ku, co wzmac­nia efekt pro­mo­cyj­ny.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl