Branża gadżetów reklamowych nad wyraz szybko reaguje na trendy rynkowe i społeczne. Po tym, jak w styczniu 2017 ogłoszono, że polskie powietrze jest najbardziej zanieczyszczone w Europie, w lutym 2017 pojawiła się moda na gadżety antysmogowe. Reklamowe maski antysmogowe z nadrukiem to idealny nośnik reklamy – zawsze na wysokości wzroku odbiorców komunikatu i ściągający uwagę przechodniów – choć wolelibyśmy, by nie wiązały się one z koniecznością ochrony zdrowia.

W obecnych czasach jednym z najpopularniejszych tematów reportaży telewizyjnych oraz artykułów w gazetach codziennych jest bardzo zła jakość polskiego powietrza. W praktycznie wszystkich większych miastach narasta problem smogu. Jest to problem tak duży, że wyróżnia nas na skalę światową – oficjalnie już wiadomo, że polskie powietrze jest jednym z najgorszych na całym świecie.

Smog to ogrom­ne za­gro­że­nie dla ży­cia lu­dzi i wy­ma­ga pod­ję­cia wie­lu ak­cji, któ­re ma­ją za za­da­nie zmniej­szyć je­go ska­lę. Jed­nak­że przez wie­le lat pro­blem smo­gu był bar­dzo lek­ce­wa­żo­ny, przez co też dzi­siaj je­go usu­nię­cie jest nie­zwy­kle utrud­nio­ne. Na do­da­tek smog nie jest zja­wi­skiem, któ­re mo­że znik­nąć z dnia na dzień, bez wzglę­du na to ja­kie ak­cje zo­sta­ną pod­ję­te przez służ­by miej­skie. Je­dy­nym ra­tun­kiem po­zo­sta­je zmia­na po­go­dy, któ­ra po­mo­że tym­cza­so­wo oczy­ścić po­wie­trze. Jed­nak­że za­nim to na­stą­pi mo­że mi­nąć pa­rę dni, a na­wet i ty­go­dni. Tym­cza­sem każ­dy dzień spę­dzo­ny na wdy­cha­niu tak za­nie­czysz­czo­ne­go po­wie­trza mo­że mieć da­le­ko­sięż­ne efek­ty na stan zdro­wot­ny lu­dzi. W szcze­gól­no­ści na ry­zy­ko pro­ble­mów z ukła­dem od­de­cho­wym na­ra­żo­ne są dzie­ci oraz oso­by star­sze. Jed­nak­że na­le­ży pa­mię­tać, że każ­da oso­ba za­miesz­ku­ją­ca te­re­ny miej­skie, bez wzglę­du na swój wiek, po­win­na roz­wa­żyć zna­le­zie­nie spo­so­bu na to, aby ogra­ni­czyć ne­ga­tyw­ne efek­ty dzia­ła­nia smo­gu na swój or­ga­nizm. Jed­nym z uni­wer­sal­nie po­le­ca­nych spo­so­bów na to jest no­sze­nie ma­secz­ki an­ty­smo­go­wej.
Cho­ciaż w Pol­sce są one wciąż dość rzad­ko sto­so­wa­nym roz­wią­za­niem, w związ­ku z obec­nym kry­zy­sem smo­go­wym co­raz to wię­cej osób się do nich prze­ko­nu­je. Są jed­nak na ty­le nie­spo­ty­ka­ne, że gdy lu­dzie wi­dzą oso­bę z na­ło­żo­ną ma­secz­ką na uli­cy, au­to­ma­tycz­nie zwra­ca­ją na to uwa­gę. Spra­wia to, że ma­secz­ki te­go ro­dza­ju są ide­al­nym miej­scem na… re­kla­mę! Re­kla­ma ta­ka nie mu­si być bar­dzo du­ża, ale na pew­no mu­si być bar­dzo wy­raź­na. Wy­star­czy po pro­stu na­druk lo­go da­nej fir­my. Ma­secz­ki an­ty­smo­go­we z na­dru­kiem na pew­no zwró­cą uwa­gę prze­chod­niów, co spra­wi, że sku­tecz­ność re­kla­my bę­dzie zna­czą­co więk­sza. Wszak­że im wię­cej osób wi­dzi re­kla­mę, tym bar­dziej jest ona sku­tecz­na. Ma­ski an­ty­smo­go­we re­kla­mo­we to nie­wąt­pli­wie ory­gi­nal­ny po­mysł i przez to też na pew­no god­ny roz­wa­że­nia. Przy­go­to­wa­nie ta­kich ma­se­czek nie po­win­no być dro­gie, po­nie­waż ce­ny sa­mych ma­sek an­ty­smo­go­wych nie­ustan­nie spa­da­ją, co spra­wia, że ca­ły koszt te­go ty­pu re­kla­my za­mknął­by się w kosz­cie za­ku­pu ma­se­czek oraz zle­ce­niu wy­ko­na­nia na­dru­ku. Ze wzglę­du na to, że ce­na za te­go ty­pu zle­ce­nie zwy­kle jest ob­ni­ża­na pro­por­cjo­nal­nie do roz­mia­ru zle­ce­nia, im wię­cej ma­se­czek od­da­my do na­dru­ku, tym bar­dziej bę­dzie się to opła­ca­ło. A koń­co­we zy­ski mo­gą być ogrom­ne. Ma­ski an­ty­smo­go­we z lo­go ma­ją po­ten­cjał, aby po­móc fir­mie umoc­nić swo­ją po­zy­cję na ryn­ku. Spra­wia to, że zle­ce­nie aby wy­ko­nać ma­secz­ki an­ty­smo­go­we z na­dru­kiem z ca­łą pew­no­ścią bę­dzie in­we­sty­cją war­tą wszyst­kich wy­da­nych pie­nię­dzy. Jed­no jest pew­ne – nikt nie przej­dzie obo­jęt­nie obok oso­by no­szą­cej ma­ski an­ty­smo­go­we z lo­go na uli­cy. To spo­sób na ide­al­ną re­kla­mę.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl