Re­kla­ma w bran­ży po­wią­za­nej z mo­dą.

No­wo­cze­sne fir­my odzie­żo­we wpro­wa­dza­ją cie­ka­we roz­wią­za­nia łą­czą­ce pro­dukt i ma­te­ria­ły pro­mo­cyj­ne. Przez umiesz­cza­nie zna­ków i ha­seł na pro­duk­tach two­rzą no­we tren­dy wy­stę­pu­ją­ce na ryn­ku. War­to te roz­wią­za­nia wpro­wa­dzać rów­nież w in­nych bran­żach sko­ro tam są one efek­tyw­ne.

Swo­bo­da w pro­jek­to­wa­niu kam­pa­nii re­kla­mo­wej

Nikt nie wie wię­cej o klien­tach niż wła­ści­ciel fir­my. Jest on od­po­wied­nią oso­bą do two­rze­nia od­po­wied­nie­go prze­ka­zy pro­mo­cyj­ne­go. Sam mo­że za­pro­jek­to­wać blu­zy z na­dru­kiem na za­mó­wie­nie i stwo­rzyć nie­spo­ty­ka­ne ga­dże­ty re­kla­mo­we. Fir­my wy­ko­nu­ją­ce ta­kie zle­ce­nia po­mo­gą do­brać od­po­wied­nie ma­te­ria­ły i tech­ni­ki dru­ku.

Wy­róż­nie­nie ele­men­tów cha­rak­te­ry­stycz­nych dla fir­my

Przez stwo­rze­nie blu­zy z wła­snym na­dru­kiem ta­nio moż­na pro­mo­wać hi­sto­rie fir­my lub ar­chi­wal­ne zdję­cia z cie­ka­wy­mi opi­sa­mi. Dzia­ła­nia ta­kie mo­gą wy­róż­nić fir­mę na tle oto­cze­nia, co mo­że spo­wo­do­wać więk­sze za­in­te­re­so­wa­nie po­ten­cjal­nych klien­tów. Za­le­tą jest rów­nież do­tar­cie do młod­szych od­bior­ców przez uży­cie in­nych środ­ków prze­ka­zu.

Łą­cze­nie pro­mo­cji z to­wa­rem w jed­nym wy­ro­bie

Pro­fe­sjo­nal­nie za­pro­jek­to­wa­ne blu­zy re­kla­mo­we z na­dru­kiem mo­gą być pro­duk­tem prze­zna­czo­nym do sprze­da­ży. W tym wy­pad­ku znak gra­ficz­ny lub lo­go sta­ją się ce­chą es­te­tycz­ną. Ta nie­ty­po­wa for­ma sprze­da­ży wi­ze­run­ku jest cie­ka­wym roz­wią­za­niem wią­żą­cym klien­tów z dzia­łal­no­ścią fir­my i po­wo­du­je, że na­stę­pu­je cią­gły po­pyt na no­we se­rie odzie­ży z in­ną opra­wą gra­ficz­ną te­go sa­me­go lo­ga. Sche­mat ta­ki moż­na prze­nieść na wszyst­kie wy­ro­by prze­my­sło­we i użyt­ko­we tam, gdzie ro­la wy­glą­du pro­duk­tu jest waż­na.