Wy­ma­rzo­ny pre­zent

Cięż­ko jest spra­wić ko­muś wy­ma­rzo­ny pre­zent. Po­wi­nien on być sper­so­na­li­zo­wa­ny, ład­ny… ale też prak­tycz­ny. Czę­sto da­je się kub­ki ter­micz­ne z na­dru­kiem, al­bo po­dusz­ki ze zdję­ciem… ale to okle­pa­ne po­my­sły, a po­da­ru­nek po­wi­nien być nie­zwy­kły. Co mo­gło­by być ta­kim pre­zen­tem? Oczy­wi­ście, ręcz­nik!

A mo­że na­druk?
Świet­nym po­my­słem bę­dzie za­mó­wie­nie ręcz­ni­ka w wła­snym wzo­rem. Każ­dy uży­wa ręcz­ni­ka! Jest nie­zbęd­ny w co­dzien­nym ży­ciu, więc ob­da­ro­wa­ny na pew­no bę­dzie z nie­go ko­rzy­stał. Ręcz­ni­ki z na­dru­kiem na za­mó­wie­nie to cie­ka­wa pro­po­zy­cja. De­cy­du­jąc się na ta­kie roz­wią­za­nie moż­na spra­wić ko­muś świet­ną nie­spo­dzian­kę. Nie ma ni­ko­go, kto nie ucie­szył­by się z ręcz­ni­ka ze zdję­ciem uko­cha­ne­go pu­pi­la al­bo wła­sną fo­to­gra­fią z wa­ka­cji. Jest to też świet­ny po­mysł na pre­zent ślub­ny. Kie­dyś da­wa­no luk­su­so­we ręcz­ni­ki z ha­ftem, a te­raz moż­na ofia­ro­wać ręcz­ni­ki z po­do­bi­zną za­ko­cha­nych. Ta­kie ręcz­ni­ka, po pro­stu mi­lej się uży­wa.

Tyl­ko jak?
Ręcz­ni­ki z wła­snym na­dru­kiem moż­na za­mó­wić w punk­tach, któ­re zaj­mu­ją się pro­duk­cją cy­fro­wych ga­dże­tów na in­dy­wi­du­al­ne za­mó­wie­nia. Mo­gą to być ko­szul­ki, kub­ki, pod­kład­ki pod mysz­kę, tor­by, czy plu­sza­ki. Fir­my ta­kie moż­na zna­leźć za­rów­no sta­cjo­nar­nie, jak i przez In­ter­net. Ręcz­ni­ki z na­dru­kiem cy­fro­wym, two­rzy się we­dług wła­sne­go po­my­słu i pro­jek­tu. Je­dy­nym ogra­ni­cze­niem jest wy­obraź­nia! Je­że­li coś moż­na stwo­rzyć na ekra­nie kom­pu­te­ra, to moż­na też na­dru­ko­wać to na tka­ni­nie. Z te­go po­wo­du ręcz­ni­ki z na­dru­kiem cy­fro­wym to świet­ny po­mysł na ory­gi­nal­ny i w peł­ni nie­po­wta­rzal­ny pre­zent.