Tka­ni­ny, to je­den z naj­czę­ściej wy­ko­rzy­sty­wa­nych no­śni­ków re­kla­my. Z re­gu­ły re­kla­ma na­dru­ko­wy­wa­na jest na róż­ne­go ro­dza­ju ko­szul­ki, kurt­ki lub po­la­ry oraz czap­ki i cza­pecz­ki z dasz­kiem. Nie­jed­no­krot­nie obok na­dru­ku sto­su­je się ma­szy­no­we wy­szy­wa­nie re­kla­my, któ­re ma być gwa­ran­tem jej więk­szej trwa­ło­ści.
Ko­szul­ki re­kla­mo­we zwią­za­ne są naj­czę­ściej z pro­wa­dze­niem kam­pa­nii re­kla­mo­wej i bar­dzo czę­sto są one przy­wdzie­wa­ne przez oso­by pro­wa­dzą­ce pro­mo­cje w punk­tach han­dlo­wych, czy też w trak­cie wy­staw lub kon­fe­ren­cji. Po­dob­nie, jak kurt­ki i po­la­ry re­kla­mo­we, rów­nież ko­szul­ki są jed­nym z naj­częst­szych pre­zen­tów, któ­re otrzy­mu­ją sprze­daw­cy lub pra­cow­ni­cy firm bu­dow­la­nych od swo­ich do­staw­ców. czap­ki i cza­pecz­ki z dasz­kiem nie­jed­no­krot­nie to­wa­rzy­szą pre­zen­tom od do­staw­ców, ale są rów­nież upo­min­ka­mi przy oka­zji róż­ne­go ro­dza­ju kon­kur­sów, czy też przy za­ku­pie więk­szej ilo­ści to­wa­rów. In­ny­mi tka­ni­na­mi z re­kla­ma­mi są po­szy­cia pa­ra­so­lek, któ­re bar­dzo czę­sto są rów­nież pre­zen­ta­mi na pro­mo­cjach firm z bran­ży te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nej.
Wśród tka­nin z na­dru­ka­mi lub wy­szy­wa­ny­mi lo­ga­mi są ręcz­ni­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem. Ręcz­ni­ki ta­kie naj­czę­ściej są do­dat­kiem do ze­sta­wów ko­sme­tycz­nych, czy też ze­sta­wów hi­gie­nicz­nych. Wiel­kość ręcz­ni­ków tak­że by­wa róż­na. Z re­gu­ły mniej­sze ręcz­ni­ki są do­łą­cza­ne do wy­żej wy­mie­nio­nych ze­sta­wów. Ręcz­ni­ki pla­żo­we to praw­dzi­wi gi­gan­ci re­kla­my na pla­ży. Są one czę­sto pre­zen­ta­mi przy oka­zji róż­ne­go ro­dza­ju pro­mo­cjach. Mo­że­my spo­tkać du­że pla­żo­we ręcz­ni­ki, któ­re na swo­jej po­wierzch­ni ma­ją lo­go przed­się­bior­stwa lub na­zwę mar­ki. Po­zwa­la­ją one na re­kla­mę w peł­nej ko­lo­ry­sty­ce i są bar­dzo chęt­nie za­bie­ra­ne z so­bą przez oso­by wy­po­czy­wa­ją­ce na pol­skich, jak i za­gra­nicz­nych pla­żach.
Pa­trząc na re­kla­my umiesz­cza­ne na tka­ni­nach trze­ba bar­dzo moc­no i wy­raź­nie pod­kre­ślić, że re­kla­my te przy­no­szą efekt je­dy­nie wów­czas, kie­dy na­dru­ki na­nie­sio­ne są w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny, któ­ry gwa­ran­tu­je wy­so­ką ja­kość na­dru­ku oraz utrzy­ma­nie peł­nej na­tę­że­nie ko­lo­rów. W prze­ciw­nym ra­zie re­kla­my na tka­ni­nach nie ma­ją naj­mniej­sze­go sen­su i mo­gą stać się bar­dzo czę­sto an­ty­re­kla­mą.

https://promoshop.pl/pl/reczniki-reklamowe-z-nadrukiem-logo

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl