Długopisy reklamowe to tradycyjnie najczęściej kupowane gadżety rekamowe, spotykane tak często, że nie wyobrażamy sobie już bez nich naszej branży. Jednak kilka tysięcy modeli w różnych opcjach kolorystycznych sprawia kupującym zawrót głowy. Ciężko wybrać, ciężko zdecydować wśród pstrokacizny wysypującej się z katalogów. Na szczęście stworzyliśmy ranking najpopularniejszych sprawdzonych przez nas w ciągu 19 lat pracy na rynku długopisów. Na pewno przyda się, gdy potrzebujecie podjąć decyzję szybko.

 

 

Plastikowy długopis Classic

Pla­sti­ko­wy dłu­go­pis Clas­sic

 

Plastikowy długopis Easy

Pla­sti­ko­wy dłu­go­pis Easy

Plastikowy długopis Argenteo

Pla­sti­ko­wy dłu­go­pis Ar­gen­teo z alu­mi­nio­wym ele­men­tem

Plastikowy długopis Mars

Pla­sti­ko­wy dłu­go­pis Mars

 

Plastikowy długopis Rubio

Pla­sti­ko­wy dłu­go­pis Ru­bio z wy­god­ną skuw­ką wy­ko­na­ną z two­rzy­wa i gu­mo­wym uchwy­tem.

 

Plastikowy długopis Flip

Pla­sti­ko­wy dłu­go­pis FLIP z ob­ro­to­wym me­cha­ni­zmem za­łą­cza­nia, do­stęp­ny w wer­sji so­lid (nie­tran­spa­rent­nej) oraz trans­pa­rent­nej

Plastikowy długopis Havana

Pla­sti­ko­wy dłu­go­pis Ha­va­na z błysz­czą­cy­mi wy­koń­cze­nia­mi i me­ta­lo­wym kli­pem.

 

Długopis Cartoon

Dłu­go­pis Car­to­on wy­ko­na­ny z bio­de­gra­do­wal­ne­go pla­sti­ku i ku­ku­ry­dzy (53%) i kar­to­nu z re­cy­klin­gu.

 

Długopis antybakteryjny SafeTouch

Pla­sti­ko­wy dłu­go­pis Sa­fe­To­uch Twi­sty

 

Długopis Artel

Dłu­go­pis Ar­tel cał­ko­wi­cie wy­ko­na­ny z ma­ku­la­tu­ry

 

Plastikowy długopis 1168111

Pla­sti­ko­wy dłu­go­pis 1168111 wy­po­sa­żo­ny w me­ta­lo­wy klip, gum­kę uła­twia­ją­cą pi­sa­nie oraz du­ży, nie­bie­ski wkład

 

Plastikowy długopis Leon

Dłu­go­pis pla­sti­ko­wy Le­on, me­ta­lo­wy klips

 

Plastikowy długopis V1317

Pla­sti­ko­wy dłu­go­pis prze­krę­ca­ny z kli­pem w kształ­cie ła­bę­dzia, wzór za­strze­żo­ny.

 

Plastikowy długopis Kiki

Pla­sti­ko­wy au­to­ma­tycz­ny dłu­go­pis Ki­ki

 

Długopis Boisel

Dłu­go­pis Bo­isel – na­tu­ral­ny drew­nia­ny dłu­go­pis

 

Długopis Woodal

Dłu­go­pis Wo­odal. Na­tu­ral­ny drew­nia­ny dłu­go­pis – kształt klep­sy­dry

 

Plastikowy długopis Lenox

Pla­sti­ko­wy dłu­go­pis Le­nox. Ko­lek­cja Trans­pa­rent. Dłu­go­pis z me­cha­ni­zmem ty­pu twist. Two­rzy­wo trans­pa­rent­ne, gład­ka po­le­ro­wa­na po­wierzch­nia. Szpic me­ta­lo­wy chro­mo­wa­ny. Wkład nie­bie­ski Jum­bo.

 

Długopis aluminiowy Bond

Dłu­go­pis alu­mi­nio­wy Bond

Długopis aluminiowy TouchTip

Dłu­go­pis To­uch Tip. Dłu­go­pis z koń­ców­ką przy­sto­so­wa­ną do ekra­nów do­ty­ko­wych. TOUCH PEN. Wy­ko­na­ny z alu­mi­nium.

 

 

Długopis aluminiowy Cosmo.

Dłu­go­pis alu­mi­nio­wy Co­smo.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl